IPTPP1/4512-141/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”.
IPTPP1/4512-141/15-2/ŻRinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. odliczenie podatku od towarów i usług
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 04 marca 2015 r. (data wpływu 06 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie.

Ochotnicza Straż Pożarna ... jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Stowarzyszeń i działa na podstawie przepisów:

  1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79 poz. 855 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427),
  3. rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z 21 października 2005 str.1).

Ochotnicza Straż Pożarna ..., realizując cele statutowe, złożyła w dniu 24 września 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „...” wniosek pn. „...”, a umowę przyznania pomocy nr ... podpisano w dniu 11 lutego 2015 r.

Realizacja projektu polega na umożliwieniu uczestnictwa lokalnej społeczności w wydarzeniach promujących lokalne dziedzictwo oraz poprawę warunków do prowadzenia działalności społeczno - kulturalnej poprzez organizację cyklu przedsięwzięć związanych z obchodami 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w ... oraz doposażenie strażnicy. Realizacja projektu przyniesie rezultaty w postaci: zorganizowania 2 imprez integracyjnych związanych z kultywowaniem lokalnych tradycji tj. tradycji pożarnictwa; zorganizowanie 2 spotkań edukacyjno - informacyjnych dotyczących zadań jednostek OSP, używanego sprzętu, historii pożarnictwa i zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zorganizowanie wystaw okolicznościowych promujących dziedzictwo pożarnictwa, doposażenie strażnicy OSP w stoły, naczynia, garnki, sprzęt nagłaśniający oraz projektor, laptop i ekran, wydanie 2000 kartek okolicznościowych promujących 100-lecie OSP oraz dziedzictwo kulturowe wsi ....

Dostęp do organizowanych imprez i spotkań będzie bezpłatny i powszechny. Zrealizowany projekt nie będzie generował jakiegokolwiek obrotu dla OSP. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez OSP. Realizację ww. projektu rozpoczęto w październiku 2014, a planuje się zakończyć w marcu 2015 r. Koszty ponoszone przez OSP w ramach realizacji ww. operacji kwalifikują się do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 LEADER, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, a zgodnie z przepisami do kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją ww. operacji zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE z 21 października 2005 r. str.1). W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność (refundację poniesionych kosztów) interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Ochotnicza Straż Pożarna jest zobligowana do uzyskania takiej interpretacji.

Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7, lecz korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego. OSP działa w sferze pożytku publicznego, a głównym źródłem przychodów są składki członkowskie. Koszty bieżące wynikające z realizacji ww. operacji, w ramach których można kwalifikować do refundacji poniesiony VAT, są niezbędne do funkcjonowania OSP i realizacji zadań wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś. 4 LEADER.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna .... ma prawo do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w trakcie realizacji projektu pn. „...” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś. 4 LEADER ...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w trakcie realizacji projektu pn. „...” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś. 4 LEADER.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Realizacja projektu polega na umożliwieniu uczestnictwa lokalnej społeczności w wydarzeniach promujących lokalne dziedzictwo oraz poprawę warunków do prowadzenia działalności społeczno - kulturalnej poprzez organizację cyklu przedsięwzięć związanych z obchodami 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w ... oraz doposażenie strażnicy. Realizacja projektu przyniesie rezultaty w postaci: zorganizowania 2 imprez integracyjnych związanych z kultywowaniem lokalnych tradycji tj. tradycji pożarnictwa; zorganizowanie 2 spotkań edukacyjno - informacyjnych dotyczących zadań jednostek OSP, używanego sprzętu, historii pożarnictwa i zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zorganizowanie wystaw okolicznościowych promujących dziedzictwo pożarnictwa, doposażenie strażnicy OSP w stoły, naczynia, garnki, sprzęt nagłaśniający oraz projektor, laptop i ekran, wydanie 2000 kartek okolicznościowych promujących 100-lecie OSP oraz dziedzictwo kulturowe wsi ....

Dostęp do organizowanych imprez i spotkań będzie bezpłatny i powszechny. Zrealizowany projekt nie będzie generował jakiegokolwiek obrotu dla OSP. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez OSP. Realizację ww. projektu rozpoczęto w październiku 2014, a planuje się zakończyć w marcu 2015 r. Koszty ponoszone przez OSP w ramach realizacji ww. operacji kwalifikują się do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 LEADER, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7, lecz korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego. OSP działa w sferze pożytku publicznego, a głównym źródłem przychodów są składki członkowskie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Ochotnicza Straż Pożarna
IPPP2/443-1092/14-2/DG | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ITPP2/443-914/14/EB | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1581/14/AP | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP3/4512-85/15/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.