IPTPP1/4512-290/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług polegających na opracowaniu projektu technicznego modernizacji oczyszczalni i budowy sieci kanalizacyjnej oraz opracowaniu Studium Wykonalności, oraz pozostałych dokumentów planistycznych w ramach projektu w sytuacji gdy następnie Gmina przekaże odpłatnie w eksploatację wytworzoną infrastrukturę w ramach realizacji II etapu projektu.
IPTPP1/4512-290/15-2/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. odpłatne używanie
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług polegających na opracowaniu projektu technicznego modernizacji oczyszczalni i budowy sieci kanalizacyjnej oraz opracowaniu Studium Wykonalności, oraz pozostałych dokumentów planistycznych w ramach projektu pn. „....”, w sytuacji gdy następnie Gmina przekaże odpłatnie w eksploatację wytworzoną infrastrukturę w ramach realizacji II etapu projektu dla....– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług polegających na opracowaniu projektu technicznego modernizacji oczyszczalni i budowy sieci kanalizacyjnej oraz opracowaniu Studium Wykonalności, oraz pozostałych dokumentów planistycznych w ramach projektu pn. „.....”, w sytuacji gdy następnie Gmina przekaże odpłatnie w eksploatację wytworzoną infrastrukturę w ramach realizacji II etapu projektu dla ....

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ... jako organ władzy publicznej jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W 2014 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. „...” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PRIORYTET: I Gospodarka wodno - ściekowa, DZIAŁANIE: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Wniosek Gminy uzyskał dofinansowanie i w październiku 2014 r. Gmina ... podpisała umowę o dofinansowanie. Zadanie będące przedmiotem złożonego wniosku i podpisanej umowy przewidziane jest do realizacji w 2015 roku. Gmina wyłoniła wykonawcę zadania i podpisała umowę. Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji dla projektu „....”.

Zakres geograficzny:

Wnioskowany do dofinansowania projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla następujących zadań planowanych do realizacji na obszarze Aglomeracji ....:

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w ....,
 • wykonanie sieci kanalizacyjnej na części ul. .... w ......

Aglomeracja .... wyznaczona została na mocy Rozporządzenia Nr 55 Wojewody .... z dnia 30 września 2005 r. RLM wyznaczonej aglomeracji wynosi 15 500.

Zakres przedmiotowy:

Wnioskowany do dofinansowania projekt dotyczy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej następujące elementy:

 1. Uzyskanie aktualnych podkładów mapowych dla celów projektowych.
 2. Opracowanie badań hydrogeologiczno-inżynierskich i geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
 3. Wykonanie niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych, koniecznych do określenia zakresu modernizacji.
 4. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego oczyszczalni.
 5. ykonanie koncepcji modernizacji.
 6. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.
 7. Część kosztową - zestawienie szacunkowych nakładów inwestycyjnych.
 8. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
 9. Przedmiar robót z podziałem na zadania.
 10. Kosztorys inwestorski.
 11. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień z instytucjami i dostawcami mediów, w tym ZUD.
 12. Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika, utylizację lub zagospodarowanie powstających w wyniku oczyszczania ścieków odpadów oraz uzyskanie stosownych zatwierdzeń, w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.
 13. pracowanie i uzgodnienie raportu oceny oddziaływania na środowisko.
 14. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wniosek obejmuje również koszt wykonania studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o przygotowaną dokumentację.

Koszty kwalifikowane projektu:

 • wynagrodzenie za opracowanie planów i projektów - kwota X brutto, w tym:
 • opracowanie projektu technicznego modernizacji oczyszczalni i budowy sieci kanalizacyjnej - kwota Y brutto
 • opracowanie Studium Wykonalności - kwota Z brutto.

Zakres podmiotowy:

Wnioskodawcą projektu jest Gmina ..... Wnioskodawca będzie właścicielem powstałej w ramach projektu dokumentacji. Gmina jest organizatorem przetargów na wybór wykonawców dokumentacji, jako zamawiający oraz stroną stosunków prawnych w umowie z wykonawcami. Gmina będzie również odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz wykonawców.

Trwałość:

Beneficjent będzie właścicielem majątku wytworzonego w ramach projektu tj. dokumentacji przez okres co najmniej 5-ciu lat od zakończenia realizacji projektu.

W celu potwierdzenia efektu ekologicznego, rozumianego jako dokumentacja, Beneficjent tj. Gmina .... zobowiązany jest przedstawić Instytucji Wdrażającej po zakończeniu zadania następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie potwierdzające przygotowanie dokumentacji, sporządzone w oparciu o dokumenty potwierdzające odbiór prac/usług/dostaw.
 2. Oświadczenie, że dokumentacja o której mową w pkt 1) będzie wykorzystana przy realizacji inwestycji w związku z planowanym ubieganiem się Beneficjenta o środki Funduszu Spójności w perspektywie 2014-2020.

Opisany stan jest na dzień złożenia wniosku stanem faktycznym - takie założenia Gmina przedstawiła składając wniosek o dofinansowanie zdania. Gmina ww. zadanie według planu finansowego opłaci z przyznanego dofinansowania i ze środków własnych. Wykonana dokumentacja w 2015 roku w ramach projektu „....” będzie częścią kolejnego projektu pod nazwą „....” (pod warunkiem, że złożony kolejny wniosek w perspektywie 2014-2020 zostanie pozytywnie oceniony i uzyska dofinansowanie) polegającego na modernizacji oczyszczalni i budowie sieci kanalizacyjnej w Gminie .... Gmina wykona modernizację oczyszczalni i wybuduje sieć kanalizacyjną również ze środków przyznanego dofinansowania i środków własnych. Na żadnym etapie realizacji zadania nie jest zakładany wkład mieszkańców, wszystkie koszty niekwalifikowalne poniesie Gmina ze środków własnych.

Po zakończeniu etapu II wybudowana infrastruktura pozostanie własnością Gminy ..... Infrastruktura wykonana w ramach II etapu pozostanie własnością Gminy ..., podobnie jak wykonana dokumentacja przygotowawcza w ramach I etapu projektu, ale zostaną odpłatnie przekazane Zakładowi Usług Komunalnych w .... w zarządzanie.

Zakład Usług Komunalnych w .... jest Spółką w której Gmina ma 100 % udziałów. Zakład Usług Komunalnych jako Spółka z o.o. ma osobowość prawną i jest podatnikiem podatku VAT. To w ZUK Sp. z o. o. wystąpią dochody z tytułu odbioru nieczystości, to ZUK Sp. z o.o. będzie wystawiać faktury VAT dla mieszkańców i to ZUK Sp. z o.o. będzie ponosiła wszystkie wydatki związane z utrzymaniem ciągłości pracy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, w tym będzie ponosiła na rzecz Gminy wydatki związane z odpłatnością za wykorzystywane mienie tj. zmodernizowaną oczyszczalnie ścieków i wybudowaną sieć kanalizacyjną.

Gmina będzie wystawiała z tego tytułu co miesiąc fakturę VAT dla ZUK Sp. z o. o. dokumentującą odpłatne użyczenie. Po stronie Gminy wystąpią czynności opodatkowane, związane z realizacją projektu zarówno w zakresie etapu I - tj. wytworzeniem dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni i budowy sieci kanalizacyjnej oraz opracowania Studium Wykonalności dla projektu, jak również w zakresie przyszłego etapu II tj. wytworzenia infrastruktury dla której w etapie I przygotowano dokumentację.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będzie miała prawo odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług polegających na opracowaniu projektu technicznego modernizacji oczyszczalni i budowy sieci kanalizacyjnej oraz opracowaniu Studium Wykonalności, oraz pozostałych dokumentów planistycznych w ramach projektu pn. „... ”, w sytuacji gdy następnie przekaże odpłatnie w eksploatację wytworzoną infrastrukturę w ramach realizacji II etapu projektu, dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., w której Gmina ma 100 % udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że Gmina odpłatnie przekaże w eksploatację do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., w której gmina ma 100 % udziałów na podstawie umowy cywilnoprawnej, wytworzoną infrastrukturę w ramach realizacji II etapu projektu, jak również dokumentację opracowaną w ramach realizacji I etapu projektu, której wartość wejdzie w wartość wytworzonego majątku, to zaistnieją przesłanki po stronie Gminy do obniżeni kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących opracowanie projektu technicznego modernizacji oczyszczalni i budowy sieci kanalizacyjnej oraz opracowanie Studium Wykonalności i innych dokumentów planistycznych dla projektu.

Na podstawie paragrafu 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73 poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z analizy art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 4 w powiązaniu z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W przedstawionej sytuacji Gmina będzie miała prawo, jako zarejestrowany, czynny podatnik, który zawarł umowę cywilnoprawną na odpłatne użyczenie majątku, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, czyli Gminie przysługiwałoby prawo odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących opracowanie projektu technicznego modernizacji oczyszczalni i budowy sieci kanalizacyjnej oraz opracowanie Studium Wykonalności i innych dokumentów planistycznych dla projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy). W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, obejmują sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

W świetle art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Jak stanowi art. 9 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

W świetle art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostce organizacyjnej w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością.

Przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w cytowanym wyżej przepisie – w myśl art. 4 pkt 10 cyt. ustawy – należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

W analizowanej sprawie, jak wskazano w opisie sprawy Gmina zamierza realizować inwestycje składającą się z dwóch etapów. W tym celu wykonana dokumentacja w 2015 roku w ramach projektu „....” będzie częścią kolejnego projektu pod nazwą „....”, polegającego na modernizacji oczyszczalni i budowie sieci kanalizacyjnej w Gminie ..... Infrastruktura wykonana w ramach II etapu pozostanie własnością gminy ...., podobnie jak wykonana dokumentacja przygotowawcza w ramach I etapu projektu, ale zostaną odpłatnie przekazane Zakładowi Usług Komunalnych w .... w zarządzanie. Gmina będzie wystawiała z tego tytułu co miesiąc fakturę VAT dla ZUK Sp. z o.o. dokumentującą odpłatne użyczenie.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W tym miejscu należy wskazać, że Gmina dokonując czynności przekazania w odpłatne użytkowanie przedmiotowej infrastruktury będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a ww. czynność będzie spełniała definicję odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 ustawy.

Tym samym stwierdzić należy, iż w odniesieniu do zakupów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji znajdzie zastosowanie cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług polegających na opracowaniu projektu technicznego modernizacji oczyszczalni i budowy sieci kanalizacyjnej oraz opracowaniu Studium Wykonalności, oraz pozostałych dokumentów planistycznych w ramach projektu pn. „....”, w sytuacji gdy następnie Gmina przekaże odpłatnie w eksploatację wytworzoną infrastrukturę w ramach realizacji II etapu projektu, dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., w której Gmina ma 100 % udziałów, ponieważ zakupione usługi będą miały związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.