IPTPP2/443-681/14-4/JSz | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku realizacją projektu
IPTPP2/443-681/14-4/JSzinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 9 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 listopada 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz wskazanie, że wniosek dotyczy wyłącznie stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego oraz przedmiotowego. Podejmowana przez nie aktywność jest związana wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Stowarzyszenie zrealizowało jedną operację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania 413 Małe Projekty polegającą na inscenizacji ... w postaci festynu integracyjnego. Operacja zakładała kultywowanie tradycji, obrzędów i zwyczajów weselnych. Organizacja wesela wymagała dokonania dekoracji, pozyskania ubioru państwa młodych, wykorzystania atrybutów i rekwizytów, zakupu różnych usług obcych: eklektyczne, gastronomiczne itp. Przygotowanie imprezy wymagało zatem dokonania szeregu zakupów towarów i usług, które zostało potwierdzone przez dostawców fakturami zawierającymi podatek naliczony VAT.

Stowarzyszenie nie pobierało żadnych opłat w trakcie festynu. Nie było odpłatności i biletów wstępu. Dostęp był natomiast nieograniczony i swobodny. Nie doszło do świadczenia żadnych odpłatnych usług. Aktywność ta była podejmowana w ramach działalności statutowej. Podatek od towarów i usług nie był w żadnej formie odliczany ani naliczany.

W piśmie z dnia 10 listopada 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 objętego zakresem pytania to: „...”. Nabywane towary i usługi w ramach realizacji wykorzystywane są wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie nie wykonuję żadnych czynności podlegających opodatkowaniu VAT oraz czynności zwolnionych z VAT. Faktury dokumentujące wydatki ponoszone w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wystawiane na Stowarzyszenie, będące Wnioskodawcą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszeniu będzie przysługiwano prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu, w warunkach gdy zakupione towary i usługi służyły do wykonania czynności niepodlegających podatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu składników majątkowych nabytych w związku z projektem. W zaistniałym stanie rzeczy nie będzie spełniony podstawowy warunek związku zakupów z czynnościami opodatkowanymi, który został określony w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności, przy użyciu których był wykonany projekt nie są w ogóle objęte podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego oraz przedmiotowego. Podejmowana przez nie aktywność jest związana wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Stowarzyszenie zrealizowało jedną operację pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania 413 Małe Projekty polegającą na inscenizacji ... w postaci festynu integracyjnego. Operacja zakładała kultywowanie tradycji, obrzędów i zwyczajów weselnych. Organizacja wesela wymagała dokonania dekoracji, pozyskania ubioru państwa młodych, wykorzystania atrybutów i rekwizytów, zakupu różnych usług obcych: eklektyczne, gastronomiczne itp. Przygotowanie imprezy wymagało zatem dokonania szeregu zakupów towarów i usług, które zostało potwierdzone przez dostawców fakturami zawierającymi podatek naliczony VAT. Stowarzyszenie nie pobierało żadnych opłat w trakcie festynu. Nie było odpłatności i biletów wstępu. Dostęp był natomiast nieograniczony i swobodny. Nie doszło do świadczenia żadnych odpłatnych usług. Aktywność ta była podejmowana w ramach działalności statutowej. Podatek od towarów i usług nie był w żadnej formie odliczany ani naliczany. Nabywane towary i usługi w ramach realizacji wykorzystywane są wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie nie wykonuję żadnych czynności podlegających opodatkowaniu VAT oraz czynności zwolnionych z VAT. Faktury dokumentujące wydatki ponoszone w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wystawiane na Stowarzyszenie, będące Wnioskodawcą.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane towary i usługi w ramach realizacji wykorzystywane są wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.