IPTPP1/4512-105/15-4/PM | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”.
IPTPP1/4512-105/15-4/PMinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. fundacje
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja Rozwoju Nowych Technologii „...” jest organizacją pozarządową utworzoną w celu realizacji następujących działań:

 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego;
 • działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej;
 • wspierania rozwoju regionalnego;
 • wspierania rozwoju turystyki;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działania wspierające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego, kultury, sztuki i tradycji;
 • działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami;
 • działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo organizacje pozarządowe w organizacji imprez kulturalnych, festynów, pikników, służących integracji wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, gdyż nie świadczy usług nim opodatkowanych. W tym roku zostanie zrealizowana inwestycja w ramach Działania 413 „...” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zatytułowany: „...” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Europejskiego Funduszu Rolnego.

W ramach projektu Wnioskodawca planuje zbudować portal informacyjny "..." służący wymianie informacji i kojarzeniu firm lokalnych - na portalu Wnioskodawca planuje publikować również sylwetki lokalnych firm. Celem jaki Wnioskodawca chce osiągnąć za pośrednictwem portalu jest promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz udostępnianie informacji o produktach i usługach lokalnych oraz ciekawych inicjatywach związanych z lokalnym rynkiem pracy oraz rozwojem lokalnej przedsiębiorczości.

Przedmiotowa operacja obejmuje wykonanie portalu internetowego. Wydatki, które zostaną poniesione w związku z realizacją operacji będą udokumentowane fakturą VAT. Usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT-7. Fundacja w wyniku realizacji operacji nie podejmie prowadzenia działalności gospodarczej i nie będzie uzyskiwała żadnych korzyści finansowych z tytułu prowadzania portalu - dostęp do niniejszej strony internetowej będzie bezpłatny. Formą pomocy - jaką Wnioskodawca zamierza uzyskać w ramach ww. wniosku jest refundacja kosztów kwalifikowanych. Koszty obejmują również podatek VAT pod warunkiem, że nie ma możliwości jego odzyskania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wcześniej opisanym stanem faktycznym Fundacja ma możliwość otrzymania zwrotu naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie analizy przepisów ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), Fundacja nie jest płatnikiem podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku z powodu nie posiadania statusu płatnika zgodnie z art. 15 ww. aktu prawnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, gdyż nie świadczy usług nim opodatkowanych. W tym roku zostanie zrealizowana inwestycja w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zatytułowany: „..." współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Europejskiego Funduszu Rolnego. W ramach projektu Wnioskodawca planuje zbudować portal informacyjny "...” służący wymianie informacji i kojarzeniu firm lokalnych - na portalu Wnioskodawca planuje publikować również sylwetki lokalnych firm. Celem jaki Wnioskodawca chce osiągnąć za pośrednictwem portalu jest promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz udostępnianie informacji o produktach i usługach lokalnych oraz ciekawych inicjatywach związanych z lokalnym rynkiem pracy oraz rozwojem lokalnej przedsiębiorczości. Przedmiotowa operacja obejmuje wykonanie portalu internetowego. Wydatki, które zostaną poniesione w związku z realizacją operacji będą udokumentowane fakturą VAT. Usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Fundacja w wyniku realizacji operacji nie podejmie prowadzenia działalności gospodarczej i nie będzie uzyskiwała żadnych korzyści finansowych z tytułu prowadzania portalu - dostęp do niniejszej strony internetowej będzie bezpłatny.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”, ponieważ nabyte usługi w ramach projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Fundację do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP4/4512-168/15-4/OS | Interpretacja indywidualna

fundacje
IPTPP4/4512-47/15-3/JM | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-182/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP1/4512-191/15/LSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.