IPTPP1/4512-497/15-6/AK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP1/4512-497/15-6/AKinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2015r. (data wpływu 2 października 2015r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2015r. (data wpływu 10 listopada 2015r.) oraz z dnia 18 grudnia 2015r. (data wpływu 22 grudnia 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 listopada 2015r. (data wpływu 10 listopada 2015r.) oraz z dnia 18 grudnia 2015r. (data wpływu 22 grudnia 2015r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Politechnika jest publiczną szkołą wyższą działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.). Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jej działalność obejmuje zarówno obszar podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak również niepodlegający i zwolniony z opodatkowania tym podatkiem. Działalność statutowa, niepodlegająca opodatkowaniu, to przede wszystkim dydaktyka i badania naukowe finansowane z dotacji. Odpłatna działalność to przede wszystkim usługi edukacyjne, które korzystają ze zwolnienia od podatku (zajęcia na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych itp.). Uczelnia wykonuje również działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, polegającą na wynajmie lokali, badaniach wykonywanych na zlecenie. Uczelnia VAT rozlicza proporcją wyliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie obrotu osiągniętego w 2014 r. która wynosi 28% i odlicza również podatek VAT na zasadach przyporządkowania zakupów do sprzedaży opodatkowanej.

Uczelnia zgodnie z umową zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, od dnia 01 września 2015r. do 31 sierpnia 2018 r. realizuje projekt pod nazwą: „...”, w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Całkowita wartość projektu wynosi 2.452,960 zł i jest w pełnej kwocie dofinansowany przez NCBiR, po spełnieniu warunków z Umowy. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w którym liderem jest Politechnika, a partnerami Instytut .... .... z ...., Instytut ........ .... i Politechnika ..... Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii laserowego kształtowania cienkościennych profili wspomaganego mechanicznie. Metoda ta polega na hybrydowym termo-mechanicznym formowaniu profili przy jednoczesnym działaniu laserowego źródła ciepła i zewnętrznych sił. Celem projektu jest rozszerzenie technologii laserowego kształtowania metali bez użycia sił z wykorzystaniem działania wiązki laserowej.

Politechnika jest liderem projektu i zgodnie z zapisami umowy z NCBiR oraz umowy konsorcjum dokonuje przekazania środków finansowych Partnerom (członkom konsorcjum) otrzymanych w formie dotacji. Każdy z członków konsorcjum odpowiada za realizację zadań przewidzianych w projekcie i ponosi koszty związane z realizacją tych zadań.

Funkcjonowanie konsorcjum opiera się na następującym schemacie: zadaniem PŚk i INOP jest opracowanie metody wspomagania mechanicznego laserowego formowania oraz budowa automatycznego manipulatora współpracującego z laserem. Politechnika Rzeszowska przeprowadzi badania wytrzymałościowe materiałów w podwyższonych temperaturach celem określenia optymalnej temperatury dla procesu, badania zmian strukturalnych i właściwości materiałów po procesie formowania oraz przygotuje dane materiałowe do symulacji numerycznych MES; zespół IPPT ma za zadanie modelowanie i numeryczną symulację mechanicznie wspomaganego laserowego formowania powłok. Wynikami badań jest zainteresowany WSK .... w celu wykorzystania do kształtowania dyfuzorów wykonanych z termo wytrzymałych materiałów w turbo silnikach różnych typów.

Formowanie laserowe elementów konstrukcyjnych ze wspomaganiem mechanicznym w tym cienkościennych stożkowych dyfuzorów rurkowych stosowanych w przemyśle lotniczym jest innowacyjną metodą wytwórczą. Sposób prowadzenia procesu gwarantuje efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów parku maszynowego wytwórcy tych elementów. Odciąża więc znacznie część użytych maszyn prowadząc do zwiększenia efektywności pracy. Uniwersalność zastosowanych w nowej technologii narzędzi produkcyjnych zmniejsza koszt wykonania specjalistycznego oprzyrządowania, a także będzie miała wpływ na jakość wykonanych elementów. W optymalnej wersji wykonane dyfuzory będą elementami bezszwowymi, co wpłynie na chropowatość powierzchni pracujących, co będzie miało wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa, co przełoży się na poprawę konkurencyjności wyrobu związaną z mniejszymi kosztami eksploatacji.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki objęte pytaniem będą wystawione na: POLITECHNIKĘ ....NIP ....

Nabywane w trakcie realizacji projektu - towary, usługi oraz aparatura służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Badania w projekcie są prowadzone w celu osiągnięcia zadań przewidzianych wyłącznie w tym projekcie.

Wyniki badań nie będą komercjalizowane, Uczelnia nie będzie dokonywać sprzedaży wykonanych badań, a jedynie - zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu - opracuje innowacyjną metodę technologii laserowego kształtowania cienkościennych profili wspomaganych mechanicznie. Uczelnia realizuje projekt zgodnie z Umową zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, od dnia 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2018 r. w ramach Programu Badań Stosowanych na podstawie art. 5 pkt 1 Dz. U. Nr 96 poz. 615 z późn. zm. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dz. U. Nr. 96 poz. 616 z późn. zm. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań NCBiR

Całkowita wartość projektu wynosi 2 452 900 zł, i jest w całości finansowana z NCBiR. Partnerzy (konsorcjanci) nie będą przekazywać własnych środków finansowych na rzecz Lidera projektu. Wnioskodawca nie będzie przekazywał Partnerom nabytych w projekcie towarów i usług. Efekty projektu nie są realizowane dla konkretnego zamawiającego. Projekt będący przedmiotem wniosku jest realizowany w ramach zadań statutowych Uczelni. Zgodnie ze statutem uchwalonym w dniu 07 czerwca 2007r. z późniejszymi zmianami, § 6 pkt 2: „Do podstawowych zadań Uczelni należy m. in. prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wykonywanie usług badawczych”. Wyniki pozostaną własnością Politechniki w.....Wyniki przeprowadzonych badań zostaną opublikowane, będą mogły służyć zainteresowanym ich wdrożeniem przedsiębiorcom, naukowcom, studentom. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie przekazywane innemu podmiotowi, pozostanie własnością Politechniki.

W trakcie realizacji projektu efekty prac nie będą wykorzystywane komercyjnie, gdyż nie było takich założeń w złożonym do NCBiR wniosku na realizację projektu (nie były wymagane). W chwili obecnej Wnioskodawca nie planuje komercjalizacji wyników badań po zakończeniu projektu i nie jest w stanie określić, czy będzie zainteresowanie wdrożeniem do przemysłu efektów tego projektu. Komercyjny charakter projektu wyklucza wyłącznie brak zainteresowania rezultatami ze strony przedsiębiorców po zakończeniu projektu lub pojawieniem się konkurencyjnego produktu na rynku.

Efektem badań w projekcie nie jest wykonanie finalnego produktu, a jedynie opracowanie dokumentacji technologicznej. Po zakończeniu projektu wyniki przeprowadzonych badań zostaną opublikowane. Zainteresowane wdrożeniem przedsiębiorcy, w tym WSK ...., będzie miał dostęp do wyników badań równorzędnie z innymi podmiotami gospodarczymi. Ewentualne przekazanie wyników będzie miało charakter nieodpłatny.

WSK .... nie jest partnerem przemysłowym w projekcie. Na etapie wnioskowania został podpisany list intencyjny, w którym PZL .... wyraził zainteresowanie wynikami badań po zakończeniu projektu. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie potrafi określić, do jakich celów będą wykorzystywane efekty projektu przez WSK ..... lub przez inne podmioty gospodarcze zainteresowane wynikami badań.

Po zakończeniu projektu (31 sierpnia 2018 r.), w przypadku zainteresowania wynikami badań przez WSK .... lub innych przedsiębiorców zostanie podpisana odpowiednia umowa, w której zostaną określone zasady wykorzystania wyników badań. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie umie określić, czy jakikolwiek podmiot gospodarczy będzie wykorzystywał, ani na jakich zasadach wyniki uzyskanych badań.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy będzie przysługiwało prawo podatnikowi do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do wszystkich zakupów, dokonywanych w związku z realizacją projektu „...”.

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizowanego projektu „....” zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Uczelni nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego od towarów i usług o kwotę podatku, gdyż Uczelnia nie będzie dokonywać sprzedaży wykonanych badań, a jedynie - zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu - opracuje innowacyjną metodę technologii laserowego kształtowania cienkościennych profili wspomaganych mechanicznie.

Zakres badań konsorcjantów przemysłowych dotyczy:

  • Politechnika - opracowanie metody mechanicznego wspomagania laserowego kształtowania cienkościennych profili na podstawie przeprowadzonych badań porównawczych różnych koncepcji wspomagania. Budowa automatycznego manipulatora do formowania cienkościennych profili, i opracowanie algorytmów sterowania w układzie sprzężenia zwrotnego z parametrami wiązki laserowej; Badania doświadczalne efektów i dokładności laserowego kształtowania wspomaganego mechanicznie cienkościennych profili zgodnie z wymaganiami przemysłowymi oraz badania zmian strukturalnych i właściwości mechanicznych w formowanych materiałach.
  • IPPT PAN - Modelowanie metodą elementów skończonych (MES) odkształceń plastycznych w cienkościennych profilach pod wpływem obciążeń zewnętrznych w obecności ruchomych źródeł ciepła.
  • Instytut .... - Badania kształtowania elementów cienkościennych z zastosowaniem podgrzewania laserowego o wielkości plamki 30x8 mm.
  • Politechnika - Przeprowadzenie badań wytrzymałościowych konstrukcyjnych materiałów w podwyższonych temperaturach celem określenia optymalnej temperatury dla wspomagania mechanicznego oraz badań zmian strukturalnych i właściwości materiałów po dokonaniu kształtowania.

Zakres pytania przedstawionego w poz. 69 wniosku ORD-IN dotyczy tylko zakupów dokonywanych przez Wnioskodawcę. Nabywane w trakcie realizacji projektu - towary, usługi oraz aparatura służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Badania w projekcie są prowadzone w celu osiągnięcia zadań przewidzianych wyłącznie w tym projekcie. Faktury oraz inne dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki w związku z realizacją projektu są wystawiane na: POLITECHNIKĘ .................. NIP .....

Uczelnia w odniesieniu do projektu nie jest wstanie określić kwot podatku naliczonego w stosunku do którego przysługuje jej prawo do odliczenia VAT. Partnerzy uczestniczący w projekcie nie będą przekazywać żadnych własnych środków dla Lidera Projektu. Każdy z członków konsorcjum odpowiada za realizację zadań przewidzianych w projekcie i na ten cel otrzymuje środki finansowe niezbędne do ponoszenia kosztów związanych z realizacją tych zadań. Prawa własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie powstałe w wyniku realizowanego projektu zgodnie z Umowa § 12 stanowią własność Wykonawcy lub Współwykonawców.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Należy również podkreślić, iż ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż warunki wynikające z ww. art. 86 ust. 1 ustawy uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane w trakcie realizacji projektu – towary i usługi oraz aparatura służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nadto jak zaznaczył Wnioskodawca wyniki badań nie będą komercjalizowane, Uczelnia nie będzie dokonywać sprzedaży wykonanych badań, a jedynie - zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu - opracuje innowacyjną metodę technologii laserowego kształtowania cienkościennych profili wspomaganych mechanicznie. Wyniki pozostaną własnością Politechniki, a mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie przekazywane innemu podmiotowi, pozostanie własnością Politechniki.

W związku z powyższym, skoro wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, to Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z jego realizacją.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ nabywane w trakcie realizacji projektu – towary i usługi oraz aparatura służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Należy zatem zaznaczyć, iż niniejszą interpretację tut. Organ wydał przyjmując za element stanu faktycznego, okoliczność, iż nabywane w trakcie realizacji projektu – towary i usługi oraz aparatura służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zaistniałego stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy również zaznaczyć, że w postępowaniu w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji, nie może być prowadzone postępowanie dowodowe zmierzające do jednoznacznego określenia przedstawionego stanu sprawy, jak również toczyć się spór, co do przedstawionego stanu sprawy. W toku zaś kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji, mogą zostać poczynione odmienne ustalenia od przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku. W takiej sytuacji ustalenie w tych postępowaniach, że rzeczywisty stan faktyczny występujący w zakresie okoliczności faktycznych wskazanych przez Zainteresowanego we wniosku o wydanie interpretacji jest inny, może stanowić podstawę do dokonania wymiaru podatku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/4512-588/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-332/15/AK | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP3/4512-675/15/MZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.