IPTPP1/4512-97/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja zadania
IPTPP1/4512-97/15-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. obniżenie podatku należnego
 3. projekt
 4. zadania własne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 02 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 02 kwietnia 2015 r. (data wpływu 08 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 02 kwietnia 2015 r. (data wpływu 08 kwietnia 2015r.) w zakresie doprecyzowania zaistniałego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wojewoda ... w ... uprzejmie prosi o wydanie interpretacji podatkowej w myśl art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.”...” jako partner w ramach projektu „...”, którego liderem jest Województwo ..., współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 2: „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2: „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”. Umowa partnerska o wspólnej realizacji przedsięwzięcia została zawarta w dniu 3 października 2013 roku.

Minister Finansów Decyzją nr .... z dnia 18 czerwca 2014r. udzielił zapewnienia finansowania realizacji przedsięwzięcia realizowanego przez ... Urząd Wojewódzki w ..., którego właściwym dysponentem części budżetowej jest Wojewoda .... Po wyłonieniu wykonawcy Minister Finansów na wniosek Wojewody zwiększył plan finansowy ... Urzędu Wojewódzkiego na zapłatę faktur za zakupioną infrastrukturę informatyczną.

Głównym celem projektu pod nazwą „C...” jest integracja jednostek administracji zespolonej w województwie, przy jak najszerszym wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

Realizacja zadania „...” w ramach projektu „...” obejmuje wdrożenie systemu informatycznego, którego celem jest stworzenie i udostępnienie infrastruktury chmury prywatnej dla jednostek administracji rządowej w województwie .... Infrastruktura powinna zapewniać elastyczność i skalowalność, a także wysoki stopień dostępności usług poprzez połączenie serwerów w klaster niezawodnościowy oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych dzięki zastosowaniu kopii bezpieczeństwa dla macierzy i serwerów.

Chmura prywatna umożliwi udostępnienie jednostkom administracji zespolonej jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD), a także innych aplikacji w modelu „Software as Service” oraz konsolidację i ograniczenie wydatków inwestycyjnych w obszarze ICT w przyszłości.

Przedmiotem projektu jest zakup infrastruktury informatycznej, tj.:

 • 2 serwerów,
 • 2 licencji typu Windows Server Datacenter 2012,
 • 2 licencji typu System Center Datacenter 2012,
 • 4 licencji typu SQL serwer 2012,
 • 9 urządzeń UTM,
 • 150 Licencji dostępowych typu CORE CAL.

Zakupiony sprzęt i oprogramowanie będzie własnością ... Urzędu Wojewódzkiego w ....

W przypadku wszystkich wymienionych zakupów towarów lub usług, faktury będą wystawiane na ... Urząd Wojewódzki w ....

Zakupione towary i usługi nie będą odsprzedawane i nie będą generowały przychodów. Nadmienić należy, iż od 1 stycznia 2011 r., w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego działającego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Urząd przejął zadania po zlikwidowanym gospodarstwie. W wyniku przejęcia zadań od 1 stycznia 2011 r. Urząd zarejestrował się jako podatnik podatku od towarów i usług.

Przejęte zadania po byłym gospodarstwie pomocniczym związane są ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną z tytułu:

 • najmu pomieszczeń,
 • dzierżawy stanowisk parkingowych,
 • prenumeraty Dziennika Urzędowego,
 • sprzedaży kart RCP,
 • zwrotu kosztów stałych związanych z najmem lokali,
 • sprzedaży usług motoryzacyjnych (naprawa samochodów).

Urząd w ramach przejętych zadań odzyskuje podatek od towarów i usług z refaktur wystawionych na poszczególne podmioty z tytułu energii elektrycznej, wody, ścieków, centralnego ogrzewania, dostaw gazu oraz kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń. Odzyskiwanie podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie działalności wydzielonej realizowanej w ramach ... Urzędu Wojewódzkiego, a nie działalności statutowej.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r., Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) zadania administracji rządowej w województwie wykonuje wojewoda.

Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie. Prawa i obowiązki dyrektora generalnego urzędu określa odrębna ustawa.

W skład urzędu wojewódzkiego wchodzą komórki organizacyjne:

 1. wydziały- do realizacji merytorycznych zadań urzędu,
 2. biura - do realizacji zadań w zakresie obsługi urzędu,
 3. oddziały jako komórki organizacyjne wewnątrz komórek wymienionych w pkt 1 i 2.

Jak wynika z powyższego urząd wojewódzki jest zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy wojewodzie. Urząd Wojewódzki jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań zleconych przez wojewodę.

Wojewodowie realizują zadania z zakresu administracji rządowej. Urząd Wojewódzki jest aparatem pomocniczym organu wykonawczego i nie posiada osobowości prawnej. Wobec powyższego, należy uznać, iż Wojewoda ..., jest zainteresowanym w rozumieniu art. 14 b Ordynacji podatkowej, w zakresie ustalenia prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Wojewoda ... nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. ... Urząd Wojewódzki w ... jest urzędem obsługującym organ jakim jest Wojewoda i działa jako państwowa jednostka budżetowa. Z dniem 1 stycznia 2011 roku ... Urząd Wojewódzki został zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarowi usług w zakresie zadań przejętych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym. Natomiast przedmiotowy Projekt w całości będzie wykorzystywany do realizacji zadań statutowych z zakresu administracji rządowej.

Przedmiot projektu jest wykorzystywany do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu. Zakupione towary i usługi nie będą odsprzedawane.

W projekcie realizowanym w partnerstwie, przewidziano dla Partnerów między innymi następujące zadania:

 • zapewnienie minimum 15% wydatków kwalifikowalnych stanowiących wkład własny Partnera oraz maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych stanowiących dofinansowanie ze środków EFRR,
 • zapewnienie przez Partnerów zabezpieczenia w swoim budżecie środków niezbędnych do sfinansowania wkładu własnego,
 • każdy z Partnerów ma kierować realizacją zadań w siedzibie swojej jednostki,
 • faktury za zrealizowane zadania będą wystawiane przez wykonawcę bezpośrednio dla Partnera, po dokonaniu przez niego odbiorów,
 • uzyskana w ramach niniejszego projektu infrastruktura, sprzęt oraz wartości niematerialne i prawne stają się własnością Partnera po opłaceniu faktury,
 • zapewnienie, aby dokumentacja projektowa, była zgodna z zakresem rzeczowym Projektu, określonym w studium wykonalności w zakresie dotyczącym danego Partnera oraz przyjętym zakresem Zadania dla Partnera,
 • zrealizowanie przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem wdrożenia Zadania,
 • dostarczania informacji o postępach w przygotowaniu i realizacji Zadania, na żądanie Lidera Partnerstwa i w terminie przez niego określonym,
 • terminowego opłacania należności dla wykonawcy, wynikających z otrzymanej faktury - na podstawie zawartej z nim umowy oraz podpisanego bez uwag protokołu odbioru,
 • udostępniania wszelkich informacji i dokumentów Liderowi Partnerstwa związanych ze stanem przygotowania i realizacji Zadania,
 • zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację Zadania w Projekcie w jednostce Partnera na odpowiednie lata realizacji Projektu,
 • zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na etapie eksploatacyjnym do utrzymania trwałości Zadania,
 • prowadzenia w sposób przejrzysty wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.

Partnerzy uczestniczący w projekcie nie przekazywali i nie będą przekazywać środków finansowych na rzecz Lidera projektu. Właścicielem zakupionego majątku jest ... Urząd Wojewódzki w .... Powstałe mienie w wyniku realizowanego projektu jest własnością Urzędu Wojewódzkiego, nie jest i nie będzie przekazywane innym podmiotom biorącym udział w projekcie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy realizując zadanie pn.”...” w ramach projektu „...”, Partnerowi tj. ...Urzędowi Wojewódzkiemu w ... przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stosowanie do treści art. 86 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, głównym celem projektu „...” jest integracja wewnętrznych służb Wojewody ... tj. Urzędu Wojewódzkiego i jednostek zespolonych przy jak najszerszym wykorzystaniu narzędzi informatycznych wspomagających pracę i integrację poszczególnych urzędów, ułatwiających przy tym mieszkańcom skorzystanie z administracji rządowej. Zakupione w ramach projektu mienie w żadnej mierze nie będzie wykorzystywane przez Partnera tj. ... Urząd Wojewódzki w ... do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Pozyskana w ramach projektu infrastruktura informatyczna będzie służyć pracownikom ... Urzędu Wojewódzkiego oraz poszczególnym jednostkom administracji zespolonej podległej Wojewodzie ... do zadań statutowych. W związku z powyższym zdaniem Wojewody ... w ... nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Na potwierdzenie tego stanowiska należy przytoczyć art. 15 ust. 6 ustawy, który mówi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Opisany projekt w całości będzie wykorzystany do realizacji zadań statutowych z zakresu administracji rządowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r., Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), wojewodowie wykonują zadania administracji rządowej w województwie.

W świetle art. 13 ww. ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie. Tak więc to wojewoda jest podmiotem uprawnionym do działania na terenie województwa w zakresie realizowanych zadań. Urząd wojewódzki jest aparatem obsługującym wojewodę.

Mając na uwadze powyższe, skoro beneficjentem projektu jest ... Urząd Wojewódzki, jako aparat administracyjny Wojewody to tut. Organ dokonał niniejszego rozstrzygnięcia, biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe Wojewody i Urzędu Wojewódzkiego, działającego w imieniu i na rzecz Wojewody.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca realizuje zadanie pn.” ...” jako partner w ramach projektu „...”, którego liderem jest Województwo ..., współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 2: „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2: „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”. Głównym celem projektu pod nazwą „...” jest integracja jednostek administracji zespolonej w województwie ..., przy jak najszerszym wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

Realizacja zadania obejmuje wdrożenie systemu informatycznego, którego celem jest stworzenie i udostępnienie infrastruktury chmury prywatnej dla jednostek administracji rządowej w województwie .... Infrastruktura powinna zapewniać elastyczność i skalowalność, a także wysoki stopień dostępności usług poprzez połączenie serwerów w klaster niezawodnościowy oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych dzięki zastosowaniu kopii bezpieczeństwa dla macierzy i serwerów. Chmura prywatna umożliwi udostępnienie jednostkom administracji zespolonej jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD), a także innych aplikacji w modelu „Software as Service” oraz konsolidację i ograniczenie wydatków inwestycyjnych w obszarze ICT w przyszłości.

Przedmiotem projektu jest zakup infrastruktury informatycznej, tj.:

 • 2 serwerów,
 • 2 licencji typu Windows Server Datacenter 2012,
 • 2 licencji typu System Center Datacenter 2012,
 • 4 licencji typu SQL serwer 2012,
 • 9 urządzeń UTM,
 • 150 Licencji dostępowych typu CORE CAL.

Zakupiony sprzęt i oprogramowanie będzie własnością ... Urzędu Wojewódzkiego w .... W przypadku wszystkich wymienionych zakupów towarów lub usług, faktury będą wystawiane na ... Urząd Wojewódzki w .... Zakupione towary i usługi nie będą odsprzedawane i nie będą generowały przychodów. Wojewoda ... nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. ... Urząd Wojewódzki w ... jest urzędem obsługującym organ jakim jest Wojewoda i działa jako państwowa jednostka budżetowa. Z dniem 1 stycznia 2011 roku ... Urząd Wojewódzki został zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarowi usług w zakresie zadań przejętych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym. Natomiast przedmiotowy Projekt w całości będzie wykorzystywany do realizacji zadań statutowych z zakresu administracji rządowej. Przedmiot projektu jest wykorzystywany do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu. Zakupione towary i usługi nie będą odsprzedawane. Partnerzy uczestniczący w projekcie nie przekazywali i nie będą przekazywać środków finansowych na rzecz Lidera projektu. Powstałe mienie w wyniku realizowanego projektu jest własnością ... Urzędu Wojewódzkiego, nie jest i nie będzie przekazywane innym podmiotom biorącym udział w projekcie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, przedmiot projektu jest wykorzystywany do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym zadaniem.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ przedmiot projektu jest wykorzystywany do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.