IPTPP1/4512-34/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie ma prawo do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu ...?
IPTPP1/4512-34/15-2/IGinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. projekt
  3. stowarzyszenia
  4. zwrot podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie ....... w ..... zostało powołane na czas nieokreślony, m.in. w celu edukacji dzieci i młodzieży, integracji środowiska lokalnego miejscowości ......, tworzenia warunków do pełnego i równomiernego rozwoju intelektualnego, duchowego, emocjonalnego, społecznego, artystycznego i fizycznego młodego pokolenia mieszkającego w ..... i okolicach oraz promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji lokalnej.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie realizuje cele statutowe, m.in. poprzez: prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej, wydawniczej, wspieranie inicjatyw i działań w dziedzinie artystycznej i kultury fizycznej, rozwijanie innych form działalności, służących wzbogacaniu możliwości edukacyjnych oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Do chwili obecnej Stowarzyszenie nie zrealizowało żadnego projektu.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie rejestrowało się w Urzędzie Skarbowym do celów podatku VAT oraz nie wykonuje czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy, w związku z tym nie jest podatnikiem w myśl art. 15 ust. 1.

Stowarzyszenie występuje w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dla potrzeb realizacji projektu pt. „.....”, finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi 4 - działanie „Małe Projekty”, którego realizacja zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2015 r.

Projekt będzie realizowany w miejscowości ......., gm. ....... oraz będzie obejmował przeprowadzenie:

  • warsztatów tkackich dla dzieci,
  • warsztatów kulinarnych dla dzieci,
  • spotkania z regionalistą dotyczącego historii miejscowości ......,
  • konkursu fotograficznego dotyczącego miejscowości .......,
  • festynu folklorystyczno-historycznego w .........

Działania te są skierowane do mieszkańców miejscowości ...... i mają charakter nieodpłatny (nie mają charakteru zarobkowego i rynkowego) - udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach ww. projektu będzie bezpłatny. Dokonane zakupy towarów i usług w związku z realizacją wyżej wspomnianego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (czynności niepodlegające opodatkowaniu). Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach niniejszego projektu będą wystawione na Stowarzyszenie ...... w ....... Mając powyższe na względzie brak jest podstaw do odzyskania przez Stowarzyszenie podatku VAT od kosztów poniesionych w ramach wyżej wymienionego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją w 2015 roku projektu pt. „......” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (działanie „Małe projekty”) - polegającego na przeprowadzeniu warsztatów, spotkania z regionalistą, konkursu fotograficznego i festynu - podatek VAT z tytułu zakupów towarów i usług poniesiony przez Stowarzyszenie ...... w ...... nie będzie podlegał zwrotowi...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu pt. „........” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (działanie „Małe projekty”), polegającego na przeprowadzeniu warsztatów, spotkania z regionalistą, konkursu fotograficznego i festynu, Stowarzyszenie ....... w ....... nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, określona w art. 86 ust.1 ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług stanowią, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie, gdy spełnione zostaną 2 warunki: beneficjent jest podatnikiem VAT, a zakupione przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy zaprezentowanym stanie faktycznym warunki nie są spełnione, w związku z powyższym Stowarzyszenie ........ w ....... nie jest uprawnione na płaszczyźnie obowiązujących przepisów podatkowych do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów służących realizacji projektu. Tym samym poniesiony w ramach ww. projektu podatek VAT nie podlega zwrotowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z wniosku ORD-IN wynika, że Wnioskodawca, który nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, będzie realizował projekt pt. „.......” finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi 4 - działanie „Małe Projekty”, którego realizacja zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2015 r. Projekt będzie obejmował przeprowadzenie: warsztatów tkackich dla dzieci, warsztatów kulinarnych dla dzieci, spotkania z regionalistą dotyczącego historii miejscowości ....., konkursu fotograficznego dotyczącego miejscowości ....., festynu folklorystyczno-historycznego w ...... Działania te są skierowane do mieszkańców miejscowości ...... i mają charakter nieodpłatny - udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach ww. projektu będzie bezpłatny. Dokonane zakupy towarów i usług w związku z realizacją wyżej wspomnianego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (czynności niepodlegające opodatkowaniu). Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach niniejszego projektu będą wystawione na Stowarzyszenie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, zakupione w ramach projektu towary i usługi nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego zadania Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot tego podatku na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz opis sprawy, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „......”, ponieważ towary i usługi nabywane w ramach ww. zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP4/4512-62/15/EK | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
IBPP3/443-427/14/UH | Interpretacja indywidualna

zwrot podatku od towarów i usług
IPTPP2/443-728/14-2/IR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.