IPTPP1/4512-22/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu.
IPTPP1/4512-22/15-2/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. podatnik
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 08 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu „....”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach operacji zakupione zostanie wyposażenie do dwóch świetlic wiejskich mieszczących się w miejscowości ... - działka ... oraz .... Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia jakości oraz poszerzenia oferty kulturalno-rekreacyjnej świetlic skierowanej do mieszkańców .... Do świetlicy wiejskiej w miejscowości .... działka ... zostanie zakupione wyposażenie stanowiące uzupełnienie sprzętu będącego na jej wyposażeniu. Świetlica dysponuje dwoma kolumnami ..., do których zaplanowano dokupienie dwóch mikrofonów bezprzewodowych, a także przewodów mikrofonowych i głośnikowych.

Ponadto w ramach wyposażenia świetlicy planuje się stworzenie kącika przyrodniczego. Celem stworzenia kącika jest edukacja przyrodnicza i przybliżenie uczestników świetlicy do świata przyrody oraz kształtowanie właściwego stosunku do całej fauny i flory i doprowadzenie do zrozumienia roli człowieka w przyrodzie. W ramach stworzenia kącika przyrodniczego zakupione zostaną trzy sztuczne drzewka iglaste najbardziej charakterystyczne dla lasów w ...., zakupione zostaną figurki zwierząt występujących w lasach, a także 8 m2 wykładziny trawiastej, która stanowić będzie podłoże dla kącika przyrodniczego.

Ponadto wykonana zostanie tablica informacyjna poświęcona ..., na której umieszczone zostaną również zdjęcia z rezerwatu. Tablica PCV 3 mm o wymiarze 100x80 cm wraz z wykonaniem projektu i nadrukiem. W ramach projektu odbędzie się też prelekcja poświęcona lokalnej przyrodzie, a udział w niej wezmą dzieci młodzież i mieszkańcy .... Przewiduje się udział 30 osób w prelekcji, w ramach tego zadania zakupiony zostanie poczęstunek dla uczestników: kawa, herbata, ciastka, cukierki, napoje. Prelekcja odbędzie się w dniu 19 lutego 2014 r. o godzinie 11:00 - przewidywany czas 1 godzina, po wystąpieniu prelegenta o godzinie 12:00, odbędzie się poczęstunek dla uczestników. Zakończenie planowane jest o godz. 12:30. Dzięki prelekcji promowane będą lokalne walory przyrodnicze (rezerwat ..., miejscowa flora i fauna).

W ramach wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości .... - działka ... - zakupione zostanie następujące wyposażenie:

 • stół do bilarda z akcesoriami,
 • stół do tenisa z akcesoriami,
 • tarcza darta z akcesoriami.

Ponadto planuje się zorganizowanie wystawy „...” traktującej o historii wsi .... W ramach zadania Rada Sołecka Wsi ... I oraz Rada Sołecka Wsi ... II zbierze od mieszkańców stare zdjęcia dotyczące wsi, mieszkańców i ciekawostek z historii wsi, które zostaną zeskanowane poprawione i wydrukowane. Dzięki wystawie promowane będą walory historyczne miejscowości, a szczególnie młodsze pokolenia będą miały okazję poznać historię swojej miejscowości przedstawioną na fotografii. Drukowane będą nie pojedyncze zdjęcia ale w formie plakatu, na jednym plakacie średnio wydrukowane zostanie 9 zdjęć. Planuje się wydruk 6 plakatów (format 61x91,5 cm), a więc udostępnione, obrobione i wydrukowane zostaną 54 zdjęcia. Plakaty zamontowane zostaną w zakupionych ramach aluminiowych z pleksi o formacie 61x91,5 cm. Zakupione zostanie 7 ram ze względu na to, że umieszczona na wydruku zostanie również historia .... w formie tekstu. Na potrzeby zorganizowania wystawy w ramach partnerstwa Urząd Gminy w ... użyczy stojaki, na których ustawione zostaną ramy ze zdjęciami. Wystawa zaprezentowana zostanie na spotkaniu podsumowującym, na którym uczestnicy będą mogli skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez gospodynie ze wsi ..... W spotkaniu, które odbędzie się w świetlicy na działce ... udział weźmie ok 100 osób.

Program spotkania:

 • 16:00 Przywitanie przybyłych gości uczestników;
 • 16:10 Przemówienia zaproszonych gości;
 • 16:30 Uroczyste otwarcie wystawy i poświęcenie zakupionego wyposażenia;
 • 16:40-19:00 zwiedzanie wystawy, poczęstunek i rozmowy kuluarowe.

Spotkanie będzie miało charakter bezpłatny i niekomercyjny, z jego organizacji oraz realizacji projektu Stowarzyszenie nie uzyska dochodu.

Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu, dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca nie jest w stanie w żaden sposób odzyskać podatku VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki poniesione na rzecz realizacji operacji zapłacone zostaną na podstawie faktur wystawionych na: ...., NIP: .....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu: „...” realizowanego w ramach Osi IV Leader PROW 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małe projekty...

Zdaniem Wnioskodawcy, efekty powstałe w wyniku realizacji projektu, dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest w stanie w żaden sposób odzyskać podatku VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z wniosku ORD-IN wynika, iż Wnioskodawca w ramach Osi IV Leader PROW 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małe projekty, zamierza realizować projekt „....”.

W ramach operacji zakupione zostanie wyposażenie do dwóch świetlic wiejskich mieszczących się w miejscowości .... Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia jakości oraz poszerzenia oferty kulturalno-rekreacyjnej świetlic skierowanej do mieszkańców ..... Do świetlicy wiejskiej zostanie zakupione wyposażenie stanowiące uzupełnienie sprzętu będącego na jej wyposażeniu. Świetlica dysponuje dwoma kolumnami ..., do których zaplanowano dokupienie dwóch mikrofonów bezprzewodowych, a także przewodów mikrofonowych i głośnikowych.

Ponadto w ramach wyposażenia świetlicy planuje się stworzenie kącika przyrodniczego. Celem stworzenia kącika jest edukacja przyrodnicza i przybliżenie uczestników świetlicy do świata przyrody oraz kształtowanie właściwego stosunku do całej fauny i flory i doprowadzenie do zrozumienia roli człowieka w przyrodzie. W ramach stworzenia kącika przyrodniczego zakupione zostaną trzy sztuczne drzewka iglaste najbardziej charakterystyczne dla lasów w ...., zakupione zostaną figurki zwierząt występujących w lasach, a także 8 m2 wykładziny trawiastej, która stanowić będzie podłoże dla kącika przyrodniczego.

Ponadto wykonana zostanie tablica informacyjna poświęcona ...., na której umieszczone zostaną również zdjęcia z rezerwatu. Tablica PCV 3 mm o wymiarze 100x80 cm wraz z wykonaniem projektu i nadrukiem. W ramach projektu odbędzie się też prelekcja poświęcona lokalnej przyrodzie, a udział w niej wezmą dzieci młodzież i mieszkańcy .....

W ramach wyposażenia do świetlicy wiejskiej zakupione zostanie następujące wyposażenie:

 • stół do bilarda z akcesoriami,
 • stół do tenisa z akcesoriami,
 • tarcza darta z akcesoriami.

Ponadto planuje się zorganizowanie wystawy „...” traktującej o historii wsi ..... W ramach zadania Rada Sołecka zbierze od mieszkańców stare zdjęcia dotyczące wsi, mieszkańców i ciekawostek z historii wsi, które zostaną zeskanowane poprawione i wydrukowane. Dzięki wystawie promowane będą walory historyczne miejscowości, a szczególnie młodsze pokolenia będą miały okazję poznać historię swojej miejscowości przedstawioną na fotografii. Wystawa zaprezentowana zostanie na spotkaniu podsumowującym, na którym uczestnicy będą mogli skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez gospodynie ze wsi ..... Spotkanie będzie miało charakter bezpłatny i niekomercyjny, z jego organizacji oraz realizacji projektu Stowarzyszenie nie uzyska dochodu.

Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu, dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki poniesione na rzecz realizacji operacji zapłacone zostaną na podstawie faktur wystawionych na Wnioskodawcę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu „....”, ponieważ efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.