IPTPP1/4512-534/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP1/4512-534/15-2/AKinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „....– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „....”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet .... (zw. dalej UM w ....) jest publiczną uczelnią medyczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu .... (tekst jednolity zgodnie z uchwałą Senatu .... nr .... z dnia 24 czerwca 2015r.).

Jako uczelnia publiczna UM w .... w ramach swojej działalności operacyjnej prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo - badawczą (w tym działalność o charakterze pomocniczym dla działalności naukowej) oraz pomocniczą.

Uniwersytet ... w ... realizuje projekt „....”, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej i Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie Innowacji.

Planowana data zakończenia Projektu to 30 listopada 2015r. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana sfinansować 90% wydatków kwalifikowanych poniesionych w projekcie, 10% stanowi wkład własny Uniwersytetu ..... W projekcie założono, że wydatki kwalifikowane obejmują również podatek VAT naliczony.

W ramach projektu powstanie nowy obiekt budowlany: budynek parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, z użytkowym poddaszem przeznaczonym na maszynownię oraz klimatyzatornię. Nowoczesny budynek będzie posiadał specjalistyczne laboratoria, spełniające wszystkie normy i certyfikaty, wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą oraz sprzęt laboratoryjny, niezbędne do prowadzenia hodowli za barierą mikrobiologiczną oraz badań naukowych na zwierzętach laboratoryjnych. Pawilon w całości przeznaczony będzie do prowadzenia prac hodowlano-eksperymentalnych na zwierzętach (głównie myszy, szczury, króliki i ryby), z wyłączeniem badań na zwierzętach doświadczalnie zakażanych. W obiekcie zostaną wyodrębnione trzy główne strefy: strefa hodowlano-eksperymentalna (zamknięta), strefa gospodarczo-techniczna (otwarta), strefa socjalno-rekreacyjna (otwarta).

Wybudowana infrastruktura, zawierająca część laboratoryjną, barierę eksperymentalną, kwarantannę, wyposażona w specjalistyczną aparaturę naukowo - badawczą i wyposażenie pomocnicze umożliwi uruchomienie Ośrodka Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu .... w ..... (zw. dalej Ośrodkiem), jako ogólnouczelnianej jednostki o charakterze eksperymentalno-hodowlanym.

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej zostanie przygotowany do utrzymywania zwierząt doświadczalnych zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawę ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Technologia wykonania Ośrodka oraz zaplanowane rozwiązania infrastrukturalne zapewnią odpowiednie warunki bytowe zwierzętom doświadczalnym, zgodnie z europejskimi normami. Dostępna Infrastruktura umożliwi stosowanie podczas eksperymentów naukowych zasad tzw. Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice) w celu zapewnienia wysokiej jakości i wiarygodności uzyskiwanych wyników badań.

Istotą projektu jest zapewnienie dostępności pracownikom UM w .... do certyfikowanych i profesjonalnie wyposażonych laboratoriów Ośrodka, spełniającego wysokie normy Unii Europejskiej. Laboratoria przygotowane do prowadzenia specjalistycznych badań stworzą bazę i zaplecze do powstania małych centrów badawczo-rozwojowych, podzielonych ze względu na zakres i tematykę procesów badawczych. Zapewni to możliwość realizacji kilku projektów naukowych równocześnie oraz wpłynie na zwiększenie ilości podejmowanych przedsięwzięć badawczych. Badania naukowe prowadzone w Ośrodku będą również realizowane na podstawie umów o współpracy zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, która nie będzie miała charakteru komercyjnego.

Zwiększenie poziomu zaawansowania prowadzonych badań naukowych i transferu nowej wiedzy w znaczący sposób podniesie poziom i prestiż Uniwersytetu, również jako Ośrodka odpowiadającego na potrzeby społeczno-gospodarcze regionu. Funkcjonowanie Ośrodka przełoży się na dynamiczny rozwój nauki oraz zwiększy intensywność współpracy z innymi ośrodkami zarówno naukowo-badawczymi w regionie i na terenie kraju.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, które zakładają m.in. zachowanie trwałości projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia jego realizacji. Pojęcie trwałości projektu jest rozumiane, jako niepoddanie projektu znaczącej modyfikacji, mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu, bądź powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez podmiot.

W związku z powyższym, zarówno w okresie realizacji Projektu, jak również przez 10 lat od daty jego zakończenia, Uczelnia nie zamierza w ramach wykorzystania infrastruktury powstałej w wyniku jego realizacji prowadzić działalności usługowo-badawczej, nastawionej na osiągnięcie zysku, związanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Projekt wymaga prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, co w przejrzysty sposób umożliwi identyfikację kosztów ponoszonych w projekcie. Baza naukowo- badawcza będąca efektem projektu służyć będzie zadaniom naukowym mającym na celu rozwój nauki.

Uniwersytet .... w .... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach projektu pn. „....” wystawione są na Uniwersytet ... w .....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizowanym projektem pn. „.....” przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług w ramach projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z dokumentów zakupu towarów i usług dokonywanych w ramach realizowanego i opisanego w stanie faktycznym projektu w jakiejkolwiek części. Brak jest bowiem bezpośredniego, czy też pośredniego związku tych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ze względu na przeznaczenie i cele, jakim ma służyć wybudowana i zakupiona infrastruktura.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług. Czynności wymienione w tym przepisie podlegają opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy podatnik przy ich wykonywaniu posiada status podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Taka konstatacja wynika z linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej - czynności podlegające opodatkowaniu wykonane przez podmiot niewystępujący w tym przypadku w charakterze podatnika (nawet, jeżeli jest on podatnikiem w odniesieniu do innych czynności) pozostają poza zakresem opodatkowania (por. art. 2 ust. 1 Dyrektywy 2006/112 i art. 2(1) VI Dyrektywy; wyr. ETS w sprawie C-291/92 Dieter Arm brecht).

Stosownie do wskazanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że aby zostać podatnikiem, podmiot musi spełnić dwa podstawowe warunki dotyczące swojego statusu:

  1. być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, oraz
  2. być producentem, handlowcem, usługodawcą, rolnikiem względnie osobą wykonującą wolny zawód.

Warunek pierwszy jest spełniony, Wnioskodawca jest osobą prawną. W tym przypadku Uczelnia jednak nie będzie działała jako usługodawca prowadzący działalność dla celów zarobkowych.

Jak wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie, celem nadrzędnym Projektu jest wzmocnienie potencjału miejscowej uczelni, przyczyniające się do przyspieszenia rozwoju i innowacyjności firm ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów funkcjonujących w obszarze Polski Wschodniej, w tym, w regionie lubelskim. Cel przedsięwzięcia jest w pełni zgodny z Celem Głównym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „...”, jak również z celem Działania I.3: „...”.

Tym samym nie można uznać, że realizując powyższe zadania na rzecz regionu Uczelnia będzie podatnikiem wykonującym działalność gospodarczą. Realizując je bowiem Wnioskodawca nie będzie posiadał przymiotu usługodawcy, a jest to warunek konieczny dla przypisania mu statusu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (podatnika VAT). Wnioskodawca będzie działał w interesie ogólnego rozwoju regionu (otoczenia), dla tzw. dobra wspólnego, a nie w celu uzyskania dochodu (zysku).

Infrastruktura powstała w ramach Projektu „....” nie będzie wykorzystywana do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Projekt stanowi inwestycję w infrastrukturę badawczo-naukową, czego efektem będzie podniesienie konkurencyjności regionu, oparte na wiedzy i jakości zasobów ludzkich poprzez poprawę infrastruktury badawczej oraz umożliwienie badań naukowych pracownikom UM w certyfikowanych laboratoriach.

Z uwagi na to należy stwierdzić, iż nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją i wykorzystaniem infrastruktury powstałej w wyniku projektu pt. „....”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Należy również podkreślić, iż ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż warunki wynikające z ww. art. 86 ust. 1 ustawy uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – Uczelnia nie zamierza w ramach wykorzystania infrastruktury powstałej w wyniku jego realizacji prowadzić działalności usługowo-badawczej, nastawionej na osiągnięcie zysku, związanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, skoro wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, to Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z jego realizacją.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/4512-588/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-828/15/EB | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP2/4512-374/15/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.