IPTPP1/4512-496/15-6/AK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP1/4512-496/15-6/AKinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2015r. (data wpływu 2 października 2015r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2015r. (data wpływu 10 listopada 2015r.) oraz z dnia 18 grudnia 2015r. (data wpływu 22 grudnia 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 listopada 2015r. (data wpływu 10 listopada 2015r.) oraz z dnia 18 grudnia 2015r. (data wpływu 22 grudnia 2015r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Politechnika jest publiczną szkołą wyższą działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, ze zm.). Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jej działalność obejmuje zarówno obszar podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak również niepodlegający i zwolniony z opodatkowania tym podatkiem. Działalność statutowa, niepodlegająca opodatkowaniu, to przede wszystkim dydaktyka i badania naukowe finansowane z dotacji. Odpłatna działalność to przede wszystkim usługi edukacyjne, które korzystają ze zwolnienia od podatku (zajęcia na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych itp.). Uczelnia wykonuje również działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, polegającą na wynajmie lokali, badaniach wykonywanych na zlecenie. Uczelnia VAT rozlicza proporcją wyliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie obrotu osiągniętego w 2014 r., która wynosi 28% i Wnioskodawca odlicza również podatek VAT na zasadach przyporządkowania zakupów do sprzedaży opodatkowanej.

Uczelnia zgodnie z umową zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju od dnia 01 kwietnia 2015r. do 31 marca 2018r. realizuje projekt pn. „...”, w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki „....”. Całkowita wartość projektu wynosi 1.195.000,00 zł, dofinansowanie NCBiR 1.045.000,00 zł, po spełnieniu warunków z Umowy pozostała kwota stanowi wkład własny Uczelni. Projekt obejmuje realizację fazy koncepcyjnej „Faza K” oraz fazy badawczej „Faza B +R”. Faza K polega na wykonaniu działań ukierunkowanych na wsparcie komercjalizacji uzyskanych wyników badań podstawowych oraz pozyskaniu partnera przemysłowego zainteresowanego wdrożeniem tych wyników – faza w całości sfinansowana przez NCBiR. „Faza B+R” obejmuje realizację badań przemysłowych - oprócz dotacji NCBiR zostanie dofinansowana w wysokość 150.000,00 zł przez pozyskanego w fazie pierwszej przedsiębiorcę.

Politechnika jest wykonawcą całego projektu, którego celem jest realizacja działań dotyczących możliwości gospodarczego wykorzystania wyników prac badawczych nad manipulatorem równoległym typu delta z pneumatycznymi napędami mięśniowymi. W trakcie realizacji zadań przeprowadzone zostaną analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na manipulator. Napęd pneumatyczny jest najbardziej ekologicznym nośnikiem energii stosuje się w nim podciśnienie lub sprężone powietrze, które po wykonaniu pracy zwracane jest bezpośrednio do atmosfery bez konieczności stosowania urządzeń filtrujących, ponieważ nie zawiera zanieczyszczeń. Zastosowanie pneumatycznych napędów mięśniowych pozwala na efektywne i bardzo ekonomiczne gospodarowanie ilością sprężonego powietrza, co wiąże się z małym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, praca jest możliwa w każdych warunkach środowiskowych, występuje możliwość przeciążania efektora manipulatora bez konieczności stosowania układów zabezpieczających, posiada odporność na zakłócenia zewnętrzne oraz możliwości zastosowania w wielu gałęziach przemysłu - od automatyzacji produkcji przez przemysł spożywczy i motoryzacyjny do zastosowań medycznych i rehabilitacyjnych.

Realizacja projektu będzie wykonywana w dwóch różnych obszarach: jednym ze sposobów jest użycie manipulatora z muskułami pneumatycznym do wspomagania siły mięśni oraz do rehabilitacji zarówno dzieci jak i dorosłych z dysfunkcją ruchową kończyn. Platforma robocza manipulatora będzie wyposażona w opracowane i zindywidualizowane ergonomiczne systemy mocowań stosowane podczas fizykoterapii kończyn człowieka. Drugim sposobem będzie użycie manipulatora z zastosowaniem przemysłowym do selekcji i segregacji oraz paletyzacji i pakowania.

Faza K projektu składa się z:

  1. Opracowania koncepcji wykorzystania wyników prac badawczych nad manipulatorem równoległym typu delta i zastosowanie ich w wymiarze gospodarczym;
  2. Pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników badań fazy B + R dla manipulatora typu delta;
  3. Zgłoszenie patentów energooszczędnych napędów mięśniowych stosowanych w napędach manipulatora typu delta;
  4. Analiza zapotrzebowania rynku na manipulatory typu delta.

Faza B+R

Opracowanie zoptymalizowanego prototypu równoległego manipulatora typu delta ze sztucznymi muskułami pneumatycznymi, które obejmować będzie modelowanie, badania symulacyjne i eksperymentalne. Przeprowadzone będą badania biometryczne na wybranej reprezentacyjnie grupie ludzi, będą wypracowane procedury uruchomieniowe w celu wspomagania ruchu i wzmacniania siły mięśni, a także podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych do usprawnienia ruchowego pacjentów z neurogenną dysfunkcją narządu ruchu kończyn. Optymalizacja prowadzona będzie także do zastosowań przemysłowych dla wybranych procesów produkcyjnych. Rozwiązania techniczne manipulatora jak i jego poszczególnych elementów napędowych, sterujących i sensorycznych będą stanowiły podstawę do wykonania dokumentacji technicznej.

Celem projektu jest realizacja działań dotyczących wykorzystania gospodarczego wraz z partnerem zainteresowanym wdrożeniem uzyskanych wyników prac badawczych nad manipulatorem równoległym typu delta z pneumatycznymi napędami mięśniowymi. W trakcie realizacji zadań przeprowadzone zostaną analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na manipulator. Dotychczas uzyskane wyniki badań wskazują bardzo szerokie spektrum zastosowań manipulatora - od automatyzacji produkcji przez przemysł spożywczy i motoryzacyjny do zastosowań medycznych i rehabilitacyjnych. Wykonano dokumentację techniczną przygotowującą manipulator do wdrożenia, dotyczącą obsługi technicznej, instalacji układów, montażu i demontażu, eksploatacji, konserwacji i przepisów bezpieczeństwa zgodnymi z dyrektywami UE. Wskazane przesłanki stanowią podstawę do podjęcia działań w kierunku wdrożenia wyników badań podstawowych w praktyce gospodarczej i społecznej. Manipulator jest produktem o niepowtarzalnych cechach użytkowych i nowych możliwościach aplikacyjnych ze względu na fakt, że do napędu manipulatora zastosowano sztuczne mięśnie pneumatyczne.

W układzie sterowania zastosowano zawory ciśnieniowe piezoelektryczne, które charakteryzują się znikomym poborem energii elektrycznej. Manipulator może pracować praktycznie w każdym środowisku (muskuły pneumatyczne są całkowicie szczelne i odporne na czynniki zewnętrzne) np. w zapyleniu, pod wodą, w piachu, w przemyśle spożywczym, w środowisku zagrożonym pożarem lub wybuchem. Konstrukcja manipulatora jest wykonana z bardzo odpornych materiałów z włókien węglowych oraz elementów wykonanych w technologii przyrostowej. Układ sterowania może pracować w znacznym oddaleniu dzięki komunikacji LAN lub sterowany zdalnie przez WiFi. Manipulatory o takiej konstrukcji mogą znaleźć zastosowanie w procesach programowalnego wykonywania czynności manipulacyjnych, zwłaszcza w automatyzacji produkcji, elastycznym montażu, selekcji i dynamicznej segregacji oraz jako manipulatory rehabilitacyjne.

Prace będące wynikiem projektu, w tym konstrukcja manipulatora równoległego typu delta z pneumatycznym napędem mięśniowym posiada ochronę własności intelektualnych w postaci patentu ..... W przypadku pojawienia się potencjalnego nowego rozwiązania technicznego autorzy projektu przeprowadzą ocenę stanu wiedzy dotyczącej planowanych zgłoszeń patentowych, przygotują rysunki i wstępna dokumentację techniczną.

W przypadku pozytywnych testów manipulatora, zarówno w warunkach prac przemysłowych, jak i w zastosowaniach medycznych i rehabilitacji, może stać się innowacyjnym urządzeniem, który będzie produktem flagowym firm regionu ......

Faktury dokumentujące poniesione wydatki objęte pytaniem będą wystawione na: POLITECHNIKĘ ...NIP .....

Nabywane w trakcie realizacji projektu - towary, usługi oraz aparatura służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Badania w projekcie są prowadzone w celu osiągnięcia zadań przewidzianych wyłącznie w tym projekcie.

Wyniki badań i prac rozwojowych po zakończeniu projektu będą możliwe do wykorzystania przez partnera przemysłowego włączonego do realizacji projektu. Komercyjne wykorzystanie wyników badań może nastąpić ze strony przedsiębiorcy. Celem projektu jest realizacja działań dotyczących możliwości gospodarczego wykorzystania wyników prac badawczych nad manipulatorem równoległym typu delta z pneumatycznymi napędami mięśniowymi. Opracowanie zoptymalizowanego prototypu równoległego manipulatora typu delta ze sztucznymi muskułami pneumatycznymi, obejmować będzie modelowanie, badania symulacyjne i eksperymentalne. Przeprowadzone będą badania biometryczne na wybranej reprezentacyjnej grupie ludzi, będą wypracowane procedury uruchomieniowe w celu wspomagania ruchu i wzmacniania siły mięśni, a także podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych do usprawnienia ruchowego pacjentów z neurogenną dysfunkcją narządu ruchu kończyn. Optymalizacja prowadzona będzie także do zastosowań przemysłowych dla wybranych procesów produkcyjnych. Rozwiązania techniczne manipulatora, jak i jego poszczególnych elementów napędowych, sterujących i sensorycznych będą stanowiły podstawę do wykonania dokumentacji technicznej.

Uczelnia realizuje projekt zgodnie z Umową zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, od dnia 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r. w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki „....”, na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 615 z późn. zm.) o zasadach finansowania nauki oraz 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 616 z późn. zm.).

Całkowita wartość projektu wynosi 1.195.000,00 zł, dofinansowanie NCBiR 1.045.000,00 zł, po spełnieniu warunków z Umowy. Projekt obejmuje realizację fazy koncepcyjnej „Faza K” oraz fazy badawczej „Faza B+R”. Faza K polega na wykonaniu działań ukierunkowanych na wsparcie komercjalizacji uzyskanych wyników badań podstawowych oraz pozyskaniu partnera przemysłowego zainteresowanego wdrożeniem tych wyników - faza w całości sfinansowana przez NCBiR. „Faza B+R” obejmuje realizację badań przemysłowych - oprócz dotacji NCBiR zostanie dofinansowana w wysokości 150.000, 00 zł przez pozyskanego w fazie pierwszej przedsiębiorcę.

Pozyskany partner przemysłowy włączy się w realizację zadania badawczego „...”, wykonane zostaną parce badawcze w warunkach przemysłowych w przedsiębiorstwie pozyskanym do współpracy. Celem zadania wykonywanego z partnerem przemysłowym jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie testów manipulatora w warunkach rzeczywistych przedsiębiorcy.

Zgodnie z wytycznymi NCBiR oraz kosztorysem projektu partner przemysłowy dofinansuje ze środków własnych projekt w wysokości 150.000,00 zł i przekaże w formie rzeczowej, finansowej lub jako udokumentowany wydatek powstały w trakcie realizacji zadania potwierdzony dokumentami księgowymi przedsiębiorcy.

Wnioskodawca nie będzie przekazywał towarów i usług partnerom. Efekty projektu nie są realizowane dla konkretnego zamawiającego. Projekt będący przedmiotem wniosku jest realizowany w ramach zadań statutowych Uczelni uchwalonym w dniu 07 czerwca 2007r. z późn. zm. § 6 pkt 2: „Do podstawowych zadań Uczelni należy m. in. prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wykonywanie usług badawczych”.

Wyniki pozostaną własnością Politechniki w .... Wyniki przeprowadzonych badań zostaną opublikowane, będą mogły służyć zainteresowanym ich wdrożeniem przedsiębiorcom, naukowcom, studentom.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie przekazywane innemu podmiotowi, pozostanie własnością Politechniki.

W trakcie realizacji projektu efekty prac nie będą wykorzystywane komercyjnie, gdyż nie było takich założeń w złożonym do NCBiR wniosku na realizację projektu (nie były wymagane). Jedynym wymogiem, który Wnioskodawca musiał spełnić, aby otrzymać finansowanie projektu było pozyskanie (w trakcie realizacji) przedsiębiorcy/ów do włączenia się w prace fazy B+R i częściowe dofinansowanie projektu przez niego/nich ze środków własnych. W chwili obecnej Wnioskodawca nie jest w stanie określić czy będzie zainteresowanie wdrożeniem do przemysłu efektów tego projektu. Komercyjny charakter projektu wyklucza wyłącznie brak zainteresowania rezultatami ze strony przedsiębiorców po zakończeniu projektu lub pojawieniem się konkurencyjnego produktu na rynku. Partner przemysłowy nie ma obowiązku wdrożenia efektów projektu. Po zakończeniu projektu efekty prac nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę na cele komercyjne, a ewentualnie przez partnera/ów przemysłowych.

Pozyskany partner przemysłowy ma obowiązek włączyć się w realizację zadania badawczego „...”, wykonane zostaną prace badawcze w warunkach przemysłowych w przedsiębiorstwie pozyskanym do współpracy. Partner przemysłowy nie ma takiego obowiązku, aby wdrożyć efektu projektu po zakończeniu jego realizacji. Wnioskodawca nawiązał współpracę z podmiotem przemysłowym, ale umowa na wykonanie prac przemysłowych zostanie podpisana dopiero w marcu 2016 r. W związku z tym nie zostały określone warunki w jaki sposób zostaną wykorzystane efekty projektu po jego zakończeniu. Wyniki projektu zostaną przez Wnioskodawcę opublikowane. Wykonawca stwierdza, że wynikiem prac badawczych będzie wytworzenie dokumentacji technicznej prototypu urządzenia, która będzie nieodpłatnie będzie mogło być przekazane dla zainteresowanych przedsiębiorców

Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie potrafi określić, do jakich celów będą wykorzystywane efekty projektu przez partnera i czy będzie inny przedsiębiorca zainteresowany wynikami badań w projekcie. Wyniki zostaną opublikowane, dzięki czemu będą mogły służyć zainteresowanym ich wdrożeniem przedsiębiorcom.

Po zakończeniu projektu zostanie podpisana umowa z Partnerem Przemysłowym, w której zostaną określone zasady wykorzystania wyników badań. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie umie określić czy Partner Przemysłowy będzie wykorzystywał wyniki uzyskanych badań, ani na jakich zasadach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy będzie przysługiwało prawo podatnikowi do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do wszystkich zakupów, dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „....”...

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizowanego projektu pn. „...”, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Uczelni nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego od towarów i usług o kwotę podatku, gdyż Uczelnia nie będzie dokonywać sprzedaży wykonanych badań, a jedynie - zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu dokona zgłoszenia patentowego energooszczędnych napędów mięśniowych stosowanych w napędach manipulatora typu delta, wykona prototyp równoległego manipulatora typu delta ze sztucznymi muskułami pneumatycznymi, który obejmować będzie modelowanie, badania symulacyjne i eksperymentalne, przeprowadzi badania biometryczne, wypracuje procedur uruchomieniowe w celu wspomagania ruchu i wzmacniania siły mięśni, a także podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych usprawnienia ruchowego pacjentów z neurogenną dysfunkcją narządu ruchu kończyn. Optymalizacja prowadzona będzie także do zastosowań przemysłowych dla wybranych procesów produkcyjnych. Rozwiązanie techniczne manipulatora, jak i jego poszczególnych elementów napędowych, sterujących i sensorycznych będą stanowiły podstawę do wykonania dokumentacji technicznej.

Zakres pytania przedstawionego w poz. 69 wniosku ORD-IN dotyczy tylko zakupów dokonywanych przez Wnioskodawcę. Nabywane w trakcie realizacji projektu - towary, usługi oraz aparatura służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Badania w projekcie są prowadzeniu w celu osiągnięcia zadań przewidzianych wyłącznie w tym projekcie. Faktury oraz inne dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki w związku z realizacją projektu są wystawiane na: POLITECHNIKĘ .... NIP .....

Uczelnia w odniesieniu do projektu nie jest wstanie określić kwot podatku naliczonego w stosunku do którego przysługuje jej prawo do odliczenia VAT. Rezultaty będąc przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w ramach realizacji projektu, zgodnie z Umową § 12, stanowi własność Wykonawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Należy również podkreślić, iż ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż warunki wynikające z ww. art. 86 ust. 1 ustawy uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane w trakcie realizacji projektu – towary, usługi oraz aparatura służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, skoro wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, to Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z jego realizacją.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ nabywane w trakcie realizacji projektu - towary, usługi oraz aparatura służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Należy zatem zaznaczyć, iż niniejszą interpretację tut. Organ wydał przyjmując za element stanu faktycznego, tj. okoliczność, iż nabywane w trakcie realizacji projektu – towary i usługi oraz aparatura służą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zaistniałego stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy również zaznaczyć, że w postępowaniu w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji, nie może być prowadzone postępowanie dowodowe zmierzające do jednoznacznego określenia przedstawionego stanu sprawy, jak również toczyć się spór, co do przedstawionego stanu sprawy. W toku zaś kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji, mogą zostać poczynione odmienne ustalenia od przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku. W takiej sytuacji ustalenie w tych postępowaniach, że rzeczywisty stan faktyczny występujący w zakresie okoliczności faktycznych wskazanych przez Zainteresowanego we wniosku o wydanie interpretacji jest inny, może stanowić podstawę do dokonania wymiaru podatku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/4512-588/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-332/15/AK | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP1/4512-497/15-6/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.