IPTPP1/4512-516/15-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadnia.
IPTPP1/4512-516/15-4/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. partner
 3. powiat
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 07 października 2015 r. (data wpływu 09 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 06 listopada 2015 r. (data wpływu 09 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadnia pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadnia pn. „....”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 06 listopada 2015 r. (data wpływu 09 listopada 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Powiat ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W zakresie swojej działalności wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Do zadań tych, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 ze zm.), należą m.in. zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Powiat .... aplikuje o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 zadania pod nazwą „....”. Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi powiatowej zapewniającego wysoki komfort oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego pomiędzy powiatami .... i ..., połączenie z transeuropejską siecią transportową TEN-T oraz dostosowanie istniejącej drogi do obowiązujących parametrów, poprzez przebudowę łącznika węzła drogi ekspresowej S8 w miejscowości .... z miejscowością .... (drogi powiatowe nr .... do granicy powiatu .... oraz droga powiatowa nr .... do miejscowości ....). Drogi, będące przedmiotem przebudowy, stanowią własność powiatu .... na terenie tego powiatu, zaś drogi przebiegające na terenie powiatu .... stanowią własność powiatu .... Planowany okres realizacji projektu przewidywany jest na lata 2015-2018.

Zadanie to będzie realizowane przy współudziale z powiatem .... oraz gminami ...., .... i ..... W tym celu zawarta zostanie, pomiędzy ww. jednostkami samorządu terytorialnego, umowa o partnerstwie. W myśl tej umowy powiat .... będzie partnerem wiodącym, powiat ..... - partnerem, a gminy partnerem współfinansującym. Powiat ...., jako partner wiodący, będzie koordynatorem projektu, uprawnionym do reprezentowania partnera - powiatu ...., a jednocześnie beneficjentem, który będzie stroną umowy o dofinansowanie, a po jej podpisaniu - podmiotem realizującym projekt.

Partner wiodący będzie odpowiedzialny w szczególności za:

 1. koordynację wszelkich prac związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, a następnie rozliczeniem projektu,
 2. pozyskanie i przygotowanie materiałów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie,
 3. zapewnienie udziału powiatu .... w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w umowie o partnerstwie,
 4. występowanie w charakterze instytucji uprawnionej do składania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu,
 5. podpisanie umowy o dofinansowanie w przypadku przyznania dofinansowania,
 6. pełnienie funkcji inwestora w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane,
 7. podpisywanie umów z wykonawcami poszczególnych zadań w ramach projektu i dokonywanie płatności,
 8. zapewnienie w budżecie środków na sfinansowanie wkładu własnego projektu, w części obciążającej partnera wiodącego,
 9. przygotowanie i przeprowadzenie wspólnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu,
 10. przygotowanie, przy współudziale przedstawicieli partnera oraz partnerów współfinansujących odbioru zadań i robót budowlanych realizowanych w ramach projektu,
 11. zarządzanie środkami finansowymi w projekcie,
 12. prowadzenie obsługi księgowej w trakcie realizacji projektu,
 13. monitorowanie wydatków dokonywanych w ramach projektu,
 14. zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli projektu,
 15. opracowanie i terminowe składanie wniosków o płatność, przeprowadzanie działań związanych ze sprawozdawczością i monitorowaniem projektu,
 16. przechowywanie przez wymagany prawem okres wszelkich danych i dokumentów dotyczących projektu po zakończeniu jego realizacji,
 17. podejmowanie środków naprawczych w przypadku opóźnień i nieprawidłowości w realizacji projektu, a także gromadzenie i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Instytucji Zarządzającej,
 18. dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień na temat projektu Instytucji Zarządzającej, a także innym uprawnionym do tego instytucjom,
 19. umożliwienie, przy współudziale partnera, prowadzenia kontroli oraz audytu projektu na żądanie Instytucji Zarządzającej, a także innych uprawnionych do tego instytucji,
 20. koordynowanie i monitorowanie właściwej promocji projektu,
 21. przestrzeganie, w trakcie realizacji obowiązków wynikających z umowy o partnerstwie, przepisów: ustawy Pzp, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie praw autorskich i pokrewnych.

Partner - powiat ..... - na którego majątku będzie realizowana część projektu, i który zapewnia środki finansowe na zrealizowanie swojej części projektu, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego, zobowiązany będzie w szczególności do:

 1. wyznaczenia osób odpowiedzialnych za współpracę z partnerem wiodącym w trakcie realizacji umowy o partnerstwie,
 2. udostępnienia partnerowi wiodącemu wszelkich dokumentów, opracowań niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i realizację projektu w terminach umożliwiających jego prawidłową realizację,
 3. zapewnienia udziału swoich przedstawicieli w komisjach przetargowych, komisjach odbiorowych i innych zespołach powoływanych w związku z realizacją projektu,
 4. ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją projektu w zakresie przebudowy dróg stanowiących jego własność,
 5. współpracy z partnerem wiodącym w zakresie przygotowania wniosków o płatność oraz dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanych przez niego działań w terminach i formie umożliwiającej przygotowanie i terminowe złożenie wniosku o płatność przez partnera wiodącego,
 6. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa unijnego
 7. stosowania się do zaleceń wydanych na podstawie przeprowadzonych kontroli w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą lub inne podmioty uprawnione.

Partnerzy współfinansujący – gminy – zadeklarowały jedynie współfinansowanie wkładu własnego stron.

Finansowanie projektu będzie realizowane zgodnie z zasadami projektów w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego programu PRO na lata 2014 – 2020 i zapisami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą z wyżej wymienionych środków. W celu zapewnienia realizacji projektu strony zobowiązują się zabezpieczyć w swoich budżetach środki na pokrycie wkładu własnego w projekcie. Powiat .... udzieli powiatowi .... dotacji celowej na realizację projektu w wysokości zapewniającej pokrycie wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu w części dotyczącej dróg na terenie powiatu ...., zaś partnerzy współfinansujący deklarują, że przekażą środki finansowe na częściowe pokrycie wkładu własnego stron związanego z realizacją projektu w formie dotacji celowej w wysokości określonej w uchwałach właściwych rad gmin.

Partner wiodący i partner będą dokonywali rozliczeń środków wydatkowanych przed uzyskaniem decyzji o dofinansowaniu wniosku proporcjonalnie do długości przebudowywanych odcinków dróg stron do ogólnej długości przebudowywanych odcinków dróg objętych projektem. Partner wiodący i partner będą dokonywali rozliczeń środków wydatkowanych po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu proporcjonalnie do udziału nakładów poniesionych w ramach projektu na przebudowywane drogi będące własnością poszczególnych stron do ogólnej wysokości nakładów poniesionych w ramach projektu. Po zakończeniu realizacji projektu powiat ... przekaże powiatowi .... wartość nakładów poniesionych w związku z realizacją projektu dotyczących przebudowanych dróg, będących własnością powiatu .....

W przypadku gdyby realizacja opisanego projektu doszła do skutku, wybrani wykonawcy, za wykonane usługi i dostarczone towary, wystawią na powiat ..., faktury VAT, w których zawarty będzie podatek od towarów i usług. Faktury te dotyczyć będą całości realizowanej inwestycji, zarówno zrealizowanej na drogach będących własnością powiatu ...., jak i .... Dodać należy, że powiat .... nie planuje wykorzystywać efektu inwestycji dla celów wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawą przekazania Partnerowi wiodącemu środków stanowiących wkład własny Partnera będą zapisy umowy o partnerstwie. W oparciu o jej zapisy, Partner dokona przelewów na rachunek bankowy Partnera wiodącego środków na pokrycie wkładu własnego Partnera w projekcie. Wnioskodawca nie będzie wystawiał faktur na rzecz Partnera projektu dotyczących przekazania mienia. Środki z dofinansowania unijnego wpłyną na konto Partnera wiodącego, powiatu .... Przekazane przez Partnera środki finansowe nie będą przekraczać wartości otrzymanego przez nich powstałego mienia, o którym mowa we wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy powiatowi .... będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług związanych z opisanym zadaniem...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy dokonane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi, a contrario - brak takiego związku eliminuje to uprawnienie.

Wobec powyższego, z uwagi na okoliczność, że nabywane w związku z planowanym zadaniem towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, powiatowi .... nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z planowanym, a opisanym wyżej, zadaniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.... na lata 2014-2020 zamierza realizować zadanie pod nazwą „....”. Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi powiatowej zapewniającego wysoki komfort oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego pomiędzy powiatami .... i ...., połączenie z transeuropejską siecią transportową TEN-T oraz dostosowanie istniejącej drogi do obowiązujących parametrów, poprzez przebudowę łącznika węzła drogi ekspresowej S8 w miejscowości ... z miejscowością .... Zadanie to będzie realizowane przy współudziale z powiatem .... oraz gminami ..., ... i .... W tym celu zawarta zostanie, pomiędzy ww. jednostkami samorządu terytorialnego, umowa o partnerstwie. W myśl tej umowy powiat .... będzie partnerem wiodącym, powiat .... - partnerem, a gminy partnerem współfinansującym.

Powiat ... udzieli powiatowi .... dotacji celowej na realizację projektu w wysokości zapewniającej pokrycie wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu w części dotyczącej dróg na terenie powiatu ...., zaś partnerzy współfinansujący deklarują, że przekażą środki finansowe na częściowe pokrycie wkładu własnego stron związanego z realizacją projektu w formie dotacji celowej w wysokości określonej w uchwałach właściwych rad gmin. Partner wiodący i partner będą dokonywali rozliczeń środków wydatkowanych po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu proporcjonalnie do udziału nakładów poniesionych w ramach projektu na przebudowywane drogi będące własnością poszczególnych stron do ogólnej wysokości nakładów poniesionych w ramach projektu.

W przypadku gdyby realizacja opisanego projektu doszła do skutku, wybrani wykonawcy, za wykonane usługi i dostarczone towary, wystawią na powiat ...., faktury VAT. Faktury te dotyczyć będą całości realizowanej inwestycji, zarówno zrealizowanej na drogach będących własnością powiatu ...., jak i powiatu ..... Powiat .... nie planuje wykorzystywać efektu inwestycji dla celów wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie będzie wystawiał faktur na rzecz Partnera projektu dotyczących przekazania mienia. Środki z dofinansowania unijnego wpłyną na konto Partnera wiodącego. Przekazane przez Partnera środki finansowe nie będą przekraczać wartości otrzymanego przez nich powstałego mienia, o którym mowa we wniosku.

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy prawa oraz opis zdarzenia przyszłego, w tym miejscu należy przywołać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że opodatkowanie tym podatkiem zakłada realizację czynności przez strony, w ramach której ustala się cenę lub świadczenie. W wydawanych wyrokach Trybunał, który wielokrotnie zajmował się kwestią odpłatności świadczeń, stwierdził, że kiedy działalność polega wyłącznie na świadczeniu usług bez bezpośredniej zapłaty, nie ma podstawy wymiaru podatku i z tego względu usługi nie są opodatkowane (np. wyrok w sprawie C-16/93 R.J. Tolsma, pkt 12). Świadczenie usług tylko wtedy dokonywane jest „odpłatnie” w rozumieniu art. 2 pkt 1 szóstej dyrektywy (obecnie art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), jeżeli pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymywane przez usługodawcę stanowi rzeczywisty ekwiwalent usługi świadczonej na rzecz usługobiorcy (np. wyroki w sprawach C- 6/93, pkt 14, C-246/08 Komisja vs. Republika Finlandii, pkt 44). Istnienie odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 2 pkt 1 szóstej dyrektywy zakłada istnienie bezpośredniego związku pomiędzy wyświadczoną usługą a otrzymanym ekwiwalentem świadczenia (wyrok C-246/08). Należy wskazać, że ww. tezy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście odpłatności (ceny) oraz wzajemności (ekwiwalentności) stosuje się odpowiednio, w drodze analogii, do odpłatnej dostawy towarów.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że działania podejmowane dla realizacji wspólnej inwestycji jaką jest realizacja zadnia pn. „....”, dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach których jeden z partnerów zostaje wyznaczony na partnera wiodącego zadania oraz partycypowania w kosztach projektu przez wszystkich partnerów poprzez przekazywanie partnerowi wiodącemu odpowiednich środków finansowych w formie dotacji celowej, trudno doszukać się istnienia relacji pomiędzy korzyściami, jakie nabędą poszczególni uczestnicy, a wniesionym przez każdego z partnerów wkładem własnym do zadania.

W szczególności biorąc pod uwagę rodzaj wytworzonych w trakcie wspólnej inwestycji dóbr, tj. wybudowane drogi powiatowe, które będą znajdować się na terenie powiatu ... oraz na terenie powiatu ...., stwierdzić należy, że partycypacja partnerów projektu w kosztach realizacji zadania nie będzie mogła, co do zasady, stanowić świadczenia ekwiwalentnego do czynności przekazania partnerom prawa do mienia powstałego podczas realizacji zadania. Trudno zatem uznać, że wkład własny partnerów do takiego zadania będzie stanowił wynagrodzenie pozostające w bezpośrednim związku z przekazaniem tym partnerom prawa do mienia powstałego w trakcie realizacji inwestycji.

Oznacza to, że przekazanie przez Wnioskodawcę (Partnera wiodącego) efektów takiego rodzaju wspólnej inwestycji na rzecz poszczególnych partnerów projektu nie będzie stanowić świadczenia usług ani dostawy towarów w zamian za wynagrodzenie. Ponadto, realizacja zadania nie będzie miała charakteru, ani celu polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Należy zatem uznać, że Wnioskodawca realizując opisane we wniosku zadanie polegające na budowie dróg powiatowych, które znajdować się będą na terenie powiatu .... oraz na terenie powiatu ..., nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a nabywanych towarów i usług niezbędnych do zrealizowania inwestycji celu publicznego, nie będzie wykorzystywał do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony. Bowiem, towary i usługi nabywane w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie będą związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę. Ponadto, w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, iż nie planuje wykorzystywać efektu inwestycji dla celów wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, skoro efekty przedmiotowej inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. zadania.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „....”, ponieważ efekty ww. inwestycji nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.