IPTPP1/4512-553/15-4/MW | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizacji projektu.
IPTPP1/4512-553/15-4/MWinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatnik
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 listopada 2015r. (data wpływu 17 listopada 2015r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ...

Wniosek został uzupełniony w dniu 17 listopada 2015r. w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Gmina ... wraz ze Związkiem Gmin ... i Powiatem ... będzie realizowała wspólne przedsięwzięcie polegające na przygotowaniu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020- wspólnym wdrożeniu projektu obejmującego m.in. przebudowę drogi gminnej ....

Realizację wspólnego przedsięwzięcia koordynować będzie Związek Gmin Regionu ...., który będzie również Beneficjentem Końcowym Projektu. Gmina pokryje część kosztów opracowania wniosku aplikacyjnego. Nadto zapłata za wykonane prace w związku z realizacją zadań inwestycyjnych nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Związkiem Gmin .....

Faktury VAT z tytułu realizacji prac mają być wystawiane na Związek Gmin ..... Majątek uzyskany w ramach projektu należeć będzie do Lidera - Związku Gmin .... Gmina otrzyma ww. majątek w użytkowanie na okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu, a po upływie tego czasu majątek zostanie przekazany Gminie na własność przez Lidera.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Oz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz.1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Artykuł 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Artykuł 5 ust. 1 ustawy stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również (ust. 2):

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Związek Gmin Regionu ... jest zarejestrowany jako podatnik VAT - zwolniony. Gmina i Powiat natomiast są zarejestrowani jako podatnik VAT - czynny.

Nazwa projektu jest zgodna z § 1 umowy o wspólnym przedsięwzięciu z dnia 30 września 2015 roku: Budowa i przebudowa dróg w Związku Gmin ... – Etap III - nazwa zadania dla gminy: ........

Zgodnie z zapisem umowy o wspólnym przedsięwzięciu z dnia 30 września 2015 roku:

w § 3 zarządzanie projektem:

ust 1. Realizację wspólnego przedsięwzięcia koordynować będzie Związek Gmin ... - Beneficjent Końcowy Projektu zwany dalej Liderem,

ust. 2. Lider wspólnego przedsięwzięcia jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej (Zarząd Województwa ...) związanych z przygotowaniem, a następnie wdrożeniem projektu „...., zgłoszonego do realizacji w ramach RPO Województwa ...

ust. 3. Lider jest uprawniony do reprezentowania w zakresie niniejszej umowy w stosunkach zewnętrznych Powiatu .... i Gminy ....,

ust. 4. Lider jest odpowiedzialny za:

 1. Koordynację wszelkich prac związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, a następnie rozliczeniem projektu.
 2. Występowanie w charakterze instytucji uprawnionej do składania wniosku aplikacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa .... do Urzędu Marszałkowskiego.
 3. Podpisanie Umowy finansowania projektu z Zarządem Województwa ....
 4. Wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy z Zarządem Województwa .... (Instytucją Zarządzającą) w wymaganej formie określonej w umowie pomiędzy Liderem a Instytucją Zarządzającą.
 5. Przekazanie zapłaconych, poświadczonych faktur Instytucji Zarządzającej
 6. Dostarczania wszelkich niezbędnych informacji na temat projektu Instytucji Zarządzającej, a także innym uprawnionym do tego instytucjom.
 7. Przeprowadzenia prac związanych z monitorowaniem projektu, przy pełnej współpracy Powiatu i Gminy.
 8. Przechowywanie przez okres co najmniej 5 lat po dacie zakończenia realizacji projektu wszelkich danych i dokumentów dotyczących realizacji projektu.
 9. Umożliwienie kontroli oraz audytu projektu na żądanie Instytucji Zarządzającej, a także innych uprawnionych do tego instytucji.
 10. Promocję projektu, przy współudziale Powiatu i Gminy.
 11. Prawidłową realizację projektu, przy współudziale Powiatu i Gminy.

ust. 5. Lider przedsięwzięcia ponosi wszelką przewidzianą odrębnymi przepisami odpowiedzialność z tytułu zawinionego przez niego niedopełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

w § 4 Obowiązki Powiatu i Gminy:

ust. 1. Obowiązkiem Powiatu i Gminy jest:

 1. Udostępnianie niezbędnych terenów oraz scedowanie praw do wszelkich dokumentów i dokumentacji wymaganych do realizacji przedsięwzięcia określonego w § 1 niniejszej umowy.
 2. wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy z Zarządem Województwa ...... o realizację Projektu na rzecz Lidera, bądź na rzecz Zarządu Województwa ..., jeżeli takie będą uzgodnienie pomiędzy Liderem a Instytucją Zarządzającą.
 3. Forma zabezpieczenia zostanie wskazana Powiatowi i Gminie, po wcześniejszym z nimi uzgodnieniu przez Lidera i wynikać będzie z wymogów dotyczących zabezpieczeń przewidzianych przez Instytucję Zarządzającą.

ust 2. Powiat i Gmina mają obowiązek wspólnie zapewnić w budżetach kwotę niezbędną do realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Projektu na jej terenie oraz wszelkie potrzebne, wymagane przepisami prawa dokumenty, dokumentacje oraz pozwolenia i decyzje.

ust. 3. Podział obowiązków przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „....

 1. Lider będzie wykonywał wszelkie obowiązki dotyczące wykonywania funkcji Beneficjenta - oraz będzie informował na bieżąco Powiat i Gminę odnośnie terminów i sposobów realizacji Projektu.
 2. Powiat i Gmina zobowiązują się do współpracy a w szczególności do przekazywania informacji dotyczących Powiatu i Gminy niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.

Inwestycja będzie należeć do Związku Gmin Regionu ... przez 5 lat od daty płatności końcowej. Następnie przekazane nieodpłatnie na własność Powiatowi i Gminie w formie PT - Protokołu przekazania - przejęcia środka trwałego.

Zgodnie z zapisem § 6 umowy o wspólnym przedsięwzięciu z dnia 30 września 2015 roku:

ust. 1 Majątek uzyskany w ramach projektu należy do Lidera.

ust 2 Powiat i Gmina otrzyma ww. majątek w użytkowanie na okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu, a po upływie tego czasu majątek zostanie przekazany Powiatowi i Gminie na własność przez Lidera.

ust. 3. Powiat i Gmina zobowiązują się do nieprzekazywania w zarządzanie pozyskanego majątku (z wyjątkiem jej jednostek organizacyjnych) stronom trzecim przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

Inwestycja będzie należeć do Związku Gmin .... przez 5 lat od daty płatności końcowej. Następnie przekazane nieodpłatnie na własność Powiatowi i Gminie w formie PT - Protokołu przekazania - przejęcia środka trwałego.

Lider (Związek Gmin ....) będzie otrzymywał faktury za zrealizowane elementy przedsięwzięcia po uprzednim potwierdzeniu protokolarnym, który będzie podstawą do wystawienia faktury. Następnie faktura zostanie opisana i podzielona na środki własne i dotację. Udział środków własnych zostanie odpowiednio podzielony na Partnerów: Gminę i Powiat. Przekazywanie środków przez Partnerów następować będzie bezgotówkowo na podstawie Noty Obciążeniowej. Po otrzymaniu od Partnerów wymaganych kwot Lider będzie opłacał faktury jedną kwotą. Środki finansowe przekazywane będą przez Gminę i Powiat na rachunek utworzony przez Lidera wyłącznie na potrzeby realizacji projektu zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 umowy o wspólnym przedsięwzięciu z dnia 30 września 2015 roku.

Przykład:

Kwota faktury za wykonanie elementu przedsięwzięcia np. zakup tablic informacyjnych, wynosi 1.000,00 zł brutto. Dotacja uzyskana przez Lidera wynosi 79% kosztów kwalifikowalnych.

Udział środków własnych Partnerów wynosi łącznie 21%, z czego:

 • Gmina zobowiązana jest pokryć 50% udziału
 • Powiat zobowiązany jest pokryć 50% udziału

Kwota do zapłaty składa się z:

 • dotacji 79% - 790,00 zł
 • udział Gminy 50% z 21 % - 105,00 zł
 • udział Powiatu 50% z 21% - 105,00 zł

Razem do zapłaty 1.000,00 zł

Środki finansowe otrzymanej dotacji będą przekazywane transzami na rachunek utworzony przez Lidera wyłącznie na potrzeby realizacji projektu zgodnie z zapisem § 5 ust. l umowy o wspólnym przedsięwzięciu z dnia 30 września 2015 roku.

Nabywane towary i usługi nie będą służyły do wykonywania innych czynności, tylko stanowić będą element środka trwałego drogi publicznej jako droga gminna i powiatowa na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm ), z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Drogą publiczną jest budowla wraz z obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Podstawową cechą odróżniającą drogę publiczną od innych dróg jest możliwość korzystania z niej przez każdego zgodnie z jej przeznaczeniem (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2002 r., sygn. akt II SA/Po 297/2001, niepublikowano).

Zarządca drogi publicznej gminnej - Wójt i drogi powiatowej - Starosta oraz zarządzający ruchem na nich – Starosta, ustanowili na podstawie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z póżn. zm.), iż są to drogi ogólnodostępne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina przy wydatkach na realizację projektu w opisanym powyżej stanie faktycznym będzie mogła skorzystać z odliczeń naliczonego podatku od towarów i usług (VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego, ponieważ wydatki na zakup robót dotyczący opisanego zadania nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Wydatki ponoszone na nabywanie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji wyżej wymienionej Inwestycji związane są z wykonywaniem zadań własnych Gminy, a zakończona inwestycja nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Nadto faktury VAT będą wystawiane na Związek Gmin ...., a nie na Gminę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Należy podkreślić, że gmina w świetle art. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z ogólna zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług, faktury wystawione są na niego oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy zaznaczyć, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten definiuje listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Wobec powyższego, aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 106e ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, faktura powinna zawierać:

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy oraz numer identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że wraz ze Związkiem Gmin ... i Powiatem ... będzie realizowała wspólne przedsięwzięcie polegające na przygotowaniu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020- wspólnym wdrożeniu projektu obejmującego m.in. przebudowę drogi gminnej ..... Realizację wspólnego przedsięwzięcia koordynować będzie Związek Gmin ..., który będzie również Beneficjentem Końcowym Projektu. Gmina pokryje część kosztów opracowania wniosku aplikacyjnego. Nadto zapłata za wykonane prace w związku z realizacją zadań inwestycyjnych nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Związkiem Gmin .... Faktury VAT z tytułu realizacji prac mają być wystawiane na Związek Gmin .... Majątek uzyskany w ramach projektu należeć będzie do Lidera - Związku Gmin .... Gmina otrzyma ww. majątek w użytkowanie na okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu, a po upływie tego czasu majątek zostanie przekazany Gminie na własność przez Lidera.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi lub dostawy towaru i uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest – jak wskazano wyżej - faktura.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, bowiem faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu, nie będą wystawione na Wnioskodawcę, ponadto towary i usługi nabywane w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie będą związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją ww. projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu ...., ponieważ faktury dokumentujące poniesione wydatki nie będą wystawione na Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.