IPTPP1/4512-199/15-4/RG | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP1/4512-199/15-4/RGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta ... Sp. z o.o. złożył wniosek do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... o udzielenie dotacji w ramach konkursu pn. „...” na realizację projektu „...”. Przedmiotowy projekt skierowany jest do mieszkańców z terenu Gminy ..., ze szczególnym uwzględnieniem uczniów placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja). Z uwagi na fakt, że na terenie Gminy ... brak jest systematycznych działań promujących kształtowanie postaw proekologicznych, dlatego też Zakład wyszedł z inicjatywą zrealizowania projektu, którego celem jest wspieranie i rozwijanie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej adresowanej do uczniów szkół, wychowanków przedszkoli jak i pozostałych mieszkańców Gminy ..., co w konsekwencji prowadzi do wzrostu i rozwijania świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania cyklu hydrologicznego na terenach zurbanizowanych, konieczności ochrony wód i zachowania naturalnej retencji oraz kształtowania postaw ekologicznych poprzez propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

W ramach realizacji zadania pn. „...” przewidziano:

 • przygotowanie infrastruktury edukacyjnej w postaci interaktywnej ścieżki ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń elektronicznych pozwalających wywołać silne wrażenia poznawcze (tj. infokiosk wraz z aplikacją i grafiką);
 • zorganizowanie i prowadzenie warsztatów stacjonarnych na obiektach zakładu oraz imprez plenerowych w postaci dni otwartych pn. „...” mających na celu przekazanie wiedzy i poruszanie problemów związanych m.in. z ochroną wód, racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, procesami technologicznymi produkcji wody i oczyszczania ścieków, konsumpcją wody, badaniem jakości wody i ścieków;
 • przygotowanie i przedstawianie prezentacji multimedialnej dotyczącej zasobów wody na świecie i jej racjonalnego wykorzystywania oraz ochrony jakości wód;
 • promocję zdrowego stylu życia poprzez pokazanie walorów i możliwości picia wody z kranu, pokazując jednocześnie problem powstawania nadmiernej ilości odpadów (butelki pet) i ich utylizacji.

Przygotowanie i zorganizowanie ww. działań wymaga zakupu towarów i usług, które będą stanowiły o możliwości realizacji zaplanowanych zadań. Dlatego też przy realizacji przedmiotowego projektu ZWiK GiM ... Sp. z o.o. we wniosku złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... uwzględnił zakup następujących produktów:

 • materiały dydaktyczne (tj. rzutnik, ekran ręczny, laptop z oprogramowaniem, sprzęt i odczynniki laboratoryjne, urządzenie do badania wody i ścieków - spektofotometr, zestawy edukacyjne do filtracji, drobne akcesoria laboratoryjne), które będą przeznaczone na przygotowanie prezentacji mulitemedialnej i zorganizowanie warsztatów oraz imprez plenerowych,
 • materiały edukacyjne w postaci publikacji (100 szt.), które będą przekazane mieszkańcom Gminy ...,
 • materiały promocyjne w postaci banerów, które będą informowały adresatów projektu o planowanych działaniach i imprezach,
 • infokiosk wraz z grafiką, czyli wolnostojący terminal zewnętrzny, który będzie dostępny podczas warsztatów stacjonarnych i będzie zlokalizowany na obiekcie Zakładu - Stacji uzdatniania wody w .... Infokiosk będzie stanowił interaktywną ścieżkę edukacyjną
 • źródełka wody pitnej, które będą zamontowane w obiektach publicznych, tj. urząd gminy, szkoły i biuro ZWiK GiM ... Sp. z o.o. - pozwolą na wykonanie zadania w zakresie konsumpcji wody kranowej i promowanie zdrowego stylu życia,
 • karafki i szklanki, które stanowić będą nagrody w konkurach ekologicznych organizowanych podczas dni otwartych pn. „...”,
 • długopisy i butelki z nadrukiem, które stanowią efekty rzeczowe i będą rozdawane mieszkańcom Gminy ... np. podczas warsztatów i imprez plenerowych; dedykowane akcji butelki wielokrotnego użycia stanowią też element promocji zdrowego stylu życia - piję wodę z kranu.

Termin realizacji przedmiotowego projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 października 2016 r. Planowane zadanie pn. „...” jest zadaniem złożonym i obejmuje kilka czynności, tj. interaktywną ścieżkę ekologiczną na obiekcie zakładu, promocję picia wody z kranu jako zdrowego stylu życia oraz imprezy plenerowe i warsztaty wypełnione licznymi edukacyjnymi działaniami wpływając na rozwój poznawczy i wiedzę.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. ZWiK GiM ... Sp. z o.o., działając jako przedsiębiorstwo wodociągowe realizuje zadania własne Gminy głównie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych.

Jednakże, działania wymienione w przedmiotowym projekcie obejmują zakresem zadania własne gminy, w szczególności edukację publiczną, ochronę zdrowia i ochronę środowiska i przyrody oraz gospodarkę wodną (art. 7 pkt 1, 5, 8; Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.).

Zadanie wymienione w przedmiotowym projekcie dotyczy racjonalnej gospodarki wodnej na terenie Gminy ..., co jest także zgodne z zapisami w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747, art. 18), które to obligują przedsiębiorstwo do racjonalnej gospodarki w zakresie prowadzonej działalności.

ZWiK GiM ... Sp. z o.o. występuje w statucie gminy jako jednostka organizacyjna gminy i tak jest traktowana na gruncie przepisów prawa, chociaż niektóre przepisy wprost kwestionują ten status, np. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Faktury dokumentujące wydatki poniesione na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu wystawione będą na Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta ... Sp. z o.o.

Efekty powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu nie podlegają podatkowi VAT. Wnioskodawca nie będzie dokonywał sprzedaży towarów i usług w ramach projektu.

Podstawowym celem projektu jest edukacja publiczna w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą i związanych z tym tematów. Edukacja lokalnej społeczności będzie odbywała się poprzez organizację imprez plenerowych oraz warsztatów ze ścieżką ekologiczną (dostępnych nieodpłatnie), czemu towarzyszy zakup przez ZWiK GiM ... Sp. z o.o. materiałów i usług.

Ponadto, zakupione w ramach projektu źródełka wody pitnej będą własnością Wnioskodawcy i będą zamontowane w biurze ZWiK oraz przekazane w użytkowanie w miejscach publicznych typu szkoły czy Urząd Gminy. Przedmiotowe źródełka będą traktowane jako dodatkowe urządzenie na wyposażeniu ww. obiektów, a woda z nich pobrana będzie rozliczana z wodomierza głównego znajdującego się w budynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym, które obejmuje projekt pn. „...”, w ramach którego planowany jest zakup towarów i usług, czy ZWiK GiM ... Sp. z o.o. będący Wnioskodawcą w konkursie pn. „...” ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... ma możliwość odliczenia podatku VAT lub ubiegania się o jego zwrot przy realizacji przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. l ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 113 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta ... Sp. z o.o. stwierdza, iż nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT i ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ planowane do poniesienia wydatki w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W związku z powyższym ZWiK GiM ... Sp. z o.o. uznaje, że podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany. Planowany do realizacji projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy ... i stanowi pozaszkolną formę edukacji. W ramach projektu prowadzona będzie intensywna edukacja ekologiczna poprzez szereg działań promocyjnych i informacyjnych, mająca na celu kształtowanie właściwej postawy proekologicznej wśród mieszkańców Gminy, wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań w zakresie gospodarki zasobami wodnymi, a tym samym ochronę środowiska naturalnego. Przedmiotowy projekt nie ma związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zakład po zakończeniu realizacji zadania pn. „...” nie będzie dokonywać sprzedaży towarów i usług z tytułu zrealizowanego projektu. Wszystkie działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne będą realizowane przy udziale pracowników zakładu i będą wykonywane nieodpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z uwagi na konstrukcję podatku od towarów i usług (opartą na zasadzie potrącalności w danej fazie obrotu), podatek ten jest z punktu widzenia jego podatników neutralny, gdyż pełnią oni jedynie rolę płatników, przerzucając jego ekonomiczny ciężar na kolejnych nabywców, czyli finalnie na konsumentów. Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związana jest jednak z wykonaniem przez podatnika takich czynności, które podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, zaś jeśli dana czynność ustawie tej nie podlega, to nie powstaje ani obowiązek w zakresie podatku należnego, ani uprawnienie w zakresie podatku naliczonego.

Dodatkowo zaznaczyć jednak należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie działalności jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów j usług i działając jako przedsiębiorstwo wodociągowe realizuje zadania własne gminy głównie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych. Zainteresowany realizuje projekt „...”. Przedmiotowy projekt skierowany jest do mieszkańców z terenu Gminy ..., ze szczególnym uwzględnieniem uczniów placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja).

W ramach realizacji zadania pn. „...” przewidziano:

 • przygotowanie infrastruktury edukacyjnej w postaci interaktywnej ścieżki ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń elektronicznych pozwalających wywołać silne wrażenia poznawcze (tj. infokiosk wraz z aplikacją i grafiką);
 • zorganizowanie i prowadzenie warsztatów stacjonarnych na obiektach zakładu oraz imprez plenerowych w postaci dni otwartych pn. „...” mających na celu przekazanie wiedzy i poruszanie problemów związanych m.in. z ochroną wód, racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, procesami technologicznymi produkcji wody i oczyszczania ścieków, konsumpcją wody, badaniem jakości wody i ścieków;
 • przygotowanie i przedstawianie prezentacji multimedialnej dotyczącej zasobów wody na świecie i jej racjonalnego wykorzystywania oraz ochrony jakości wód;
 • promocję zdrowego stylu życia poprzez pokazanie walorów i możliwości picia wody z kranu, pokazując jednocześnie problem powstawania nadmiernej ilości odpadów (butelki pet) i ich utylizacji.

Termin realizacji przedmiotowego projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 października 2016 r. planowane zadanie pn. „...” jest zadaniem złożonym i obejmuje kilka czynności, tj. interaktywną ścieżkę ekologiczną na obiekcie zakładu, promocję picia wody z kranu jako zdrowego stylu życia oraz imprezy plenerowe i warsztaty wypełnione licznymi edukacyjnymi działaniami wpływając na rozwój poznawczy i wiedzę.

Efekty powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu nie podlegają podatkowi VAT. Wnioskodawca nie będzie dokonywał sprzedaży towarów i usług w ramach projektu. Podstawowym celem projektu jest edukacja publiczna w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą i związanych z tym tematów. Edukacja lokalnej społeczności będzie odbywała się poprzez organizację imprez plenerowych oraz warsztatów ze ścieżką ekologiczną (dostępnych nieodpłatnie), czemu towarzyszy zakup przez Wnioskodawcę materiałów i usług. Ponadto, zakupione w ramach projektu źródełka wody pitnej będą własnością Wnioskodawcy i będą zamontowane w biurze ZWiK oraz przekazane w użytkowanie w miejscach publicznych typu szkoły czy urząd gminy. Przedmiotowe źródełka będą traktowane jako dodatkowe urządzenie na wyposażeniu ww. obiektów, a woda z nich pobrana będzie rozliczana z wodomierza głównego znajdującego się w budynku. Faktury dokumentujące wydatki poniesione na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu wystawione będą na Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta ... Sp. z o.o.

Jak wyżej wskazano, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej lub planowanej przez niego działalności gospodarczej. Istotne jest także, by stanowiły one element cenotwórczy produktów podatnika, pozostając w ten sposób w bezpośrednim związku z jego działalnością gospodarczą. Co do zasady więc, odliczeniu powinien podlegać taki podatek naliczony, który zawarty jest w cenie towarów nabytych w celu wykonania czynności opodatkowanych.

Na gruncie przywołanych regulacji wykluczona jest możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. W rezultacie o prawie do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”, decyduje sposób wykorzystania przez Wnioskodawcę efektów projektu.

W rozpatrywanej sprawie podatek naliczony związany z realizacją projektu, którego podstawowym celem jest edukacja publiczna w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą jest związany z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca nie będzie dokonywał sprzedaży towarów i usług w ramach projektu a efekty powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu nie podlegają podatkowi VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ towary i usługi nabyte w związku z jego realizacją nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP4/4512-146/15-4/JM | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-184/15-4/RG | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP1/4512-292/15/DK | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP2/4512-270/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.