IPTPP1/4512-106/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na usługi hotelowe i gastronomiczne związanych z realizacją szkoleń w ramach projektu
IPTPP1/4512-106/15-4/AKinterpretacja indywidualna
  1. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
  2. projekt
  3. usługi gastronomiczne
  4. usługi hotelarskie
  5. zwrot podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2015r. (data wpływu 6 maja 2015r. ) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na usługi hotelowe i gastronomiczne w związku z realizacją szkoleń w ramach projektu pn. „...” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na usługi hotelowe i gastronomiczne w związku z realizacją szkoleń w ramach projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Instytut ... w ... (dalej „Instytut”) jest jednostką (instytutem badawczym), która rozpoczęła działalność z dniem ... . i powstała w wyniku połączenia ... i ... im. ... z ... im. ..., na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010r. (Dz. U. Nr 172, poz. 1166) - dalej „rozporządzenie o połączeniu”.

Instytut ..., będący państwową osobą prawną, działa w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.).

Do podstawowej działalności Instytutu, zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, należy:

  1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
  2. przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
  3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 2, Instytut może prowadzić inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające. W dniu 28 maja 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Fundacją ... z siedzibą w ... a Konsorcjum. W skład Konsorcjum weszły: Centrum Doradztwa... w ... Oddział w ..., Instytut ... w ..., Instytut ... w ... oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego w liczbie 16 jednostek. Działalność Konsorcjum dotyczy przeprowadzania szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - na realizację szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie pt. „...”. Szkolenia realizowane są w ramach Osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w działaniu 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.

Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE. Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy i posiadacze lasów na zasadzie dobrowolności. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Program szkolenia będzie realizowany zgodnie z załącznikiem nr 2 lit. a) do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554). Ponadto wszyscy uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia MRiRW z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, Dz. U. poz. 554).

Źródłem finansowania ww. szkoleń jest Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 85% oraz środki krajowe w 15%. Finansowanie szkoleń będzie polegało na refundacji Instytutowi 100% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia MRIRW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2015 r.).

W Instytucie ... przeprowadzono w listopadzie 2014 roku z dwudniowych szkoleń z zakresu „...”. Instytut z tytułu realizowanych szkoleń poniósł koszty związane z wynagrodzeniami osób przeprowadzających wykłady, opracowania broszur i prezentacji, naboru uczestników, a także koszty z tytułu nabycia usług hotelowych i gastronomicznych.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją szkoleń poniesione na usługi hotelowe i gastronomiczne są wystawione na Wnioskodawcę. Wydatki związane z realizacją szkoleń związane są z czynnościami niepodlegającymi podatkowi VAT. Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją szkoleń wystawione są odrębnie dla poszczególnych usług hotelowych i gastronomicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Instytut może odliczać podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. szkoleń poniesione na usługi hotelowe i gastronomiczne...

Zdaniem Wnioskodawcy, zrealizowane przez Instytut usługi szkoleniowe są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c) ustawy o VAT, gdyż są to usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych. Podatek naliczony wynikający z nabywanych towarów i usług (hotelowych i gastronomicznych) związanych z tymi usługami nie podlega odliczeniu, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie podstawowy warunek związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi nie będzie spełniony. W przypadku Instytutu nabyte usługi w ramach realizowanego projektu służyły świadczeniu usługi szkoleniowej, która korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czyli nie były związane z czynnościami opodatkowanymi, tj. najważniejszą przesłanką umożliwiającą odliczenie podatku naliczonego. Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach od nabytych usług (hotelowych i gastronomicznych) w zrealizowanym projekcie szkoleniowym powoduje, że koszt podatku VAT staje się kosztem kwalifikowalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku VAT w całości lub w części związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić w tym miejscu należy, iż możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa TS UE wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. TS UE zwracał uwagę, iż właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 28 maja 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Fundacją ... w ... a Konsorcjum. W skład Konsorcjum weszły: .. w ... Oddział w ..., Instytut ... w ..., Instytut ... w ... oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego w liczbie 16 jednostek. Działalność Konsorcjum dotyczy przeprowadzania szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - na realizację szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie pt. „...”. Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE. Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy i posiadacze lasów na zasadzie dobrowolności. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Źródłem finansowania ww. szkoleń jest Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 85% oraz środki krajowe w 15%. W Instytucie ... przeprowadzono w listopadzie 2014 roku z dwudniowych szkoleń z zakresu „...”. Instytut z tytułu realizowanych szkoleń poniósł koszty związane z wynagrodzeniami osób przeprowadzających wykłady, opracowania broszur i prezentacji, naboru uczestników, a także koszty z tytułu nabycia usług hotelowych i gastronomicznych. Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją szkoleń poniesione na usługi hotelowe i gastronomiczne są wystawione na Wnioskodawcę. Wydatki związane z realizacją szkoleń związane są z czynnościami niepodlegającymi podatkowi VAT. Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją szkoleń wystawione są odrębnie dla poszczególnych usług hotelowych i gastronomicznych.

Jak wskazano wyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nadto podkreślenia wymaga fakt, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych nie podlega odliczeniu.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług hotelowych i gastronomicznych w związku z realizacją szkoleń w ramach przedmiotowego projektu. Usługi te mieszczą się bowiem w zakresie usług wskazanych w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku.

Wobec powyższego badanie związku wydatków dotyczących nabycia usług hotelowych i gastronomicznych z czynnościami opodatkowanymi, stało się bezprzedmiotowe.

Pomimo że Wnioskodawca oparł swoje stanowisko na innej argumentacji, to jednak wywiódł prawidłowy skutek prawny i Organ uznał je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.