IPTPP1/4512-9/15-8/RG | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP1/4512-9/15-8/RGinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. gmina
  3. obniżenie podatku należnego
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.) uzupełniony pismami z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) oraz z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 03 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) oraz z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 03 kwietnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania przedmiotu wniosku, opisu stanu faktycznego oraz o przeformułowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Gmina ... jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 1 sierpnia 2013r. Gmina ... uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013 na realizację projektu, pn.: „...”. Projekt realizowany był w latach 2007-2010 i swoim zakresem obejmował rozbudowę i modernizację istniejącego budynku Domu Kultury wraz z dobudową amfiteatru z widownią.

Celem nadrzędnym realizacji przedmiotowego projektu było podniesienie standardu życia lokalnej społeczności, poprzez zaspokojenie jej potrzeb kulturalnych, a także wzrost atrakcyjności miasta .... Realizacja projektu stworzyła warunki do powstania nowych ofert programowych w zakresie kultury w postaci kół teatralnych, tanecznych, plastycznych, ognisk i zespołów muzycznych oraz nowych miejsc pracy. Bogatsza oferta kulturalna (możliwość organizacji imprez plenerowych) wpłynęła na wzrost atrakcyjności turystycznej miasta, powstanie nowych podmiotów gospodarczych, zmniejszenie bezrobocia oraz stworzyła realne możliwości zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Realizowane w ramach projektu zadania są zadaniami własnymi Gminy wymienionymi w katalogu zadań w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) ,tj. utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, a także zadania obejmujące sprawy: kultury, w tym bibliotek gminnych i innych, instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest właścicielem całej infrastruktury. Zarządzanie obiektem jest zadaniem Samorządowego Domu Kultury, działającego w oparciu o statut nadany przez Radę Miejską w .... Bieżące utrzymanie obiektu finansowane jest ze środków budżetu Gminy (tj. dotacja na prowadzenie i utrzymanie Domu Kultury) oraz ze środków pochodzących z bieżącej działalności Domu Kultury oraz wsparcia finansowego i rzeczowego sponsorów. Projekt nie generuje zysków pomimo wpływów ze sprzedaży biletów oraz prowadzonych zajęć warsztatowych. Faktury oraz rachunki dotyczące realizacji przedmiotowego projektu wystawiane były na Wnioskodawcę, tj. Gminę ... (Beneficjenta). Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT ujętego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji przedmiotowego zadania.

Data oddania inwestycji do użytkowania – 26 sierpnia 2010 r. Inwestycja powstała w wyniku realizacji ww. projektu stanowi środek trwały o wartości powyżej 15.000 zł, podlegający amortyzacji, na podstawie przepisów o podatku dochodowym.

Majątek powstały w wyniku realizacji inwestycji został przekazany Samorządowemu Domowi Kultury dowodem PT w dniu 10 grudnia 2010 r. Sprzedaż biletów oraz prowadzenie zajęć warsztatowych dokonywana jest przez Samorządowy Dom Kultury. Samorządowy Dom Kultury figuruje na dokumentach jako sprzedawca biletów oraz świadczący usługi zajęć warsztatowych. Obroty z tytułu sprzedaży biletów oraz prowadzonych zajęć warsztatowych wykazuje Samorządowy Dom Kultury. Samorządowy Dom Kultury jest odrębnym od Gminy podatnikiem VAT. Gmina ... w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia odrębność podatkową Samorządowego Domu Kultury. Transakcje realizowane przez Dom Kultury nie są uwzględniane w rozliczeniach VAT- owskich Gminy .... Wnioskodawca przystępując do realizacji inwestycji zamierzał wykorzystywać ją do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu inwestycji do użytkowania oraz obecnie wykorzystuje jej efekty do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 27 marca 2015 r.)

Czy Gmina ... ma prawo do odliczenia podatku VAT dotyczącego inwestycji, pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT ujętego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji przedmiotowego zadania.

Realizacja przedmiotowego projektu podniosła standard użytkowy, funkcjonalny i estetyczny obiektu oraz przystosowany został obiekt do korzystania z niego osób niepełnosprawnych. Ponadto zrealizowana inwestycja wpłynęła na zmniejszenie nakładów ponoszonych przez Gminę na utrzymanie Domu Kultury w ....

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale działania te podejmuje na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Art. 7. ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z powołanego na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług. Prawo to przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług (prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy). Zapewnia ono neutralność tego podatku dla podatników, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ma zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT w cenie nabywanych towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego obciążenia finansowego. Możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest jego fundamentalnym i podstawowym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej.

Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 1 sierpnia 2013r. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „...”. Projekt realizowany był w latach 2007-2010 i swoim zakresem obejmował rozbudowę i modernizację istniejącego budynku Domu Kultury wraz z dobudową amfiteatru z widownią.

Celem nadrzędnym realizacji przedmiotowego projektu było podniesienie standardu życia lokalnej społeczności, poprzez zaspokojenie jej potrzeb kulturalnych, a także wzrost atrakcyjności miasta .... Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest właścicielem całej infrastruktury. Zarządzanie obiektem jest zadaniem Samorządowego Domu Kultury, działającego w oparciu o statut nadany przez Radę Miejską w .... Bieżące utrzymanie obiektu finansowane jest ze środków budżetu Gminy (tj. dotacja na prowadzenie i utrzymanie Domu Kultury) oraz ze środków pochodzących z bieżącej działalności Domu Kultury oraz wsparcia finansowego i rzeczowego sponsorów. Data oddania inwestycji do użytkowania – 26 sierpnia 2010 r. Inwestycja powstała w wyniku realizacji ww. projektu stanowi środek trwały o wartości powyżej 15.000 zł, podlegający amortyzacji, na podstawie przepisów o podatku dochodowym.

Wnioskodawca przystępując do realizacji inwestycji zamierzał wykorzystywać ją do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu inwestycji do użytkowania oraz obecnie wykorzystuje jej efekty do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Majątek powstały w wyniku realizacji inwestycji został przekazany Samorządowemu Domowi Kultury dowodem PT w dniu 10 grudnia 2010 r. Sprzedaż biletów oraz prowadzenie zajęć warsztatowych dokonywana jest przez Samorządowy Dom Kultury. Samorządowy Dom Kultury figuruje na dokumentach jako sprzedawca biletów oraz świadczący usługi zajęć warsztatowych. Obroty z tytułu sprzedaży biletów oraz prowadzonych zajęć warsztatowych wykazuje Samorządowy Dom Kultury. Samorządowy Dom Kultury jest odrębnym od Gminy podatnikiem VAT. Gmina ... w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia odrębność podatkową Samorządowego Domu Kultury. Transakcje realizowane przez Dom Kultury nie są uwzględniane w rozliczeniach VAT- owskich Gminy ....

Projekt nie generuje zysków pomimo wpływów ze sprzedaży biletów oraz prowadzonych zajęć warsztatowych. Faktury oraz rachunki dotyczące realizacji przedmiotowego projektu wystawiane byty na wnioskodawcę, tj. Gminę ... (Beneficjenta). Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT ujętego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji przedmiotowego zadania.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – efekty inwestycji wykorzystuje do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „...”, ponieważ jak wskazał Zainteresowany, efekty inwestycji wykorzystuje do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy wskazać, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zgodnie z art. 14b § 1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, iż Wnioskodawca bezpośrednio po oddaniu inwestycji do użytkowania oraz obecnie wykorzystuje jej efekty do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.