IPTPP1/4512-257/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”.
IPTPP1/4512-257/15-2/AKinterpretacja indywidualna
  1. podania
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jako Wnioskodawca, Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Jest on kontynuacją wcześniejszego projektu związanego z budową oddziału szpitalnego medycyny regeneracyjnej. Celem projektu jest dostarczenie Pacjentom usług medycznych o wysokim standardzie wykonywania zabiegów operacyjnych w nowo wybudowanym i nowocześnie wyposażonym bloku operacyjnym oraz dalszego leczenia pooperacyjnego. Projekt polega na budowie nowoczesnego bloku operacyjnego i zakupie innowacyjnego sprzętu. Jest on zgodny z założeniami Unii Europejskiej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz w dziedzinie wspierania rozwoju regionu Wnioskodawcy. Realizacja przedmiotowego projektu polega nadto na dokonaniu centralizacji kontroli bloku - sal operacyjnych obejmującej sterowanie urządzeniami endoskopowymi i dodatkowymi jak również oglądanie, wyświetlanie, archiwizowanie i przekazywanie informacji za pomocą wideo oraz innych źródeł danych do sali operacyjnej i poza nią.

Realizacja projektu w prezentowanym zakresie całkowicie rozwiązuje i realizuje zdefiniowane potrzeby Spółki. Projekt wpłynie korzystnie na rozwój nowoczesnej medycyny w województwie a także poprawi wizerunek Województwa ..., jako dbającego o rozwój i poprawę standardu życia obywateli. Kompleksowa realizacja niniejszego projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych w służbie zdrowia.

Realizacja projektu składa się z dwóch etapów:

Etap I – Przygotowanie bloku operacyjnego i sal operacyjnych (prace wyburzeniowe, budowlane oraz instalacyjne) w ich wyniku powstaną dwie sale operacyjne w tym jedna całkowicie wykończona.

Etap II – Wyposażenie bloku operacyjnego. Blok operacyjny zostanie wyposażony w system elektronicznego sterowania wentylacją oraz w inteligentny system zarządzania mediami oparty na komunikacji głosowej. Obraz rejestrowany z kamery endoskopowej, pola operacyjnego i obrazu całej sali posłuży do archiwizacji prowadzonych zabiegów, ale przede wszystkim umożliwi obserwację ich na żywo. Jest to doskonały materiał szkoleniowy zarówno dla lekarzy Wnioskodawcy jak i tych, którzy podnoszą swoje kwalifikacje na szkoleniach specjalizacyjnych w szpitalu wojewódzkim oraz w Oddziale Klinicznym Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Artroskopowej Stawu Kolanowego Uniwersytetu Medycznego w .... Nowy blok operacyjny to nie tylko podniesienie jakości i wydajności wykonywanych zabiegów chirurgicznych, ale również poprawa bezpieczeństwa i komfortu pacjenta podczas operacji.

Nabywane w ramach projektu towary i usługi będą służyły do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Będą służyły ochronie zdrowia i udzielaniu w tym zakresie świadczeń medycznych, m.in. w procesie operacyjnym i leczenia pooperacyjnego, stanowiących integralną część opieki medycznej nad Pacjentem. Do czynności związanych funkcjonalnie ze sprawowaniem opieki medycznej należą m.in. diagnoza, badanie, obserwacja i proces leczenia chorego - w tym zabiegi operacyjne, leczenie pooperacyjne i rehabilitacja. Ich celem jest utrzymanie bądź przywrócenie dobrego stanu zdrowia Pacjenta.

Realizacja Projektu będzie finansowana ze środków poakcesyjnych. Pełna nazwa programu, to: Regionalny Program Operacyjny Województwa ... na lata 2007- 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawiane na firmę ... jako Wnioskodawcę i beneficjenta Projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od nabywanych w ramach realizowanego projektu towarów i usług będzie istniała możliwość odliczenia podatku od towarów i usług ...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie możliwe odliczenie podatku od towarów i usług nabywanych w ramach realizowanego Projektu, gdyż będą one w całości wykorzystywane do udzielania świadczeń medycznych zwolnionych z przedmiotowego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...”. Jest on kontynuacją wcześniejszego projektu związanego z budową oddziału szpitalnego medycyny regeneracyjnej. Celem projektu jest dostarczenie Pacjentom usług medycznych o wysokim standardzie wykonywania zabiegów operacyjnych w nowo wybudowanym i nowocześnie wyposażonym bloku operacyjnym oraz dalszego leczenia pooperacyjnego. Projekt polega na budowie nowoczesnego bloku operacyjnego i zakupie innowacyjnego sprzętu. Jest on zgodny z założeniami Unii Europejskiej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz w dziedzinie wspierania rozwoju regionu Wnioskodawcy. Realizacja przedmiotowego projektu polega nadto na dokonaniu centralizacji kontroli bloku - sal operacyjnych obejmującej sterowanie urządzeniami endoskopowymi i dodatkowymi jak również oglądanie, wyświetlanie, archiwizowanie i przekazywanie informacji za pomocą wideo oraz innych źródeł danych do sali operacyjnej i poza nią.

Realizacja projektu składa się z dwóch etapów:

Etap I – Przygotowanie bloku operacyjnego i sal operacyjnych (prace wyburzeniowe, budowlane oraz instalacyjne) w ich wyniku powstaną dwie sale operacyjne w tym jedna całkowicie wykończona.

Etap II – Wyposażenie bloku operacyjnego. Blok operacyjny zostanie wyposażony w system elektronicznego sterowania wentylacją oraz w inteligentny system zarządzania mediami oparty na komunikacji głosowej. Obraz rejestrowany z kamery endoskopowej, pola operacyjnego i obrazu całej sali posłuży do archiwizacji prowadzonych zabiegów, ale przede wszystkim umożliwi obserwację ich na żywo.

Nabywane w ramach projektu towary i usługi będą służyły do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Będą służyły ochronie zdrowia i udzielaniu w tym zakresie świadczeń medycznych, m.in. w procesie operacyjnym i leczenia pooperacyjnego, stanowiących integralną część opieki medycznej nad Pacjentem. Do czynności związanych funkcjonalnie ze sprawowaniem opieki medycznej należą m.in. diagnoza, badanie, obserwacja i proces leczenia chorego - w tym zabiegi operacyjne, leczenie pooperacyjne i rehabilitacja. Ich celem jest utrzymanie bądź przywrócenie dobrego stanu zdrowia Pacjenta. Realizacja Projektu będzie finansowana ze środków poakcesyjnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007- 2013. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, nabywane w ramach projektu towary i usługi będą służyły do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ nabywane w ramach projektu towary i usługi będą służyły do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Należy zatem zaznaczyć, iż w niniejszej interpretacji Organ nie oceniał zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych w zakresie opieki medycznej przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, iż nabywane w ramach projektu towary i usługi będą służyły do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.