IPTPP2/443-404/13-5/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2013 r. (data wpływu 22 maja 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2013 r. (data wpływu 12 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT lub uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „.....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT lub uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 lipca 2013 r. poprzez doprecyzowanie przedstawionego opisu zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) zrealizował projekt „....” w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu przy rzece ...: budowie altany drewnianej, ustawieniu drewnianego stołu wraz z siedziskami przy altanie i wybudowaniu paleniska. Teren rekreacyjny powstały w wyniku realizacji projektu jest i będzie w przyszłości udostępniany nieodpłatnie wszystkim osobom zainteresowanym spędzaniem czasu wolnego w miejscu realizacji projektu. Zakłada się, że będą to przede wszystkim mieszkańcy wsi ..... i ich goście oraz osoby korzystające ze szlaku kajakowego ...., na którego trasie leży miejscowość .......

Projekt został zrealizowany, złożono również wniosek o płatność w oparciu o założenie, że Wnioskodawca nie jest w stanie w żaden sposób odliczyć bądź uzyskać zwrot podatku VAT, którego koszt został poniesiony. Tym samym, Stowarzyszenie ubiega się o refundację części kwoty zapłaconego podatku VAT. Wnioskodawca za wykonanie usług związanych z realizacją operacji (tj. wykonanie altany, stołu, siedzisk oraz paleniska) zapłacił kwotę 24.999,98 zł wynikającą z faktury VAT wystawionej przez wykonawcę w dniu 31 października 2012 r. Fakturę opłacono przelewem w dniu 13 listopada 2012 r.

Stowarzyszenie nie jest i nie było w czasie realizacji operacji zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności polegającej na sprzedaży towarów lub usług i nie uzyskuje przychodów z tego tytułu. Stowarzyszenie nie będzie uzyskiwać przychodu z tytułu realizacji operacji.

W piśmie z dnia 9 lipca 2013 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji wskazanego we wniosku projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Założenie projektu było takie, że z wykonanego obiektu, mają korzystać mieszkańcy wsi i okolicy bezpłatnie. Wnioskodawca miał tylko zrealizować projekt na rzecz .... wsi ....., gdyż wspólnota nie ma osobowości prawnej (nr KRS) i nie mogła wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. Na tym rola Wnioskodawcy się kończy, w dalszej części, to ..... będzie zarządzać obiektem, dbać o należyte utrzymanie i udostępniać bezpłatnie użytkownikom. Faktury VAT są wystawiane na Wnioskodawcę (w załączeniu Wnioskodawca przesłał kserokopię faktury).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionej powyżej sytuacji, Wnioskodawca ma możliwość odliczenia zapłaconego podatku VAT lub uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w związku z realizacją operacji „...” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektu „...”. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności przynoszącej przychody.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca niebędący zrealizował projekt „...” w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu przy rzece ....: budowie altany drewnianej, ustawieniu drewnianego stołu wraz z siedziskami przy altanie i wybudowaniu paleniska. Teren rekreacyjny powstały w wyniku realizacji projektu jest i będzie w przyszłości udostępniany nieodpłatnie wszystkim osobom zainteresowanym spędzaniem czasu wolnego w miejscu realizacji projektu. Wnioskodawca nie prowadzi działalności polegającej na sprzedaży towarów lub usług i nie uzyskuje przychodów z tego tytułu. Stowarzyszenie nie będzie uzyskiwać przychodu z tytułu realizacji operacji. Nadto Wnioskodawca wskazał, iż dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji wskazanego we wniosku projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury VAT są wystawiane na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zaistniałego stanu faktycznego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowej operacji. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia powyższych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo należy wskazać, iż analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem tut. Organ w związku z § 2 i § 5a ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do oceny załączników dołączonych do wniosku, a niniejszą interpretację wydano jedynie w oparciu o stan faktyczny w nim przedstawiony.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.