IPTPP1/4512-166/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

Czy zostało poprawnie założone, że Województwo ... nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz535, z późn. zm.), w związku z realizacją projektu „...”?
IPTPP1/4512-166/15-2/IGinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. odliczenie podatku
  3. prawo do odzyskania podatku
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Województwo ... aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu pn. „...”, w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu „...” jest kompleksowe podejście do zagadnienia rozwoju wartościowych i szeroko udostępnionych treści elektronicznych o regionalnym systemie ochrony zdrowia. Realizacja projektu pozwoli na lepszy dostęp do niezbędnej informacji na temat prowadzonych programów profilaktycznych oraz strategicznych planów Samorządu Województwa ..., dotyczących polityki zdrowotnej. Jednym z najważniejszych elementów projektu „...” jest również powszechne udostępnienie usług eZdrowia wspierających samokontrolę wybranych trzech chorób przewlekłych (cukrzyca, astma, nadciśnienie tętnicze). Beneficjentem aplikującym o wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Województwo ....

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców województwa ... dzięki zapewnieniu możliwości korzystania z szerokiego zakresu scentralizowanych informacji dotyczących ochrony zdrowia, realizowanego poprzez zwiększenie powszechnego dostępu do nich drogą elektroniczną oraz rozwój praktycznych usług z zakresu eZdrowia, wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). Realizacja celu projektu przyczynia się do poprawy stopnia wykorzystania technologii informatycznych w placówkach ochrony zdrowia w województwie. Realizacja projektu wpływa również na wzrost budowania wspólnej bazy wiedzy dotyczącej polityki zdrowotnej, jej rozwoju i spójności. W ramach ww. projektu zrealizowano m.in.: zakup sprzętu i oprogramowania, przeprowadzenie szkoleń, budowę sześciu serwisów usługowych oraz promocję projektu.

W ramach projektu zakupiono sprzęt (np. serwery, narzędzia mobilne, tablety, macierz dyskowa), który w całości został wprowadzony na majątek Województwa.

Projekt pn. „...” został zrealizowany ze środków RPO ... oraz z budżetu Województwa .... Realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (w rozumieniu art. 86 ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług), albowiem przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest projektem generującym dochód. Województwo ...nie uzyskuje i nie będzie uzyskiwało profitów związanych z wdrożonymi usługami, ani z zakupionego na rzecz zakładów opieki zdrowotnej i jst sprzętu i oprogramowania. Województwo ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Projekt w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 nie generuje dochodu, ponieważ nie jest związany z jakąkolwiek operacją obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakąkolwiek operację pociągającą za sobą dzierżawę gruntu, najem budynków, sprzedaż gruntu lub budynków ani jakiekolwiek inne odpłatne świadczenia usług. W związku z tym zostało uznane, że Województwu nie przysługuje prawna możliwość odzyskania podatku naliczonego w fakturach wystawianych w związku z zamówionymi w toku realizacji wyżej opisanego projektu dostaw i usług. Ponadto należy nadmienić, iż zakupy towarów i usług nabywane w ramach projektu są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi wyłącznie na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zostało poprawnie założone, że Województwo ... nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku od towarów i usług (VAT), w rozumieniu art. 86 ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.), w związku z realizacją projektu „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany wyżej projekt stanowi realizację zadań własnych Województwa ... w rozumieniu art. 2 ust. 2, art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa. Województwo nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT związanych z opisaną wyżej inwestycją. Wobec powyższego Województwu nie przysługuje prawna możliwość odzyskania podatku naliczonego w fakturach wystawianych w związku z zamówionymi w toku realizacji wyżej opisanego projektu dostawami i usługami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Województwo ... aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu pn. „...”, w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu jest kompleksowe podejście do zagadnienia rozwoju wartościowych i szeroko udostępnionych treści elektronicznych o regionalnym systemie ochrony zdrowia. Realizacja projektu pozwoli na lepszy dostęp do niezbędnej informacji na temat prowadzonych programów profilaktycznych oraz strategicznych planów Samorządu Województwa ..., dotyczących polityki zdrowotnej. Jednym z najważniejszych elementów projektu „...” jest również powszechne udostępnienie usług eZdrowia wspierających samokontrolę wybranych trzech chorób przewlekłych (cukrzyca, astma, nadciśnienie tętnicze). Celem głównym projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców województwa ... dzięki zapewnieniu możliwości korzystania z szerokiego zakresu scentralizowanych informacji dotyczących ochrony zdrowia, realizowanego poprzez zwiększenie powszechnego dostępu do nich drogą elektroniczną oraz rozwój praktycznych usług z zakresu eZdrowia, wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). Realizacja celu projektu przyczynia się do poprawy stopnia wykorzystania technologii informatycznych w placówkach ochrony zdrowia w województwie. Realizacja projektu wpływa również na wzrost budowania wspólnej bazy wiedzy dotyczącej polityki zdrowotnej, jej rozwoju i spójności. W ramach ww. projektu zrealizowano m.in.: zakup sprzętu i oprogramowania, przeprowadzenie szkoleń, budowę sześciu serwisów usługowych oraz promocję projektu, a także zakupiono sprzęt (np. serwery, narzędzia mobilne, tablety, macierz dyskowa), który w całości został wprowadzony na majątek Województwa .... Realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (w rozumieniu art. 86 ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług), albowiem przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest projektem generującym dochód. Zakupy towarów i usług nabywane w ramach projektu są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi wyłącznie na rzecz Wnioskodawcy.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP4/4512-45/15-4/OS | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku
IBPP4/4512-147/15/PK | Interpretacja indywidualna

prawo do odzyskania podatku
IPTPP1/4512-201/15-3/IG | Interpretacja indywidualna

projekt
DD3.8222.2.42.2015.IMD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.