IPTPP2/443-722/14-2/AJB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na zorganizowaniu szkolenia kulinarnego dla mieszkańców N... i okolic

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na zorganizowaniu szkolenia kulinarnego dla mieszkańców N... i okolic –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na zorganizowaniu szkolenia kulinarnego dla mieszkańców N... i okolic.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest osobą prawną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. W grudniu 2014 roku Stowarzyszenie planuje realizację projektu polegającego na zorganizowaniu szkolenia kulinarnego dla mieszkańców N... i okolic.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 • zawarcie umowy z trenerem, który przeprowadzi szkolenie kulinarne z teorii i praktyki,
 • zakup produktów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia kulinarnego,
 • zakup sprzętu do przeprowadzenia szkolenia (laptopa i drukarka),
 • przygotowanie i posprzątanie sali,
 • przyrządzenie i prezentacja przygotowanych potraw,
 • wspólna degustacja przygotowanych potraw.

Żadne z działań zaplanowanych w ramach projektu nie będzie generowało dochodu. W ramach planowanych zakupów oraz przedsięwzięć, które wiążą się z ponoszeniem kosztów refundowanych przez UE występuje podatek VAT (np.: zakup produktów, sprzętu komputerowego). Efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Stowarzyszenie otrzymało informację, iż wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu został pozytywnie rozpatrzony pod względem zgodności z lokalną strategią rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „...” i wybrany do dofinansowania. W ciągu trzech miesięcy, po dokonaniu oceny formalnej Stowarzyszenie podpisze umowę o dofinansowanie projektu z samorządem województwa łódzkiego.

Głównym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględniająca rozwój kultury i tradycji regionu, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego i rozwój turystyki. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:

 1. pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju wsi;
 2. prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, kulturę fizyczną. turystykę, ochronę środowiska, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę;
 3. zakładanie kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 4. organizację życia kulturalnego wsi, w tym organizację imprez okolicznościowych;
 5. propagowanie i wspieranie amatorskiego ruchu kulturalnego;
 6. pielęgnowanie tradycji i kultury regionu;
 7. organizację szkoleń, konferencji, i warsztatów dla mieszkańców;
 8. pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i zagranicznych na prowadzenie działalności;
 9. współpracę z organizacjami samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz mieszkańców wsi i okolic;
 10. współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na terenie wsi Niewiesz oraz Gminy i powiatu;
 11. nawiązywanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz obszarów wiejskich;
 12. nawiązywanie współpracy z organizacjami poza granicami kraju mającymi podobne cele i założenia;
 13. promocję wsi i okolic w tym: opracowywanie plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 14. podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji zadań statutowych

Źródłem przychodów Stowarzyszenia są składki członkowskie od osób fizycznych oraz dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowanym przyznaniem dofinansowania ze środków PROW na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu szkolenia kulinarnego dla mieszkańców N... i okolic i planowanymi w związku z jego realizacją wydatkami, Stowarzyszeniu Promocji N... i okolic przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższą operację w żaden sposób nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT. Nie posiada bowiem statusu płatnika zgodnie art. 15 i następnym ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W grudniu 2014 roku Wnioskodawca planuje realizację projektu polegającego na zorganizowaniu szkolenia kulinarnego dla mieszkańców N... i okolic. W ramach projektu zaplanowano następujące działania: zawarcie umowy z trenerem, który przeprowadzi szkolenie kulinarne z teorii i praktyki, zakup produktów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia kulinarnego, zakup sprzętu do przeprowadzenia szkolenia (laptopa i drukarka), przygotowanie i posprzątanie sali, przyrządzenie i prezentacja przygotowanych potraw, wspólna degustacja przygotowanych potraw. Żadne z działań zaplanowanych w ramach projektu nie będzie generowało dochodu. Efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Projekt zostanie zrealizowany w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Stowarzyszenie otrzymało informację, iż wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu został pozytywnie rozpatrzony pod względem zgodności z lokalną strategią rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „...” i wybrany do dofinansowania. W ciągu trzech miesięcy, po dokonaniu oceny formalnej Stowarzyszenie podpisze umowę o dofinansowanie projektu z samorządem województwa łódzkiego. Głównym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględniająca rozwój kultury i tradycji regionu, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego i rozwój turystyki.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.