IPTPP2/443-748/14-6/AJB | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPTPP2/443-748/14-6/AJBinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. gmina
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.) uzupełniony pismami z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) oraz z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 27 listopada 2014 r. oraz z dnia 15 grudnia 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz kwestii związanych z reprezentacją.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina ... świadczy usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, które objęte są zakresem ustawy VAT, część z nich jest opodatkowana, a część zwolniona. Ponadto Gmina wykonuje zadania własne, które nie są objęte zakresem ustawy VAT. Gmina ... jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W 2013 roku Gmina podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie na realizację projektu: „...” ze środków publicznych w ramach działania 8.3 PO IG. Instytucja wdrażająca zobowiązała się udzielić Gminie dofinansowania stanowiącego 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Z czego 85% kwoty dofinansowania zostanie pokryte z budżetu środków europejskich, 15% płatność z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych. Dofinansowanie następuje w formie refundacji i zaliczki, dla płatności tych zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy Gmina zobowiązana jest do założenia odrębnego rachunku bankowego wyłącznie do obsługi płatności w ramach tego projektu. Dofinansowanie w formie refundacji będzie przekazane na rachunek bankowy po zaakceptowaniu wniosku o płatność i spełnieniu warunków wynikających z umowy. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, zaliczają się do kategorii kosztów wymienionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, zostały prawidłowo udokumentowane zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą. Okres kwalifikowalności wydatków trwa 08.03.2013 r. – 31.12.2014 r. W związku z realizacją wyżej wymienionego projektu zakupione zostały 120 zestawy sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym, oprogramowaniem, licencją rozszerzeniem gwarancji do komputerów, 4 komplety urządzeń wspomagających prace dla osób niepełnosprawnych, 4 routery i 4 drukarki – przekazane na podstawie umowy użyczenia do nieodpłatnego użytkowania od dnia przekazania sprzętu przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Realizacja projektu pokrywa koszty związane z ubezpieczeniem sprzętu, instalacją i dostawą internetu, szkoleniem beneficjentów ostatecznych, koszty promocji i ogólne projektu. Wymienione usługi są w całości również bezpłatne dla beneficjenta ostatecznego. Ponadto z projektu zostały zakupione 3 zestawy sprzętu komputerowego, 2 drukarki, serwer dla zespołu zarządzającego na potrzeby realizacji projektu oraz w okresie utrzymania trwałości projektu. Zespół ten został wyłoniony z pracowników Urzędu. Zaś sprzęt ten będzie używany tylko i wyłącznie do dalszej realizacji projektu co w praktyce oznacza, że pracownicy wyznaczeni będą używać go jak również obok innych komputerów, które wykorzystują do celów innych niż określone projektem.

W piśmie z dnia 27 listopada 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

  1. Projekt jest realizowany w ramach projektu: „...”, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo innowacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
  2. Dokonane zakupy w ramach realizacji projektu wykorzystywane są do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
  3. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu wystawiane są na Wnioskodawcę.
  4. Realizowane w ramach projektu zadanie należy do zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 3a pkt 6 i pkt 17.

Celem nadrzędnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy ... przez umożliwienie dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw zagrożonych marginalizacją dostępu do Internetu z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej bądź niepełnosprawności. Cel główny projektu wpisuje się cel Działania 8.3 POIG co oznacza, że realizacja projektu prowadzi do wzrostu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce, zmniejszenie technologicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług. Ponadto dostęp do Internetu zapewni wzrost możliwości znalezienia pracy /aktywizacja zawodowa/, ułatwi dzieciom i młodzieży pozyskiwanie wiedzy na temat możliwości edukacyjnych oraz dostęp do niezbędnych źródeł wiedzy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego Gmina ... zgodnie z art. 86 i dalsze ustawy o podatku od towarów i usług ma możliwość odliczyć VAT naliczony w zakupach w związku z realizacją powyższego projektu z faktur dotyczących zakupu sprzętu komputerowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa odliczenia podatku VAT bowiem art. 86 i dalsze ustawy o podatku od towarów i usług dają takie prawo, gdy inwestycja służy czynnościom opodatkowanym. Ponieważ zakupy powyższe nie służą sprzedaży opodatkowanej, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części. Korzystanie ze sprzętu komputerowego i internetu przez beneficjentów jest bezpłatne przez cały czas trwania projektu. W związku z czym Gmina z tego tytułu nie będzie osiągać żadnych dochodów, zaś sprzęt, który został w urzędzie będzie używany tylko i wyłącznie do celów realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina będąca czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w 2013 roku podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie na realizację projektu: „...” ze środków publicznych w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo innowacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W związku z realizacją wyżej wymienionego projektu zakupione zostały 120 zestawy sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym, oprogramowaniem, licencją rozszerzeniem gwarancji do komputerów, 4 komplety urządzeń wspomagających prace dla osób niepełnosprawnych, 4 routery i 4 drukarki – przekazane na podstawie umowy użyczenia do nieodpłatnego użytkowania od dnia przekazania sprzętu przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Realizacja projektu pokrywa koszty związane z ubezpieczeniem sprzętu, instalacją i dostawą internetu, szkoleniem beneficjentów ostatecznych, koszty promocji i ogólne projektu. Wymienione usługi są w całości również bezpłatne dla beneficjenta ostatecznego. Ponadto z projektu zostały zakupione 3 zestawy sprzętu komputerowego, 2 drukarki, serwer dla zespołu zarządzającego na potrzeby realizacji projektu oraz w okresie utrzymania trwałości projektu. Zespół ten został wyłoniony z pracowników Urzędu. Zaś sprzęt ten będzie używany tylko i wyłącznie do dalszej realizacji projektu co w praktyce oznacza, że pracownicy wyznaczeni będą używać go jak również obok innych komputerów, które wykorzystują do celów innych niż określone projektem. Dokonane zakupy w ramach realizacji projektu wykorzystywane są do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu wystawiane są na Wnioskodawcę. Realizowane w ramach projektu zadanie należy do zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 3a pkt 6 i pkt 17.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – opisany powyżej projekt nie będzie służył Gminie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – projekt nie służy Gminie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.