IPTPP1/4512-14/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IPTPP1/4512-14/15-2/ŻRinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  3. usługi medyczne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 05 stycznia 2015 r. (data wpływu 09 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadząc działalność medyczną pod firmą ... Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, a w dniu 30 grudnia 2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Celem projektu jest dostarczenie Pacjentom usług medycznych o wysokim standardzie leczenia oraz rehabilitacji z wykorzystaniem nowoczesnej metody biotechnologii.

Realizacja przedmiotowego projektu polega na nabyciu, a następnie wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu rehabilitacji jak również nabyte zostaną środki trwałe w postaci urządzeń rehabilitacyjnych. Firma .... jako pierwsza w Polsce realizuje program przyszłościowego nowatorskiego sposobu leczenia komórkami macierzystymi problemów zdrowotnych chorób narządu ruchu. W ramach własnego działu B+R podajemy do uszkodzonych mięśni, ścięgien i stawów (również w ich zmianach zwyrodnieniowych) przy pomocy komórek macierzystych CD34+. Celem Wnioskodawcy jest stworzenie nowego standardu leczniczego w uszkodzeniach i przeciążeniach narządu ruchu, zwłaszcza zmian zwyrodnieniowych stawów co umożliwia pacjentom uniknięcie leczenia przy pomocy protez, które w znaczący sposób ograniczają możliwości funkcjonalne chorego. Za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie innowacyjności Wnioskodawca otrzymał w 2012 r. I-szą nagrodę Prezydenta Miasta ....

Rehabilitacja pacjentów Wnioskodawcy jest kluczowym czynnikiem warunkującym ich powrót do zdrowia i pełnej sprawności fizycznej. Dlatego ... chce stworzyć nowoczesną bazę sprzętową dla potrzeb przywracania pacjentom sprawności narządów ruchu. Jako beneficjent dofinansowania projektu .... zaspokoi w ten sposób wyraźną potrzebę rynkową i urealni koncepcję własną na prowadzenie najefektywniejszej rehabilitacji. Nowoczesna medycyna – w tym sportowa, to przede wszystkim diagnostyka badawcza, oparta o standardy światowe, wykorzystująca wiedzę i umiejętności personelu pracującego na najnowocześniejszym sprzęcie.

Model rehabilitacji koordynujący pracę pacjenta z lekarzem specjalistą znacząco przyśpiesza usprawnianie chorego i podnosi jakość prowadzonej terapii, wprowadzając nową jakość do oferowanych usług. Poprzez zakup najnowocześniejszej, specjalistycznej aparatury medycznej, wzrośnie konkurencyjność firmy na rynku lokalnym i regionalnym w zakresie oferowanych usług.

Realizacja Projektu będzie składała sie z następujących zadań:

  • zakup wyników prac badawczo-rozwojowych - zakupione zostaną wyniki prac badawczo - rozwojowych przeprowadzone przez jednostkę naukowo - badawczą,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Nabywane w ramach projektu towary i usługi będą służyły do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Będą służyły ochronie zdrowia i udzielaniu w tym zakresie świadczeń medycznych m.in. w procesie leczenia pooperacyjnego, w tym rehabilitacji, których wykonywanie stanowi integralną cześć opieki medycznej nad Pacjentem. Do czynności związanych funkcjonalnie ze sprawowaniem opieki medycznej należą m.in. diagnoza, badanie, obserwacja i proces leczenia chorego - w tym zabiegi operacyjne, leczenie pooperacyjne i rehabilitacja. Ich celem jest utrzymanie bądź przywrócenie dobrego stanu zdrowia Pacjenta.

Realizacja Projektu będzie finansowana ze środków poakcesyjnych. Pełna nazwa programu, to: Regionalny Program Operacyjny Województwa ... na lata 2007- 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji Projektu będą wystawiane na firmę .... jako Wnioskodawcę i beneficjenta Projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od nabywanych w ramach realizowanego Projektu towarów i usług będzie istniała możliwość odliczenia podatku od towarów i usług ...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie możliwe odliczenie podatku od towarów i usług nabywanych w ramach realizowanego Projektu, gdyż będą one w całości wykorzystywane do udzielania świadczeń medycznych zwolnionych z przedmiotowego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2007- 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach zamierza realizować projekt pn. „....”.

Celem projektu jest dostarczenie Pacjentom usług medycznych o wysokim standardzie leczenia oraz rehabilitacji z wykorzystaniem nowoczesnej metody biotechnologii. Realizacja przedmiotowego projektu polega na nabyciu, a następnie wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu rehabilitacji jak również nabyte zostaną środki trwałe w postaci urządzeń rehabilitacyjnych. Firma jako pierwsza w Polsce realizuje program przyszłościowego nowatorskiego sposobu leczenia komórkami macierzystymi problemów zdrowotnych chorób narządu ruchu. W ramach własnego działu B+R podajemy do uszkodzonych mięśni, ścięgien i stawów (również w ich zmianach zwyrodnieniowych) przy pomocy komórek macierzystych CD34+. Celem Wnioskodawcy jest stworzenie nowego standardu leczniczego w uszkodzeniach i przeciążeniach narządu ruchu, zwłaszcza zmian zwyrodnieniowych stawów co umożliwia pacjentom uniknięcie leczenia przy pomocy protez, które w znaczący sposób ograniczają możliwości funkcjonalne chorego. Za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie innowacyjności Wnioskodawca otrzymał w 2012 r. I-szą nagrodę Prezydenta Miasta .... Rehabilitacja pacjentów jest kluczowym czynnikiem warunkującym ich powrót do zdrowia i pełnej sprawności fizycznej. Dlatego Wnioskodawca chce stworzyć nowoczesną bazę sprzętową dla potrzeb przywracania pacjentom sprawności narządów ruchu.

Nowoczesna medycyna – w tym sportowa, to przede wszystkim diagnostyka badawcza, oparta o standardy światowe, wykorzystująca wiedzę i umiejętności personelu pracującego na najnowocześniejszym sprzęcie. Model rehabilitacji koordynujący pracę pacjenta z lekarzem specjalistą znacząco przyśpiesza usprawnianie chorego i podnosi jakość prowadzonej terapii, wprowadzając nową jakość do oferowanych usług. Poprzez zakup najnowocześniejszej, specjalistycznej aparatury medycznej, wzrośnie konkurencyjność firmy na rynku lokalnym i regionalnym w zakresie oferowanych usług.

Realizacja Projektu będzie składała się z następujących zadań:

  • zakup wyników prac badawczo-rozwojowych - zakupione zostaną wyniki prac badawczo - rozwojowych przeprowadzone przez jednostkę naukowo - badawczą,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Wnioskodawca wskazał, że nabywane w ramach projektu towary i usługi będą służyły do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Będą służyły ochronie zdrowia i udzielaniu w tym zakresie świadczeń medycznych m.in. w procesie leczenia pooperacyjnego, w tym rehabilitacji, których wykonywanie stanowi integralną cześć opieki medycznej nad Pacjentem. Do czynności związanych funkcjonalnie ze sprawowaniem opieki medycznej należą m.in. diagnoza, badanie, obserwacja i proces leczenia chorego - w tym zabiegi operacyjne, leczenie pooperacyjne i rehabilitacja. Ich celem jest utrzymanie bądź przywrócenie dobrego stanu zdrowia Pacjenta.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę jako beneficjenta projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, nabywane w ramach projektu towary i usługi będą służyły do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „...”, ponieważ nabyte w ramach realizacji projektu towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy (zdarzenia przyszłego), w którym jednoznacznie wskazano, iż nabywane w ramach realizacji projektu towary i usługi będą służyły Wnioskodawcy tylko do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1396/14/DM | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP2/4512-15/15/RSz | Interpretacja indywidualna

usługi medyczne
IBPP3/443-1420/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.