IPTPP1/4512-195/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „”.
IPTPP1/4512-195/15-2/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 31 marca 2015 r., data wpływu do BKIP w Piotrkowie Tryb. 02 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. do Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...”.

Wniosek przesłano do BKIP w Piotrkowie Tryb. (data wpływu 02 kwietnia 2015 r.) celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Państwowa Szkoła Wyższa ... zrealizowała projekt pt. „...” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr ... z dnia 23 października 2012 r. zawartej pomiędzy ... a .... Okres realizacji projektu od 20 stycznia 2012 r. do 30 września 2014 r. W wyniku kontroli projektu przeprowadzonej w dniach 24-28 listopada 2014 r. przez upoważnionych przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej Wnioskodawca został zobowiązany do przedstawienia indywidualnej interpretacji w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z przedmiotem projektu.

Przedmiotem projektu była budowa nowego obiektu, wraz z jego wyposażeniem, który mieści 3 nowoczesne laboratoria badawcze: laboratorium biologiczno-żywnościowe, laboratorium środowiskowe oraz laboratorium mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz wspólne dla wszystkich laboratoriów pomieszczenie konferencyjno-informacyjne. W ramach zakupów inwestycyjnych przeprowadzono prace budowlane oraz instalacyjne, zakupiono aparaturę naukowo-badawczą oraz wyposażenie sali konferencyjno-informacyjnej w niezbędne urządzenia i sprzęty.

Do celów szczegółowych projektu należy:

 • poprawa ilościowa i jakościowa infrastruktury ... służącej prowadzeniu działalności ..., poprzez budowę oraz wyposażenie Centrum innowacji,
 • dostosowanie działalności uczelni do roli pioniera rozwoju innowacyjnej gospodarki poprzez rozwój badań naukowych w dziedzinach strategicznych dla rozwoju regionu i kraju,
 • wzrost wpływu ... w ... na kreowanie lokalnego systemu innowacji i transferu technologii kierowanego do sektora ..., poprzez stworzenie sprzyjających i odpowiednich warunków (zapewnienie infrastruktury oraz kadry niezbędnej) do prowadzenia działalności ... oraz transferu technologii,
 • wykorzystanie potencjału naukowo-badawczej kadry ..., poprzez zaangażowanie wybitnych specjalistów do prowadzenia poszczególnych laboratoriów w ramach powstałego centrum i stworzenie im możliwości rozwoju badań,
 • wzrost dostępności do specjalistycznej wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i procesowych, poprzez stworzenie ogólnodostępnego, bezpłatnego centrum badań innowacji,
 • wzrost konkurencyjności firm z regionu, w wyniku wprowadzania nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań,
 • wzrost poziomu innowacyjności regionu,
 • nawiązanie efektywnej współpracy jednostki naukowej i podmiotów gospodarczych.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą podmioty gospodarcze oraz .... Pośrednimi odbiorcami projektu będą instytucje naukowe, krajowe i zagraniczne, pracownicy naukowi ... oraz mieszkańcy obszaru i regionu.

Założonymi rezultatami projektu będzie:

 • realizacja 12 nowych projektów badawczych, rozwojowych i celowych, zrealizowanych w ramach powstałej i wyposażonej infrastruktury,
 • wdrożenie nowoczesnych technologii/innowacyjnych rozwiązań przez co najmniej 8 przedsiębiorców,
 • zapewnienie dostępu do zaplecza ... 4 instytucjom,
 • stworzenie 4 nowych miejsc pracy (etatów badawczych).

... jest odpowiedzialna za całość projektu, jego prawidłowe wdrożenie, rozliczenie oraz osiągniecie zamierzonych w nim rezultatów i produktów. Przedsięwzięcie należy do zadań ustawowych Uczelni, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

... nie zmieni przeznaczenia powstałej infrastruktury przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia realizacji inwestycji. Projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia wykorzystania, żadne wartości nabyte w czasie trwania projektu nie zostaną zbyte, a projekt odbywał się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie. Zakupiona infrastruktura naukowo-badawcza będzie udostępniana nieodpłatnie zainteresowanym podmiotom. ... zapewnia również, iż infrastruktura ta nie będzie wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym przez okres co najmniej 10 lat od dnia udzielenia wsparcia. Projekt nie będzie generował przychodów a zakupy dokonane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ... ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wykonanym przedmiotem projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nowo wybudowany obiekt będzie służył działalności naukowo-badawczej nieodpłatnej, niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z czym ... nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pt. „...” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji projektu od 20 stycznia 2012 r. do 30 września 2014 r. Przedmiotem projektu była budowa nowego obiektu, wraz z jego wyposażeniem, który mieści 3 nowoczesne laboratoria badawcze: laboratorium biologiczno-żywnościowe, laboratorium środowiskowe oraz laboratorium mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz wspólne dla wszystkich laboratoriów pomieszczenie konferencyjno-informacyjne. W ramach zakupów inwestycyjnych przeprowadzono prace budowlane oraz instalacyjne, zakupiono aparaturę naukowo-badawczą oraz wyposażenie sali konferencyjno-informacyjnej w niezbędne urządzenia i sprzęty.

Do celów szczegółowych projektu należy:

 • poprawa ilościowa i jakościowa infrastruktury ... służącej prowadzeniu działalności ..., poprzez budowę oraz wyposażenie Centrum innowacji,
 • dostosowanie działalności ... do roli pioniera rozwoju innowacyjnej gospodarki poprzez rozwój badań naukowych w dziedzinach strategicznych dla rozwoju regionu i kraju,
 • wzrost wpływu ... na kreowanie lokalnego systemu innowacji i transferu technologii kierowanego do sektora MŚP, poprzez stworzenie sprzyjających i odpowiednich warunków (zapewnienie infrastruktury oraz kadry niezbędnej) do prowadzenia działalności ... oraz transferu technologii,
 • wykorzystanie potencjału naukowo - badawczej kadry ..., poprzez zaangażowanie wybitnych specjalistów do prowadzenia poszczególnych laboratoriów w ramach powstałego centrum i stworzenie im możliwości rozwoju badań,
 • wzrost dostępności do specjalistycznej wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i procesowych, poprzez stworzenie ogólnodostępnego, bezpłatnego centrum badań innowacji,
 • wzrost konkurencyjności firm z regionu, w wyniku wprowadzania nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań,
 • wzrost poziomu innowacyjności regionu,
 • nawiązanie efektywnej współpracy jednostki naukowej i podmiotów gospodarczych.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą podmioty gospodarcze oraz .... Pośrednimi odbiorcami projektu będą instytucje naukowe, krajowe i zagraniczne, pracownicy naukowi ... oraz mieszkańcy obszaru i regionu.

Założonymi rezultatami projektu będzie:

 • realizacja 12 nowych projektów badawczych, rozwojowych i celowych, zrealizowanych w ramach powstałej i wyposażonej infrastruktury,
 • wdrożenie nowoczesnych technologii/innowacyjnych rozwiązań przez co najmniej 8 przedsiębiorców,
 • zapewnienie dostępu do zaplecza ... 4 instytucjom,
 • stworzenie 4 nowych miejsc pracy (etatów badawczych).

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za całość projektu, jego prawidłowe wdrożenie, rozliczenie oraz osiągniecie zamierzonych w nim rezultatów i produktów. Przedsięwzięcie należy do zadań ustawowych ..., wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie zmieni przeznaczenia powstałej infrastruktury przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia realizacji inwestycji. Zakupiona infrastruktura naukowo-badawcza będzie udostępniana nieodpłatnie zainteresowanym podmiotom. Infrastruktura ta nie będzie wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym przez okres co najmniej 10 lat od dnia udzielenia wsparcia. Projekt nie będzie generował przychodów a zakupy dokonane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, zakupy dokonane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, zakupy dokonane w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
IPTPP1/4512-59/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-184/15-4/RG | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP1/4512-352/15/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.