IPTPP2/443-745/14-4/DS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji
IPTPP2/443-745/14-4/DSinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.), uzupełniony pismem z dnia 21 października (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn. „...” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) zrealizuje projekt „...” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaświadczenie jest niezbędne do uzyskania pomocy w ramach funduszy unijnych. Zaświadczenie potrzebne jest do zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych, czyli podlegających refundacji. Podatek ten nie jest możliwy do odzyskania przez Stowarzyszenie w ramach rozliczenia skarbowego.

Realizując projekt Wnioskodawca będzie ponosić koszty zawierające podatek od towarów i usług. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, nie jest zarejestrowane w rejestrze płatników podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi również działalności gospodarczej. „Małe projekty” są regulowane rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 27 kwietnia 2009 roku „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju będącą dokumentem strategicznym Lokalnej Grupy Działania ... .

Wnioskodawca planuje zorganizowanie warsztatów dla wszystkich chętnych pań z gminy ... . Celem warsztatów jest aktywizacja mieszkańców gminy ... oraz wzrost integracji społeczności lokalnej poprzez wspólne działanie na rzecz poprawy lokalnej przedsiębiorczości. Na warsztaty będą mogli przyjść wszyscy chętni. Warsztaty będą bezpłatne.

W ramach projektu planuje się zorganizowanie warsztatów tematycznych, na których uczestnicy nabędą nowych umiejętności, które w późniejszym czasie będą mogły wykorzystać przy organizacji różnych imprez w swojej gminie, a także poza obszarem gminy. Warsztaty będą skierowane przede wszystkim do pań z KGW, gospodyń domowych, przedsiębiorców z dziedziny gastronomii, hotelarstwa czy gospodarstw agroturystycznych. Warsztaty będą bezpłatne. Do przeprowadzenia warsztatów zostaną zatrudnione osoby na umowę o dzieło, które na co dzień zajmują się takim rękodziełem. Uczestnicy warsztatów będą poznawać tajniki rękodzielnictwa. Na koniec warsztatów zostanie zorganizowane spotkanie promujące lokalną przedsiębiorczość. Na spotkaniu będzie można spróbować potraw przygotowanych i przyozdobionych przez uczestniczki warsztatów, a atmosferę podczas spotkania będzie umilał śpiew zaproszonego zespołu. Miejscem realizacji projektu będą ..., gmina ... .

Do realizacji projektu niezbędny będzie zakup:

  • artykułów spożywczych (mąka, cukier, margaryny itp.),
  • korytko drewniane z 12 talerzykami,
  • łycha drewniana 100 cm,
  • łyżka cedzak duża,
  • łycha drewniana 60 cm.

W piśmie z dnia 21 października 2014, stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawione na Stowarzyszenie. Zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wyżej wymienionego projektu, zgodnie z art. 86... Czy Stowarzyszenie ma prawo do zwrotu różnicy podatku zgodnie z art. 87 podatku o VAT... W sytuacji kiedy projekt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym, a Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku realizacji operacji w zakresie działania „małe projekty”, nie prowadził i nie będzie prowadzić działalności gospodarczej, nie będzie osiągać przychodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT). Nie figuruje również w ewidencji podatników podatku VAT. W związku z powyższym Stowarzyszenie nie może uzyskać zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do zrealizowania wyżej wymienionej operacji. Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wyżej wymienionego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizuje projekt pn. „...” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaświadczenie jest niezbędne do uzyskania pomocy w ramach funduszy unijnych. Zaświadczenie potrzebne jest do zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych, czyli podlegających refundacji. Podatek ten nie jest możliwy do odzyskania przez Stowarzyszenie w ramach rozliczenia skarbowego.

Realizując projekt Wnioskodawca będzie ponosić koszty zawierające podatek od towarów i usług. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, nie jest zarejestrowane w rejestrze płatników podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi również działalności gospodarczej. „Małe projekty” są regulowane rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 27 kwietnia 2009 roku „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju będącą dokumentem strategicznym Lokalnej Grupy Działania ... .

Wnioskodawca planuje zorganizowanie warsztatów dla wszystkich chętnych pań z gminy ... . Celem warsztatów jest aktywizacja mieszkańców gminy ... oraz wzrost integracji społeczności lokalnej poprzez wspólne działanie na rzecz poprawy lokalnej przedsiębiorczości. Na warsztaty będą mogli przyjść wszyscy chętni. Warsztaty będą bezpłatne.

W ramach projektu planuje się zorganizowanie warsztatów tematycznych, na których uczestnicy nabędą nowych umiejętności, które w późniejszym czasie będą mogły wykorzystać przy organizacji różnych imprez w swojej gminie, a także poza obszarem gminy. Warsztaty będą skierowane przede wszystkim do pań z KGW, gospodyń domowych, przedsiębiorców z dziedziny gastronomii, hotelarstwa czy gospodarstw agroturystycznych. Warsztaty będą bezpłatne. Do przeprowadzenia warsztatów zostaną zatrudnione osoby na umowę o dzieło, które na co dzień zajmują się takim rękodziełem. Uczestnicy warsztatów będą poznawać tajniki rękodzielnictwa. Na koniec warsztatów zostanie zorganizowane spotkanie promujące lokalną przedsiębiorczość. Na spotkaniu będzie można spróbować potraw przygotowanych i przyozdobionych przez uczestniczki warsztatów, a atmosferę podczas spotkania będzie umilał śpiew zaproszonego zespołu. Miejscem realizacji projektu będą ..., gmina ... .

Wnioskodawca wskazał, iż nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawione na Stowarzyszenie. Zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do odliczenia podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie będzie spełniać tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IBPP3/443-1067/14/UH | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP3/443-1311/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.