IPTPP1/4512-98/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego do zakupów towarów i usług związanych z realizacja projektu pt. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego do zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu pt. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Centrum Wspierania Aktywności Społecznej „...” w ... - zwane w dalszej części „Stowarzyszeniem” jest osobą prawną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - KRS nr .... Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie realizuje projekt pt. „...”. Projekt realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Finansowanie tego działania jest w 20% ze środków własnych Stowarzyszenia, a w 80% ze środków Unii Europejskiej. Projekt wpłynie na poprawę stanu infrastruktury rekreacyjnej i sportowej obszaru przestrzeni publicznej a także umożliwi mieszkańcom wsi aktywne spędzenie czasu wolnego.

Wydatki związane z realizacją tych zadań to:

  • Siedzenia widowni, zakup i montaż (291 szt.),
  • Barierka stalowa,
  • Barakowóz (kontener na magazyn techniczny),
  • Bramki boiskowe (2 szt.).

Wydatki są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie uzyskuje w związku z tym żadnych przychodów ze sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie będzie mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego w zakupach towarów i usług związanych z realizacją projektu opisanego powyżej...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Społecznej „...” w ... nie będzie miało możliwości odliczenia podatku naliczonego w zakupach i usługach związanych z realizacją projektu, ponieważ nie uzyskuje żadnych przychodów ze sprzedaży opodatkowanej, skutkiem czego brak jest podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z projektem - podst. prawna: art. 86 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca realizuje projekt pt. „...”. Projekt realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt wpłynie na poprawę stanu infrastruktury rekreacyjnej i sportowej obszaru przestrzeni publicznej a także umożliwi mieszkańcom wsi aktywne spędzenie czasu wolnego.

Wydatki związane z realizacją tych zadań to:

  • Siedzenia widowni, zakup i montaż (291 szt.),
  • Barierka stalowa,
  • Barakowóz (kontener na magazyn techniczny),
  • Bramki boiskowe (2 szt.).

Wydatki są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zwolnionych od podatku lub nie podlegających opodatkowaniu. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie uzyskuje w związku z tym żadnych przychodów ze sprzedaży.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jak wynika z opisu sprawy, zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu pt. „...”, ponieważ zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.