IPTPP1/4512-395/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „....”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „.....

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina .... jako organ władzy publicznej jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Gmina złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego - Infrastruktura i Środowisko pn. „.....” Wniosek Gminy uzyskał dofinansowanie i Gmina ... podpisała umowę o dofinansowanie. Zadanie będące przedmiotem złożonego wniosku i podpisanej umowy jest w trakcie realizacji w 2015 roku.

Gmina wyłoniła wykonawcę zadania i podpisała umowę. Wykonawca po realizacji umowy i podpisaniu przez strony protokołu, wystawi dla Gminy fakturę VAT. Gmina w zakresie realizacji ww. zadnia występuje jako organ władzy publicznej realizując zadania ustawowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt l i 15 ustawy o samorządzie gminnym tj. sprawy ochrony środowiska i przyrody.

W związku z powyższym Gmina wskazała w projekcie VAT jako wydatek kwalifikowalny, którego nie będzie mogła odzyskać.

 1. Nazwa projektu. „....”.
 2. Źródło wsparcia.Nazwa Programu Operacyjnego - Infrastruktura i Środowisko. Oś Priorytetowa - XI Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Nazwa Działania - 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.
 3. Okres realizacji projektu. 01 lipca 2014 - 30 czerwca 2015 - Gmina złożyła wniosek o wydłużenie terminu realizacji i oczekuje na podpisanie aneksu wydłużającego termin.
 4. Cel projektu. Celem głównym projektu jest przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego poprzez wsparcie działań na rzecz realizacji projektu pakietu klimatyczno - energetycznych do roku 2020.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich energochłonnych sektorach Gminy.
 2. Identyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za wielkość emisji CO2 oraz prowadzenie jej monitoringu na obszarze Gminy.
 3. Wzrost świadomości i wiedzy wśród pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Do osiągnięcia zakładanych celów szczegółowych przyczyni się realizacja działań zaplanowanych w projekcie, tj: opracowanie „....”, stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, organizację szkoleń z zakresu problematyki gospodarki niskoemisyjnej oraz działania informacyjno-promocyjne.

 1. Opis projektu. Projekt zakłada realizację pakietu klimatycznego na szczeblu lokalnym tj. Gminy ..... W ramach niego przewidziano działania obligatoryjne:
  1. Opracowanie „.....”.
  2. Stworzenie w Gminie bazy danych obejmującej tematykę gospodarki niskoemisyjnej.
  3. Szkolenia dla pracowników Gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej.
  4. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planów.

Jak opisano powyżej celem Gminy .... jest podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska na terenie Gminy. Realizacja projektu odpowiada na te potrzeby. Narzędzia powstałe w wyniku realizacji projektu tj. opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie i jej poszczególnych sektorach i obiektach, będą wykorzystywane do identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za wielkość emisji CO2 oraz do prowadzenia jej monitoringu. Wszystkie działania podejmowane w ramach ww. projektu mają też za zadanie dostarczać informacji, być źródłem wiedzy dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, ale też i dla mieszkańców na temat gospodarki niskoemisyjnej i działań jakie są podejmowane i jakie można podjąć w celu realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 w skali działań lokalnych na terenie Gminy.

Działania zaplanowane w ramach projektu i realizowane cele przesądzają o tym, że ma on charakter typowego zadania własnego służącego szeroko rozumianym potrzebom społeczności lokalnej, czyli użyteczności publicznej. Reasumując, Gmina nie uzyskała i nie planuje uzyskać w wyniku realizacji opisanego projektu dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. po stronie Gminy nie wystąpi sprzedaż opodatkowana VAT, dotycząca zrealizowanego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość, w świetle obowiązujących przepisów, w tym art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, odzyskania podatku od towarów i usług, który będzie ujęty przez wykonawcę zadania w wystawionej na Gminę .... fakturze VAT za zrealizowany zakres zadania w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „.....”...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że Gmina w zakresie realizacji ww. zadania występuje jako organ władzy publicznej realizując zadania ustawowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 15 ustawy o samorządzie gminnym, a działania podjęte przez Gminę w ramach projektu przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego, mając na uwadze, że przy realizacji projektu nie wystąpiła i nie wystąpi po stronie Gminy sprzedaż opodatkowana, Gmina nie ma możliwości, ani podstaw prawnych do odzyskania podatku VAT realizując opisane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z analizy art. 88 ust. 4 ustawy VAT wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. gdy odliczenia dokonuje czynny podatnik VAT, oraz gdy towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są lub będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Gmina .... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, ale w myśl art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane z wyłączeniem wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Gmina w ramach przedsięwzięcia nie zawierała i nie planuje zawrzeć przywołanych powyżej umów cywilnoprawnych.

Reasumując, z analizy art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 4 w powiązaniu z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego), a w przedstawionej sytuacji czynności opodatkowane nie wystąpiły i nie są planowane. Dlatego Gmina stoi na stanowisku, że nie ma w związku z realizacją tego projektu możliwości odzyskania (odliczenia) naliczonego przez wykonawcę podatku VAT i wykazała kwotę tego podatku jako wydatek kwalifikowalny w projekcie pn. „....”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 i 15 cyt. ustawy, obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w zakresie realizacji ww. zadnia występuje jako organ władzy publicznej realizując zadania ustawowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt l i 15 ustawy o samorządzie gminnym tj. sprawy ochrony środowiska i przyrody. Gmina nie uzyskała i nie planuje uzyskać w wyniku realizacji opisanego projektu dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. po stronie Gminy nie wystąpi sprzedaż opodatkowana VAT dotycząca zrealizowanego projektu. Wobec powyższego efekty przedmiotowego zadania nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, skoro efekty przedmiotowego zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. zadania. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że skoro efekty realizowanego zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Gminę, to Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „...”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.