IPTPP1/4512-209/15-2/PM | Interpretacja indywidualna

Prawo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
IPTPP1/4512-209/15-2/PMinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. parafia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 08 kwietnia 2015 r. (data wpływu 09 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Parafia ... (NIP ...) złożyła w ... Biurze Rozwoju Regionalnego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek pn. „...” ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego kościoła w ... - jednego z cenniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy .... Kościół parafialny jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa ... o aktualnym numerze rejestru: .... Parafia uzyskała wszystkie wymagane prawem zgody i pozwolenia, w tym: decyzję ... Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac przy kościele w ... oraz decyzję Starosty ... w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ....

Planowana na pierwsze półrocze 2015 roku realizacja projektu obejmuje zakres rzeczowy w skład którego zalicza się:

  1. Remont drewnianych elewacji.
  2. Remont elewacji kaplicy.
  3. Korekta odprowadzenia wody i wykonanie opaski odwadniającej wokół kaplicy.
  4. Przemalowanie wolnostojącej murowanej dzwonnicy.

W ramach złożonego wniosku Parafia .... wnioskuje o pomoc w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych – w tym przypadku kosztów brutto przedsięwzięcia, zaliczając podatek od towarów i usług VAT do kosztów kwalifikowalnych, ponieważ Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i realizując powyższą operację nie ma możliwości odliczenia tego podatku. Parafia nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie planowane prace konserwatorskie mają wpłynąć na zabezpieczenie zabytkowego kościoła oraz poprawę jego ogólnej estetyki zewnętrznej. Kościół jest nieodpłatnie ogólnodostępny dla wszystkich parafian oraz przyjezdnych turystów. Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie generując tym samym uzyskiwania dochodów z tego tytułu. Dodatkowo Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT. Faktury za wykonanie planowanych w ramach projektu usług wystawione zostaną na Parafię .... Ponieważ Parafia nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z planowanymi pracami obiektu, z tego względu występuje do Dyrektora Regionalnej Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji, która jest niezbędnym załącznikiem w celu uznania poniesionego kosztu podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego z związku z opisanym powyżej przedsięwzięciem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia ... ma prawo po odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie planowanego do wykonania odnowienia elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła ......

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia ... nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, ponieważ nie spełnia warunku określonego w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm). Zgodnie z powyższym przepisem Parafia nie może rozliczyć podatku naliczonego, gdyż towary i usługi planowane do zakupu w ramach realizacji projektu w żaden sposób nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a tym samym nie spełnia kolejnego warunku zapisanego w art. 88 ust. 4 tejże ustawy, umożliwiającego odliczenie podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku ujęta w fakturach za nabyte towary i usługi. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jedynie wówczas kiedy nabycie tych towarów i usług ma związek z wykonywaną przez podatnika działalnością opodatkowaną. Planowane przez Parafię prace konserwatorskie na obiekcie także przedmiotowo należy zaliczyć do czynności zwolnionych od podatku VAT, gdyż w tym przypadku Parafia jest ostatecznym nabywcą towarów i usług. Parafia w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia nie ma możliwości odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, gdyż inwestycja objęta projektem nie będzie wiązała się z przyszłymi przychodami i nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych. W związku z powyższą argumentacją Parafia ... nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur, które udokumentują planowane wydatki na realizację projektu. Parafia stwierdza, że nie przysługuje jej z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Parafia złożyła w ... Biurze Rozwoju Regionalnego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek pn. „...” ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego kościoła w ... - jednego z cenniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy .... Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Parafia nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie generując tym samym uzyskiwania dochodów z tego tytułu. Faktury za wykonanie planowanych w ramach projektu usług wystawione zostaną na Parafię ....

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż jak wynika z opisu sprawy, inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ ww. projekt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.