IPTPP1/4512-501/15-4/RG | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP1/4512-501/15-4/RGinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. projekt
  4. zadania własne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2015 r. (data wpływu 25 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 listopada 2015 r. w zakresie prawa reprezentacji oraz doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Powiat ... zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...”. Wniosek zostanie złożony w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne. Konkurs został ogłoszony w dniu 19 sierpnia 2015 roku. Termin składania wniosków upływa 26 października 2015 r. Instytucją Zarządzającą (podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków) jest Urząd Marszałkowski Województwa ....

Zakres projektu (inwestycji) w trybie zaprojektuj i wybuduj: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr ... na odcinku o długości 13 139,80 m (korekta pozioma geometrii drogi, poszerzenie jezdni: wykonanie nowej nawierzchni jezdni waz ze wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi, budowa chodników wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z rozbudową drogi, przebudowa skrzyżowań i zjazdów, przebudowa istniejących przepustów, przebudowa istniejącego mostu, projekt zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowego oznakowania poziomego i pionowego).

Realizatorem projektu i zarządcą powstałego majątku będzie Zarząd Dróg Powiatowych w ... - jednostka organizacyjna Powiatu nieposiadająca osobowości prawnej.

Dla celów realizacji projektu Powiat wypłaci odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości pod budowę drogi. Nabyte z mocy prawa grunty będą stanowiły własność Powiatu i będą zaewidencjonowane w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego. Ponadto Powiat ... będzie nabywcą towarów/usług za studium wykonalności oraz promocję projektu.

Nabywcą pozostałych towarów/usług związanych z realizacją projektu np. robót drogowych, nadzoru technicznego oraz niezbędnej dokumentacji technicznej będzie Zarząd Dróg Powiatowych – jednostka organizacyjna Powiatu.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nakłady poniesione przez Powiat ... na studium wykonalności, zostaną przekazane nieodpłatnie Zarządowi Dróg Powiatowych. Powstały majątek z realizacji całego projektuj wyłączeniem przejętych gruntów, zaewidencjonowany będzie w księgach rachunkowych Zarządu Dróg Powiatowych.

Po zakończeniu realizacji zadania Zarząd Dróg Powiatowych odpowiedzialny będzie za obsługę techniczną, konserwację i bieżącą eksploatację drogi powiatowej nr ..., co wynika z Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 20l5.460.j.t ze zm.)

Realizacja projektu zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz środków UE (Regionalny Program Operacyjny Województwa ... na lata 2014-2020). Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych ze strony UE wyniesie 85%.

Efekty realizacji projektu nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej.

Zarząd Dróg Powiatowych w ... - jednostka organizacyjna Powiatu jest zarejestrowany jako podatnik zwolniony na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Powiat ... zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny.

Efekty powstałe w ramach projektu będącego przedmiotem wniosku nie będą podlegały opodatkowaniem podatkiem VAT.

Faktury za studium wykonalności oraz promocję projektu zostaną wystawione na Powiat ..., natomiast faktury za pozostałe towary/usługi związane z realizacją projektu zostaną wystawione na Zarząd Dróg Powiatowych.

Dla rozliczeń podatku VAT Zarząd Dróg Powiatowych jest odrębnym zarejestrowanym, zwolnionym podatnikiem podatku VAT. Zwolnienie na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Powiat jest odrębnym podatnikiem podatku VAT. W swoich rozliczeniach nie uwzględnia rozliczeń podatkowych Zarządu Dróg Powiatowych.

Powiat - jednostka samorządu terytorialnego i Zarząd Dróg Powiatowych – jednostka budżetowa są obecnie odrębnymi podatnikami podatku VAT.

Zarząd Dróg Powiatowych samodzielnie dokonuje rozliczeń podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności.

Powiat obecnie nie uwzględnia w swoich rozliczeniach obrotów/wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat ma możliwość odzyskania poniesionych kosztów podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat nie posiada możliwości prawnej odzyskania poniesionych kosztów podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. „...”, gdyż nie zostaną spełnione przesłanki art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177. poz. 1054 ze zm.), zgodnie z którym „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Z powyższego wynika, iż warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W tym miejscu należy wskazać, iż w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015r., poz. 1445), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Przedmiotem wniosku jest kwestia prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Powiat ... będzie nabywcą towarów/usług za studium wykonalności oraz promocję projektu. Nabywcą pozostałych towarów/usług związanych z realizacją projektu np. robót drogowych, nadzoru technicznego oraz niezbędnej dokumentacji technicznej będzie Zarząd Dróg Powiatowych – jednostka organizacyjna Powiatu. Realizatorem projektu i zarządcą powstałego majątku będzie Zarząd Dróg Powiatowych. Jak wynika z opisu sprawy efekty powstałe w ramach projektu będącego przedmiotem wniosku nie będą podlegały opodatkowaniem podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Zainteresowany – efekty realizacji projektu nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania poniesionych kosztów podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. „...”, ponieważ – jak wskazał Zainteresowany – efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPPP1/4512-734/15-2/MPe | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1571/14/MS | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP1/4512-364/15/JP | Interpretacja indywidualna

zadania własne
IPTPP4/443-14/14-4/ALN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.