IPTPP1/4512-599/15-5/MSu | Interpretacja indywidualna

Czy zostało poprawnie założone, że Województwo nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013r. poz. 35, 1027, 1608, z 2014r. poz. 312, 1171, 1662, z 2015r. poz. 211), w zawiązku z realizacją projektu „...”?
IPTPP1/4512-599/15-5/MSuinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. partner
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 06 listopada 2015 r. (data wpływu do BKIP 25 listopada 2015r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 grudnia 2015r. (data wpływu 30 grudnia 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawnej możliwości odzyskania przez województwo ..... podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ .....”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2015 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Tryb. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • braku prawnej możliwości odzyskania przez województwo ... podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ .....”,
  • braku prawnej możliwości odzyskania przez Partnerów projektu (jst z województwa ....) podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ .....”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 grudnia 2015r. (data wpływu 30 grudnia 2015r) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Województwo .... (Lider) wspólnie z Partnerami (JST) zamierza aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu pn. „....”, w ramach Działania VII.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014-2020.

Realizacja zaplanowanego projektu wynika m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa ... na lata 2007-2020, w zakresie celu: Budowa społeczeństwa informacyjnego. Inwestycja zapewni powszechny dostęp do infrastruktury i usług elektronicznych w szkołach. Projekt realizuje cele poprzez zakup sprzętu umożliwiającego korzystanie z nowoczesnych aplikacji oraz uruchomienie na stworzonej platformie edukacyjnej z zasobami multimedialnymi elektronicznych usług, z których skorzystają m.in. nauczyciele, uczniowie.

Przedmiotem projektu „....” jest inwestycja polegająca na stworzeniu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w zakresie usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz systemu edukacyjnego, wspomagającego procesy dydaktyczne w placówkach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjach) z obszaru województwa ...... System ten będzie eksploatowany indywidualnie przez Partnerów oraz w części regionalnej poprzez wspólne wykorzystanie systemów zarządzanych przez Lidera projektu. Liderem projektu-beneficjentem aplikującym o wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest województwo ...... Głównym celem podejmowanego projektu jest zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji na terenie województwa ..... Dzięki realizacji inwestycji pracownicy administracyjni, nauczyciele, uczniowie itd. placówek oświatowych uzyskają dostęp do nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych wspomagających proces edukacyjny. Projekt dąży do udostępnienia usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną z zakresu edukacji np.: Informacyjny Portal Oświatowy, Multimedialny Portal Edukacyjny, Platforma eLearningowa.

W ramach ww. projektu planuje się m.in.: zakup sprzętu i oprogramowania, przeprowadzenie szkoleń (dot. Lidera i Partnerów), zakup aplikacji do świadczenia e-usług w zakresie edukacji, promocja projektu (dot. Lidera). Sprzęt (m.in. wyposażenie pracowni edukacyjnych np. matematycznej, przyrodniczej, językowej itd.) jak i część oprogramowania (w tym kontent edukacyjny) zostaną przekazane przez Partnerów projektu swoim placówkom oświatowym, dla których są organem prowadzącym.

Współpracę pomiędzy Liderem a Partnerem reguluje umowa partnerska, która zawiera m.in. wartość projektu (część należąca do Partnera), w tym wkład własny Partnera oraz zakres rzeczowy (liczba sprzętu i oprogramowania), za który odpowiada Partner.

Lider projektu działa na rzecz i w imieniu Partnera, organizując m.in. wspólny przetarg (razem z Partnerami), na wyłonienie Wykonawcy. W ogłoszeniu postępowania Zamawiającym byliby: województwo ..... oraz wszyscy Partnerzy zaangażowani w realizację projektu. Struktura organizacyjna projektu przedstawia się następująco: wybrana zgodnie z prawem zamówień publicznych firma, po wykonaniu danego zadania opisanego w SIWZ, wystawia faktury: dla Lidera (w części dotyczącej Lidera) oraz dla każdego Partnera z osobna (w części dotyczącej Partnera- ilu Partnerów tyle faktur). Na fakturze wskazana jest nazwa towaru oraz ilość, zgodnie z umową partnerską, a także wartość jednostkowa wskazana w ofercie Wykonawcy. Dane ilościowe do każdej faktury wystawionej na Partnera przekazuje Lider w zestawieniu zbiorczym. Zarówno Lider jak i Partner na potrzeby realizacji projektu prowadzi wyodrębnione konto, z którego dokonywane są płatności w ramach projektu. Ww. konto zasilane jest z jednej strony dofinansowaniem UE, z drugiej wkładem własnym. Wobec powyższego Partner nie będzie przekazywał Liderowi żadnych pieniędzy, a w postępowaniu PZP wszyscy Partnerzy będą występowali wraz z Liderem, tzn. przetarg ogłoszony zostanie przez Lidera jako Zamawiającego realizującego postępowanie w partnerstwie. Wyłoniony Wykonawca dla każdego Partnera z osobna będzie wystawiał fakturę, za którą Partner będzie płacił bezpośrednio. Dofinansowanie projektu (85%) w części dotyczącej danego Partnera będzie przekazywane przez Lidera (po otrzymaniu środków z RPO W), na wyodrębnione dla projektu konto, prowadzone przez Partnera. Zapłata za fakturę po stronie Partnera będzie stanowiła dofinansowanie przekazane przez Instytucję Zarządzającą za pośrednictwem Lidera oraz wkład własny Partnera. W związku z powyższym towary i usługi zakupione w ramach projektu zgodnie z umową partnerską zostaną przekazane bezpośrednio Partnerowi przez Wykonawcę na podstawie faktury.

Wnioskodawca - województwo ..... (Lider Projektu) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Do placówek oświatowych, które zostaną objęte projektem należy zaliczyć placówki, dla których organem prowadzącym są Partnerzy Projektu, tj. gminy. Projektem może zostać objęta także placówka, której organem prowadzącym jest Wnioskodawca - województwo ..... (Lider Projektu). Placówki oświatowe, które zostaną objęte projektem posiadają status jednostki budżetowej.

Placówki oświatowe, o których mowa we wniosku z dnia 6 listopada 2015 r. są odrębnymi jednostkami od Wnioskodawcy (województwa .....), ponieważ są to jednostki organizacyjne gmin, będących Partnerami projektu. Wyjątek stanowi placówka oświatowa pn. Zespół Szkół Specjalnych ..... przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym ..... Szpitala Wojewódzkiego ...., dla którego organem prowadzącym jest województwo .... W kwestii placówek oświatowych dla których organem prowadzącym są gminy, to w zależności od struktury i uzyskanych z tytułu umów cywilnoprawnych obrotów, niektóre placówki oświatowe są odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług, a niektóre nie. Niemniej jednak w świetle zmienionych przepisów dotyczących VAT skonsolidowanego, od roku 2017 obowiązkowo placówki oświatowe nie będą odrębnym od gmin (organów prowadzących) podatnikiem samodzielnie rozliczającym się z podatku VAT.

W zależności od tego czy placówka jest odrębnym podatnikiem podatku VAT czy nie, odpowiednio wykazuje obrót z tytułu prowadzonej działalności bądź nie. W przypadku Zespołu Szkół Specjalnych ..... (placówka Wnioskodawcy) analogicznie, jeśli nie jest odrębnym od województwa ..... podatnikiem, nie wykazuje obrotów z tytułu prowadzonej działalności.

Wnioskodawca w przypadku szkoły mu podległej, tj. Zespołu Szkół Specjalnych .... uwzględnia w swoich rozliczeniach ww. placówkę oświatową. W pozostałych przypadkach placówek oświatowych, gdzie organem prowadzącym są gminy (Partnerzy projektu), w zależności od statusu danej placówki oświatowej, gmina w swoich rozliczeniach w zakresie podatku VAT uwzględnia fakt odrębności podatkowej swoich placówek bądź nie.

Sprzęt, aplikacje do świadczenia usług w zakresie edukacji itp. będą przekazywane bezpośrednio przez Wykonawcę, wyłonionego w postępowaniu PZP, każdemu partnerowi/ placówce oświatowej na podstawie zakresu rzeczowego, wskazanego w umowie partnerskiej. Lider projektu działa na rzecz i w imieniu Partnera, organizując m.in. wspólny przetarg (razem z Partnerami), na wyłonienie Wykonawcy. W ogłoszeniu postępowania Zamawiającym byliby: województwo ..... oraz wszyscy Partnerzy zaangażowani w realizację projektu. Struktura organizacyjna projektu przedstawia się następująco: Wybrana zgodnie z prawem zamówień publicznych firma, po wykonaniu danego zadania opisanego w SIWZ, wystawia faktury: dla Lidera (w części dot. Lidera) oraz dla każdego Partnera z osobna (w części dot. Partnera - ilu Partnerów tyle faktur). Na fakturze wskazana jest nazwa towaru oraz ilość, zgodnie z umową partnerską, a także wartość jednostkowa wskazana w ofercie Wykonawcy. Dane ilościowe do każdej faktury wystawionej na Partnera przekazuje Lider w zestawieniu zbiorczym. Zarówno Lider jak i Partner na potrzeby realizacji projektu prowadzi wyodrębnione konto, z którego dokonywane są płatności w ramach projektu. Ww. konto zasilane jest z jednej strony dofinansowaniem UE, z drugiej wkładem własnym. Wobec powyższego Partner nie będzie przekazywał Liderowi żadnych pieniędzy, a w postępowaniu PZP wszyscy Partnerzy będą występowali wraz z Liderem, tzn. przetarg ogłoszony zostanie przez Lidera jako Zamawiającego realizującego postępowanie w partnerstwie. Wyłoniony Wykonawca dla każdego Partnera z osobna będzie wystawiał fakturę, za którą Partner będzie płacił bezpośrednio. Dofinansowanie projektu (85%) w części dotyczącej danego Partnera będzie przekazywane przez Lidera (po otrzymaniu środków z RPOW), na wyodrębnione dla projektu konto, prowadzone przez Partnera. Zapłata za fakturę po stronie Partnera będzie stanowiła dofinansowanie przekazane przez Instytucję Zarządzającą za pośrednictwem Lidera oraz wkład własny Partnera. W związku z powyższym towary i usługi zakupione w ramach projektu zgodnie z umową partnerską zostaną przekazane bezpośrednio Partnerowi przez Wykonawcę na podstawie faktury. Zgodnie z treścią powyżej zakupione w ramach projektu oprogramowanie, sprzęt, itp. będą przekazane zarówno przez gminy (Partnerów projektu) jak i przez Wnioskodawcę – województwo ..... (Lidera Projektu) na rzecz podległych placówek oświatowych nieodpłatnie.

Zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zostało poprawnie założone, że województwo ..... nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013r. poz. 35, 1027, 1608, z 2014r. poz. 312, 1171, 1662, z 2015r. poz. 211), w zawiązku z realizacją projektu „.....”...

Zdaniem Wnioskodawcy, projekt pn. „....” będzie realizowany ze środków RPO W z budżetu województwa .... oraz z budżetu jst (partnerów projektu). Realizacja projektu nie będzie miała związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), albowiem przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest projektem generującym dochód. Województwo .... nie będzie uzyskiwało profitów związanych z wdrożonymi usługami, ani z zakupionego na rzecz placówek oświatowych sprzętu i oprogramowania. Województwo ..... jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Projekt w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia PE i Rady Nr 1303/2013 nie generuje dochodu, ponieważ nie jest związany z jakąkolwiek operacją obejmującą wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia.

W związku z tym zostało uznane, że Województwu nie przysługuje prawna możliwość odzyskania podatku naliczonego w fakturach wystawianych w związku z zamówionymi w toku realizacji wyżej opisanego projektu dostaw i usług. Ponadto należy nadmienić, iż zakupy towarów i usług nabywane w ramach projektu są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy oraz Partnerów projektu, każdemu z osobna.

Opisany wyżej projekt będzie stanowił realizację zadań własnych województwa ..... w rozumieniu art. 2 ust. 2, art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa. Województwo nie będzie wykonywało żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT związanych z opisaną wyżej inwestycją. Wobec powyższego Województwu nie przysługuje prawna możliwość odzyskania podatku naliczonego w fakturach wystawianych w związku z zamówionym w toku realizacji wyżej opisanego projektu dostawami i usługami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Województwo, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392, z późn. zm.), jest jednostką samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, województwo posiada osobowość prawną. W myśl tej ustawy samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność; dysponuje mieniem wojewódzkim; prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu (art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy).

W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami (art. 8 ust. 1 ww. ustawy).

Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „jednostka budżetowa”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

W myśl art. 9 ustawy o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą m.in.:

  1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
  2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  3. jednostki budżetowe;
  4. samorządowe zakłady budżetowe;

Zgodnie z art. 10 ust. 1 wskazanej ustawy, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują zasady gospodarki finansowej określone w niniejszej ustawie.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 tej ustawy, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie do brzmienia ust. 3 powyższego artykułu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Z okoliczności dotyczących sprawy wynika, że Wnioskodawca wspólnie z Partnerami zamierza zrealizować projekt pn. „.....”. Przedmiotem ww. projektu jest inwestycja polegająca na stworzeniu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w zakresie usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz systemu edukacyjnego, wspomagającego procesy dydaktyczne w placówkach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjach) z obszaru województwa ..... Placówki oświatowe, które zostaną objęte projektem posiadają status jednostki budżetowej. Szkoła podległa Wnioskodawcy dla której Wnioskodawca jest organem prowadzącym, tj. Zespół Szkół Specjalnych ..... nie jest odrębnym od województwa ..... podatnikiem. Wnioskodawca uwzględnia w swoich rozliczeniach ww. placówkę oświatową. Zakupione w ramach projektu oprogramowanie, sprzęt, itd. będą przekazane zarówno przez Gminy (Partnerów projektu) jak i przez Wnioskodawcę na rzecz podległych placówek oświatowych nieodpłatnie. Zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Zainteresowany – zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej braku prawnej możliwości odzyskania przez województwo .... podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ .....”. Natomiast wniosek w zakresie braku prawnej możliwości odzyskania przez Partnerów projektu (jst z województwa ....) podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ....” został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.