IPTPP2/443-19/12-2/JN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2011 r. (data wpływu 5 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca świadczy usługi medyczne, które podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177 poz. 1054 z dnia 26 sierpnia 2011 r.). W roku 2010 r. Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych projektu realizowanego w ramach działania 2.1 „Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT”. Zgodnie z umową o dofinansowanie Zainteresowany zobowiązany jest składać corocznie do Instytucji Zarządzającej zaświadczenie z organu podatkowego określające czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT czynnym od 06.01.1999 r. z tytułu wynajmu lokali hotelowych oraz wynajmu powierzchni dla osób fizycznych w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. Deklaracje VAT-7 są składane co miesiąc w celu rozliczenia podatku należnego z tytułu wynajmu. Celem zrealizowanego projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów poprzez tworzenie infrastruktury zapewniającej integralność i poufność danych oraz szybką i stabilną pracę systemów komputerowych oraz rozwój i poprawę dostępności usług w zakresie ochrony zdrowia tj. zwiększenie zakresu oraz jakości świadczeń zdrowotnych głównie z zakresu e-zdrowie. Przedmiotem projektu zrealizowanego w ramach działania 2.1. „Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT” jest rozbudowa i modernizacja szpitalnej bezpiecznej i szerokopasmowej sieci komputerowej pt. „...”.

Przedmiotem projektu nie jest wykonywanie przez Szpital czynności opodatkowanych, na zakupionym sprzęcie Szpital świadczy usługi w zakresie opieki medycznej służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. Wydatki poniesione w związku ze zrealizowanym projektem zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Szpital. Przedmiotem projektu była rozbudowa i modernizacja szpitalnej bezpiecznej i szerokopasmowej sieci komputerowej. Zakupione w wyniku projektu mienie jest własnością Szpitala i stanowi środek trwały Szpitala. W ramach projektu Szpital świadczy usługi na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych w ramach zrealizowanego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczy usługi w zakresie opieki medycznej służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. Przy świadczeniu usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, w ocenie Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków. Rozbudowana sieć informatyczna służy do wykonywania usług w zakresie opieki medycznej, tym samym Wnioskodawca uważa, że nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonanych w ramach przedmiotowego projektu. Wnioskodawca wskazał, iż przed realizacją projektu otrzymał interpretację indywidualną z dnia 21 czerwca 2010 r. w brzmieniu, że stanowisko Szpitala jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (nie występujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT czynnym z tytułu wynajmu lokali hotelowych oraz wynajmu powierzchni dla osób fizycznych w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. Świadczy usługi medyczne, które podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. W roku 2010 r. Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych projektu realizowanego w ramach działania 2.1 „Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT”. Celem zrealizowanego projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów poprzez tworzenie infrastruktury zapewniającej integralność i poufność danych oraz szybką i stabilną pracę systemów komputerowych oraz rozwój i poprawę dostępności usług w zakresie ochrony zdrowia tj. zwiększenie zakresu oraz jakości świadczeń zdrowotnych głównie z zakresu e-zdrowie. Przedmiotem projektu zrealizowanego w ramach działania 2.1. „Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT” jest rozbudowa i modernizacja szpitalnej bezpiecznej i szerokopasmowej sieci komputerowej pt. „...”.

Przedmiotem projektu nie jest wykonywanie przez Szpital czynności opodatkowanych, na zakupionym sprzęcie Szpital świadczy usługi w zakresie opieki medycznej służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. Wydatki poniesione w związku ze zrealizowanym projektem zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Szpital. Zakupione w wyniku projektu mienie jest własnością Szpitala i stanowi środek trwały Szpitala.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – poniesione wydatki w ramach ww. projektu związane są z czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, iż poniesione wydatki w ramach ww. projektu związane są z czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności zmiany przeznaczenia zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.