IPTPP1/4512-127/15-7/AK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu szkoleniowego
IPTPP1/4512-127/15-7/AKinterpretacja indywidualna
 1. projekt
 2. szkolenie
 3. usługi szkoleniowe
 4. zarządzanie
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) uzupełnionym pismami z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) oraz z dnia 29 maja 2015r. (data wpływu 3 czerwca 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu szkoleniowego pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienie z opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawczynię w ramach realizacji projektu pn. „...”,
 • braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu szkoleniowego pn. „...

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) oraz z dnia 29 maja 2015r. (data wpływu 3 czerwca 2015r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawczyni jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Firma otrzymała w 2014 r. dofinansowanie na realizację projektu „...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”. Projekt ma na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących do potrzeb regionalnego rynku.

W ramach Projektu będą realizowane:

 • ogólne i specjalistyczne szkolenia związane ze szkoleniami dla właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw m.in. w zakresie zarządzania, rozwoju osobistego, nauki języków obcych, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, zdobywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń (wózki widłowe, koparka, ładowarka, przecinarka, zagęszczarka);
 • szkolenia odbywają się w godzinach pracy pracowników firm. Pracownicy kierowani są na poszczególne szkolenia przez pracodawcę (w porozumieniu z pracownikiem) na podstawie sporządzonego harmonogramu;
 • szkolenia skierowane są do dorosłych osób pracujących. Nie uczestniczą w nich osoby młodociane. W szkoleniach uczestniczą osoby zarówno o wysokich, jak i niskich kwalifikacjach.

Do realizacji projektu, Wnioskodawczyni wyłoniła przedsiębiorstwa, które wyraziły chęć uczestnictwa w szkoleniach. Są to przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej 42.11.Z (Roboty związane z budowa dróg i autostrad), PKD 43.11.Z (Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych), PKD 43.12.Z (Przygotowanie terenu pod budowę). W szkoleniach będą brali udział wszyscy pracownicy Beneficjenta pomocy (w tym także właściciele firm i osoby zarządzające za Beneficjenta uważa się firmę delegującą pracownika na szkolenie). Celem szkoleń będzie dostosowanie umiejętności pracowników do potrzeb pracodawców, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników w tym także uzyskanie i uaktualnienie wiedzy przydatnej w zakresie wykonywanego zawodu/stanowiska.

W ramach projektu zostaną realizowane następujące zadania (czynności, usługi):

 1. Realizacja szkoleń dla firm:

1.1. Szkolenie z obsługi koparki jednonaczyniowej.

1.2 Szkolenie z obsługi ładowarki jednonaczyniowej.

1.3 Szkolenie z obsługi przecinarki do nawierzchni drogowej.

1.4 Szkolenie z obsługi zagęszczarki.

1.5 Szkolenie z obsługi maszyn do produkcji mieszanek betonowych.

1.6 Szkolenie z obsługi wózka widłowego.

1.7 Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

1.8 Szkolenie z „...”.

1.9 Szkolenie „...”.

1.10 Szkolenie „...”.

1.11 Szkolenie „...”.

1.12 Szkolenie z „...”.

1.13 Szkolenie „....”.

1.14 Szkolenie „....”.

1.15 Szkolenie „....”.

1.16. Szkolenie z j. niemieckiego - poziom podstawowy.

1.17 Szkolenie z j. angielskiego - poziom podstawowy.

1.18 Szkolenie z j. rosyjskiego - poziom podstawowy.

1.19 Szkolenie z j. hiszpańskiego - poziom podstawowy.

1.20 Wydruk skryptów dotyczących zasady równości szans kobiet i mężczyzn

dla wszystkich pracowników

 1. Zarządzanie projektem:

2.1 Wynagrodzenie Kierownika Projektu.

2.2 Wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń

2.3 Wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych.

2.4 Promocja projektu w Internecie (założenie i utrzymanie strony Internetowej).

 1. Koszty pośrednie:

3.1. Zakup materiałów biurowych.

3.2 Zakup usług pocztowych i kurierskich.

3.3. Koszt utrzymania powierzchni biurowych związanych z obsługą projektu. Najem biura projektu.

3.4 Koszt obsługi księgowej projektu.

Wydatki pośrednie są elementem projektu, który zgodnie z regulacjami Poddziałania 8.1.1 PO KL, jest pośrednio związany z celami projektu i służy realizacji projektu przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawczyni - właściciel firmy „....” doradztwo gospodarczo-kadrowe ....., w ramach projektu osobiście świadczy usługi:

 • zarządzania projektem (Kierownik projektu) - wymiar ok. 120 godzin miesięcznie,
 • usługi szkoleniowe (trener szkolenia Prawo pracy - zmiany w prawie pracy oraz trener szkolenia Pierwsza Pomoc Przedmedyczna).

W ramach usług zarządzania projektem Wnioskodawczyni odpowiedzialna jest za:

 • podejmowanie decyzji w imieniu Wnioskodawczyni,
 • koordynację projektu od strony merytorycznej,
 • realizację projektu,
 • terminowość i zgodność z harmonogramem,
 • monitoring budżetu (w tym ponoszonych wydatków i szacowanie oszczędności),
 • rozwiązywanie problemów organizacyjnych,
 • monitoring wskaźników,
 • podpisanie umów z firmami,
 • kontakt z IP,
 • zatwierdzanie płatności,
 • administrację projektu,
 • opracowanie koncepcji i realizację promocji,
 • przygotowanie działań PR (w tym kontakty z mediami i interesariuszami),
 • przygotowanie dokumentów do IP,
 • archiwizację dokumentów,
 • kontakty z uczestnikami,
 • opracowanie ankiet ewaluacyjnych,
 • monitoring działań w projekcie,
 • przygotowanie raportu z monitoringu na koniec projektu.

W ramach usług szkoleniowych (trener) Wnioskodawczyni odpowiedzialna jest za:

 • prowadzenie szkolenia zgodnie z harmonogramem,
 • wypełnienie dziennika zajęć i kart czasu pracy,
 • opracowanie materiałów szkoleniowych,
 • opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy (pre testy i post testy),
 • przygotowanie raportu po szkoleniu.

Funkcję Specjalisty ds. rozliczań pełni w projekcie osoba zatrudniona u Beneficjenta (.... doradztwo gospodarczo-kadrowe) na umowę o pracę. Osoba ta została oddelegowania do pełnienia funkcji w projekcie „....” w wymiarze ok. 100 godzin miesięcznie). Jej wynagrodzenie w tym zakresie finansowane jest ze środków projektu.

Odpowiedzialna jest za:

 • sporządzanie opisów dokumentów związanych z realizacją projektów,
 • kontrola faktur i dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentów dotyczących projektu,
 • przygotowywanie dokumentów dla potrzeb sporządzania wniosków o płatność,
 • sporządzanie wniosków o płatność w części dot. postępu finansowego,
 • nadzorowanie budżetu,
 • monitoring ewidencji księgowej,
 • controling kosztów,
 • utrzymywanie kontaktów z bankiem w celu kontrolowania płatności związanych z realizacja projektu,
 • przygotowanie umów z personelem, dostawcami itp.

Pozostała realizacja projektu będzie zlecona różnym wykonawcom (umowa zlecenie, faktura). Przeprowadzane przez Wnioskodawczynię usługi szkoleniowe stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług.

Rozważając, czy świadczone przez Wnioskodawczynię usługi są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, należy wskazać, iż od dnia l lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (D. U. UE L 77/1). Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Przepis art. 44 ww. rozporządzenia wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Zatem usługi szkoleniowe, które przeprowadza Wnioskodawczyni są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkoleń oraz mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Jest to również zgodne z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego a dnia 31 stycznia 2012r. nr DZF-IV-82252-54-IK/12, które mówi, iż na podstawie definicji zawartej w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/1127 WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatków do wartości dodanej, art. 44, w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL można stwierdzić, ze wszystkie szkolenia w ramach Programu KL powinny być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Projekt jest dofinansowany w 100% ze środków publicznych (płatność ze środków europejskich - 85 %, dotacja celowa z budżetu krajowego -15%). W projekcie nie będzie wnoszony wkład własny. Wnioskodawczyni otrzyma dofinansowanie na pełną wartość szkolenia w postaci pomocy de minimis. Dofinansowanie obejmuje wszystkie koszty projektu. Dofinansowanie będzie wypłacone w formie zaliczki, którą następnie Wnioskodawczyni będzie wydatkowała na pokrycie kosztów realizacji projektu. Podstawą wypłaty kolejnej transzy zaliczki będzie rozliczenie przez Wnioskodawczynię co najmniej 70% uprzednio otrzymanych transz zaliczki.

Dofinansowanie jakie Wnioskodawczyni otrzymała na realizację projektu nie jest formą wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, jest to zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu (dofinansowania nie ma wpływu na inne szkolenia czy działania realizowane przez Wnioskodawcę). Ma ono pokrywać bezpośrednie koszty przeprowadzanych szkoleń, jak też koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem firmy w zakresie, w jakim dotyczą one realizacji niniejszego projektu (np. najem biura projektu, wynagrodzenia biura rachunkowego odpowiedzialnego za księgowanie projektu, etc). Dotacja nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży, a jedynie zwrot poniesionych przez Wnioskodawcy kosztów. Zatem dofinansowanie, jakie otrzymuje Wnioskodawczyni na realizację projektu nie stanowi dopłaty do ceny usług świadczonych w związku z realizacją projektu.

Pomoc de minimis nie stanowi zapłaty przedsiębiorcy na rzecz Wnioskodawczyni (ani jej nie zastępuje), ponieważ nie ma w ramach niniejszego projektu obrotu/sprzedaży, a pomoc ta stanowi jedynie zwrot kosztów Wnioskodawczyni poniesionych w związku z realizacją projektu.

W związku z tym, iż dotacja jest udzielana w formie pomocy de minimis (100% dofinansowania do kosztów realizacji projektu), ostateczny beneficjent nie dokonuje wpłaty żadnego wkładu własnego w związku z uczestnictwem w szkoleniach realizowanych przez Wnioskodawczynię.

Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawczynię prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach - zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat ..., wpis w dniu 24 września 2013, pod numerem ewidencyjnym ..., pod nazwą: „....” doradztwo gospodarczo-kadrowe (placówka kształcenia ustawicznego). Wpis dokonany na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a oraz art. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Wnioskodawczyni, w zakresie usług szkoleniowych, nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawczyni podpisała w dniu 3 października 2014 r. umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z której jasno wynika, że 85 % dofinansowania pochodzi ze środków europejskich, a 15 % stanowi dotacja celowa z budżetu krajowego. Wnioskodawczyni zapewnia kompleksowe szkolenia (sala, materiały, wykłady).

Faktury dokumentujące wydatki związane w realizacją projektu są wystawione na Wnioskodawczynię.

Zarządzanie projektem oraz usługi szkoleniowe są elementem realizacji całego projektu, który ma na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących do potrzeb regionalnego rynku. Usługi kierowania projektem są zatem elementem kompleksowej usługi szkoleniowej, bowiem bez tych usług (znalezienia zainteresowanych, pozyskania środków na realizację szkoleń, znalezienie wykonawców usług szkoleniowych, zorganizowanie sal, rozliczenie z otrzymanych środków itp.) nie można byłoby zrealizować projektu, a co za tym idzie żadnych szkoleń, w tym tych, które prowadziła Wnioskodawczyni.

Usługi świadczone przez Wnioskodawczynię (zarówno szkoleniowe, jak i kierowania projektem) są świadczone w ramach jednej umowy podpisanej w dniu 03 października 2014 r., tj. umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to usługi, które są wykonywane w celu realizacji projektu. Są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu. Niewykonanie jakiegokolwiek zadania z budżetu wiąże się z nierealizowaniem projektu, a w konsekwencji cofnięciem dofinansowania.

Zgodnie z budżetem projektu przyjętym i zaakceptowanym przez Zarząd Województwa, usługi szkoleniowe są zaliczane do zadania 1 Realizacja szkoleń dla firm. W budżecie podana jest konkretna stawka wynagrodzenia za dane szkolenie. Natomiast usługi zarządzania projektem są zaliczone do zadania 3 Zarządzania projektem. Wynagrodzenie Kierownika Projektu jest również określone konkretną kwotą.

Pomimo tego, że usługi są wydzielone w budżecie zgodnie z wytycznymi realizacji projektu, są one elementem całego projektu. Niespełnienie chociażby jednego warunku wyklucza rozliczenie projektu.

Usługi zarządzania projektem są niezbędne do wykonania usługi szkolenia, bowiem kierownik projektu organizuje szkolenia, tj. znajduje zainteresowanych, pozyskuje środki na realizację szkoleń, znajduje wykonawców usług szkoleniowych, organizuje sale, rozlicza wydatki z projektu. Usługi zarządzania projektem nie służą osiągnięciu dodatkowego dochodu, a jedynie do realizacji założeń budżetu i zrealizowania projektu. Jest to zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu (dofinansowanie nie ma wpływu na inne szkolenia czy działania realizowane przez Wnioskodawczynię). Ma ono pokrywać bezpośrednie koszty przeprowadzanych szkoleń, jak też koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem firmy w zakresie, w jakim dotyczą one realizacji niniejszego projektu (art. najem biura projektu, wynagrodzenie biura rachunkowego odpowiedzialnego za księgowanie projektu).

Wnioskodawczyni jest podmiotem świadczącym usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r.

Wnioskodawczyni jest jednostką objętą systemem oświaty na podstawie art. 82 ust. 5 w związku z art. 82 ust. 3 i 3a oraz art. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i została wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Powiat ... jako Placówka Kształcenia Ustawicznego (pod numerem ....). Od 21 października 2013 r. działa jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku wskazane jako nr 2) Czy Wnioskodawczyni będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z ponoszeniem kosztów związanych z projektem szkoleniowym...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług rozumie się zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjny niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jak stanowi art. 29a ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Z powołanych powyżej przepisów wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) dostarczanych towarów lub świadczonych usług.

Zdaniem Wnioskodawczyni otrzymane przez niego dofinansowanie projektu pn. „....” ma na celu sfinansowanie kosztów działalności, poniesionych w związku z realizacją tego projektu. Dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług. Wnioskodawczyni nie otrzyma bowiem wynagrodzenia za świadczoną usługę, a jedynie zwrot poniesionych kosztów. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług i w związku z tym otrzymanie dotacji nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Zatem Wnioskodawczyni nie będzie miała prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z zakupów towarów i usług związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych, bowiem w tym zakresie nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Według natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powołanych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawianego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Firma otrzymała w 2014 r. dofinansowanie na realizację projektu „....” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących do potrzeb regionalnego rynku.

W ramach Projektu będą realizowane:

 • ogólne i specjalistyczne szkolenia związane ze szkoleniami dla właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw m.in. w zakresie zarządzania, rozwoju osobistego, nauki języków obcych, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, zdobywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń (wózki widłowe, koparka, ładowarka, przecinarka, zagęszczarka);
 • szkolenia odbywają się w godzinach pracy pracowników firm. Pracownicy kierowani są na poszczególne szkolenia przez pracodawcę (w porozumieniu z pracownikiem) na podstawie sporządzonego harmonogramu;
 • szkolenia skierowane są do dorosłych osób pracujących. Nie uczestniczą w nich osoby młodociane. W szkoleniach uczestniczą osoby zarówno o wysokich, jak i niskich kwalifikacjach.

Do realizacji projektu, Wnioskodawczyni wyłoniła przedsiębiorstwa, które wyraziły chęć uczestnictwa w szkoleniach. Są to przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej 42.11.Z (Roboty związane z budowa dróg i autostrad), PKD 43.11.Z (Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych), PKD 43.12.Z (Przygotowanie terenu pod budowę). W szkoleniach będą brali udział wszyscy pracownicy Beneficjenta pomocy (w tym także właściciele firm i osoby zarządzające - za Beneficjenta uważa się firmę delegującą pracownika na szkolenie). Celem szkoleń będzie dostosowanie umiejętności pracowników do potrzeb pracodawców, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników w tym także uzyskanie i uaktualnienie wiedzy przydatnej w zakresie wykonywanego zawodu/stanowiska. Pozostała realizacja projektu będzie zlecona różnym wykonawcom (umowa zlecenie, faktura). Przeprowadzane przez Wnioskodawczynię usługi szkoleniowe stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi szkoleniowe, które przeprowadza Wnioskodawczyni są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkoleń oraz mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Projekt jest dofinansowany w 100% ze środków publicznych (płatność ze środków europejskich - 85 % dotacja celowa z budżetu krajowego -15%). W projekcie nie będzie wnoszony wkład własny. Wnioskodawczyni otrzyma dofinansowanie na pełną wartość szkolenia w postaci pomocy de minimis. Wnioskodawczyni, w zakresie usług szkoleniowych, nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Zarządzanie projektem oraz usługi szkoleniowe są elementem realizacji całego projektu, który ma na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących do potrzeb regionalnego rynku. Usługi kierowania projektem są zatem elementem kompleksowej usługi szkoleniowej, bowiem bez tych usług (znalezienia zainteresowanych, pozyskania środków na realizację szkoleń, znalezienie wykonawców usług szkoleniowych, zorganizowanie sal, rozliczenie z otrzymanych środków itp.) nie można byłoby zrealizować projektu, a co za tym idzie żadnych szkoleń, w tym tych, które prowadziła Wnioskodawczyni. Usługi świadczone przez Wnioskodawczynię (zarówno szkoleniowe, jak i kierowania projektem) są świadczone w ramach jednej umowy podpisanej w dniu 03 października 2014 r., tj. umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to usługi, które są wykonywane w celu realizacji projektu. Są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu. Nie wykonanie jakiegokolwiek zadania z budżetu wiąże się z nierealizowaniem projektu, a w konsekwencji cofnięciem dofinansowania. Usługi zarządzania projektem są niezbędne do wykonania usługi szkolenia, bowiem kierownik projektu organizuje szkolenia, tj. znajduje zainteresowanych, pozyskuje środki na realizację szkoleń, znajduje wykonawców usług szkoleniowych, organizuje sale, rozlicza wydatki z projektu). Usługi zarządzania projektem nie służą osiągnięciu dodatkowego dochodu, a jedynie do realizacji założeń budżetu i zrealizowania projektu. Jest to zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu (dofinansowanie nie ma wpływu na inne szkolenia czy działania realizowane przez Wnioskodawczynię). Ma ono pokrywać bezpośrednie koszty przeprowadzanych szkoleń, jak też koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem firmy w zakresie, w jakim dotyczą one realizacji niniejszego projektu (art. najem biura projektu, wynagrodzenie biura rachunkowego odpowiedzialnego za księgowanie projektu). Wnioskodawczyni jest podmiotem świadczącym usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r.

W tym miejscu należy zauważyć, iż tut. Organ w interpretacji nr IPTPP1/4512-127/15-6/AK wskazał, że usługi świadczone osobiście przez Wnioskodawczynię w ramach realizacji projektu pn. „.....” korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ wydatki poniesione na realizację szkoleń w związku z realizacją projektu będą związane z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu szkoleniowego.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ wydatki poniesione na realizację ww. szkoleń są związane z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu szkoleniowego pn. „....”. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.