IPTPP1/4512-366/15-2/MSu | Interpretacja indywidualna

Czy realizując operację polegającą na realizacji projektu współpracy w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz ze środków budżetu państwa w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Leader”, Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. programu?
IPTPP1/4512-366/15-2/MSuinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatnik
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług VAT poniesionego w związku z realizacją programu pn. „... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług VAT poniesionego w związku z realizacją programu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach działania „...” w zakresie operacji polegającej na realizacji Projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007-2013, Stowarzyszeniu przyznano dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu współpracy w ramach programu osi 4 „leader”, Działanie 421 „...” pt. „....”, .... .... jest jedynym polskim partnerem tego projektu, pozostałe lokalne grupy działania mają swoje siedziby w ..... oraz ..... W ramach projektu były organizowane spotkania szkoleniowo-warsztatowe, powstała strona internetowa, wydrukowano ulotki, zakupiono aparat cyfrowy oraz zorganizowano seminarium u głównego koordynatora projektu - .......

W ramach projektu zostały poniesione wydatki:

 • koszty delegacji
 • koszty transportu lotniczego
 • koszty kateringu oraz wynajmu sali na szkolenie
 • koszty zakupu materiałów szkoleniowych (teczki, długopisy, notatniki)
 • koszty utworzenia strony internetowej
 • koszty opracowania i wydruku ulotek

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie .....” nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a w ramach działania nie będzie prowadzona sprzedaż, dotacja przekazana będzie na podstawie „Wniosku o płatność”. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek od towarów i usług, uiszczany w związku z podniesieniem kosztów dotyczących realizacji projektu współpracy. Planowana dotacja służyć będzie dofinansowaniu tzw. wydatków kwalifikowanych.

Wydatki te objęte są podatkiem od towarów i usług, jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Partner projektu współpracy czyli ......” odpowiedzialny jest za wszystkie działania realizowane na terenie Polski wymienione w załączniku do umowy przyznania pomocy nr ....

 • Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,
 • faktury dokumentujące ponoszone wydatki w ramach realizacji przedmiotowego projektu wystawiane są na .......

Zgodnie z umową o wspólnej realizacji projektu współpracy pt. „....” zawartą dnia 11 września 2014 roku, Stowarzyszenie ..... jest koordynatorem projektu współpracy będącego przedmiotem niniejszego wniosku. Koordynator (lider) projektu współpracy odpowiedzialny jest za realizację projektu zgodnie z załącznikiem do umowy przyznania pomocy, tj.: przeprowadzenie spotkań szkoleniowo-warsztatowych (zapewnienie trenera, posiłków oraz materiałów szkoleniowych), organizację seminarium w ...., organizację wyjazdu koordynatora projektu na szkolenie w ...., ...., utworzenie strony internetowej, opracowanie oraz wydruk ulotek, zakup aparatu fotograficznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy realizując operację polegającą na realizacji projektu współpracy pt. „.....” w ramach działania 421 „...” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz ze środków budżetu państwa w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Leader”, Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. programu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał tym samym nie będzie spełniony warunek dający Stowarzyszeniu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanym we wniosku działaniem. Zdaniem Wnioskodawcy prawo do odliczenia i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją programu nie będzie przysługiwało. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, iż Partnerzy nie będą przekazywali własnych środków finansowych na rzecz lidera projektu. Środki na dofinansowanie unijnego wpłyną na konto ..... (Wnioskodawcy) - konto specjalne utworzone do ww. projektu współpracy. Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją będą wstawione na Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie wykorzystywał towary i usługi na rzecz Beneficjentów biorących udział w Projekcie - Beneficjenci w projekcie będą brali udział bezpłatnie. Wnioskodawca nie będzie pobierał/nie pobierał żadnych opłat od Beneficjentów projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego może dokonać podatnik który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, iż nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Nadto, zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Faktury dokumentujące ponoszone wydatki w ramach realizacji przedmiotowego projektu wystawiane są na .....”. Zatem, skoro Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, oraz nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Zainteresowany nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją programu „.....”, ponieważ zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP2/4512-269/15-6/IR | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IBPP2/443-273/15/BW | Interpretacja indywidualna

podatnik
IPPB2/415-680/12/15-13/S/MK | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP1/4512-1540/14/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.