IPTPP2/443-696/14-4/PRP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 listopada 2014 r. poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego oraz zadanego pytania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 24 listopada 2014 r.).

Ochotnicza Straż Pożarna jest osobą prawną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jednym z głównych celów OSP jest działalności na rzecz zapobiegania pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, a także rozwijanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

W lipcu 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „...” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. OSP otrzymało informację, iż wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu został pozytywnie rozpatrzony pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „...” i wybrany do dofinansowania. W ciągu trzech miesięcy, po dokonaniu oceny formalnej OSP podpisze umowę o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa... Dofinansowanie na zrealizowanie projektu obejmuje również pokrycie kosztów podatku VAT.

W ramach projektu polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej zaplanowano następujący zakres prac: wymianę stolarki okiennej na ścianie wschodniej, wylanie posadzek na całej powierzchni, ocieplenie stropu nad pomieszczeniami poprzez montaż wełny mineralnej i płyt kartonowo - gipsowych na stelażu metalowym, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę wszystkich drzwi oraz wyrównanie i pomalowanie ścian.

Przedsięwzięcie jest skierowane do wszystkich mieszkańców ...i okolic. Głównym celem operacji jest poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz zwiększenia częstotliwości i jakości spotkań kulturalnych mieszkańców ...i okolic. Żadne z działań zaplanowanych w ramach projektu nie będzie generowało dochodu. Źródłem przychodów Ochotniczej Straży Pożarnej są składki członkowskie od osób fizycznych oraz dofinansowanie aktualnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wszelkie faktury związane z realizacją ww. projektu będą wystawione na Ochotniczą Straż Pożarną. Efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 24 listopada 2014 r.).

Czy w związku z przyznanym ze środków PROW dofinansowaniem na realizację zadania pn. „...” i ponoszonymi w związku z jego realizacją wydatkami, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższą operację w żaden sposób nie może odzyskać uiszczonego podatku, nie posiada bowiem statusu płatnika zgodnie z art. 15 i następnymi ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Ochotniczej Straży Pożarnej nie przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna jest osobą prawną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jednym z głównych celów OSP jest działalności na rzecz zapobiegania pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, a także rozwijanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. W lipcu 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „...” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej zaplanowano następujący zakres prac: wymianę stolarki okiennej na ścianie wschodniej, wylanie posadzek na całej powierzchni, ocieplenie stropu nad pomieszczeniami poprzez montaż wełny mineralnej i płyt kartonowo - gipsowych na stelażu metalowym, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę wszystkich drzwi oraz wyrównanie i pomalowanie ścian. Głównym celem operacji jest poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz zwiększenia częstotliwości i jakości spotkań kulturalnych mieszkańców. Wszelkie faktury związane z realizacją ww. projektu będą wystawione na Ochotniczą Straż Pożarną. Efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.