IPTPP1/443-92/12-5/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2012r. (data wpływu 31 stycznia 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2012r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ...
  • ustalenia czy Gmina jest podatnikiem podatku VAT przy realizacji opisanego projektu.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina przystępuje do realizacji projektu pn. „...". Projekt ten ma zostać dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców na terenach zależnych od rybactwa poprzez wyremontowanie świetlicy wiejskiej i poszerzenie jej oferty o I. T.R. Śr., przez co wpłynie to na wzmocnienie turystyki i rekreacji poprzez organizację w danym budynku spotkań, wystaw i prezentacji związanych z rybołówstwem, jak również krzewieniem turystki i usług oraz aktywizacji mieszkańców.

Budynek „B” jest budynkiem wolnostojącym o funkcji świetlicy wiejskiej. Jest to obiekt użyteczności publicznej - świetlica wiejska, pełniąca funkcje społeczno-kulturalne. W celu zapewnienia zwiedzającym korzystnych, dogodnych warunków konieczne jest dokonanie remontu całego budynku, przeprowadzanie prac budowlano- remontowych, łącznie z wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej, jak również doposażenie sali w celu zapewnienia komfortu i odpowiedniej jakości dla osób korzystających z nich. Zakres prac związanych z remontem przewiduje wymianę stropu z drewnianego na teriva bis, wykonanie nowych schodów, remont podłogi w świetlicy, wymianę posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zasypanie piwnicy, remont ścianek działowych, wykonanie przegrody w przestrzeni poddasza oddzielającej przestrzeń świetlicy od zaplecza, wymiana pokrycia dachowego, impregnacja więźby dachowej, termoizolacja ścian i stropów, wykonanie instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej, instalację wentylacji mechanicznej, instalację c.o., oraz wymianę instalacji elektrycznej.

Zakup wyposażenia jest niezbędny do pełnego funkcjonowania obiektu. Nie planowany jest zakup biletu wstępu, I. T. R. jak i świetlica otwarta będzie dla wszystkich zwiedzających jak i mieszkańców. Pozyskiwanie materiałów i okazów planuje się zgromadzić dzięki współpracy z pracownikami S. Parku Krajobrazowego, specjalistami z dziedziny hodowli ryb, ichtiologami, przyrodnikami i pasjonatami przyrody rybołówstwa. Planuje się również dokonywanie zakupu eksponatów poprzez serwisy internetowe. Nie przewiduje się pozyskiwania żywych organizmów, w zamiarze planowane jest natomiast prezentowanie preparowanych okazów.

Dokonując kalkulacji kosztów zadania, a także operacji finansowych następujących w okresie trwałości inwestycji przyjęto założenie, że podatek od towarów i usług, który będzie ponoszony przez Gminę jest kosztem kwalifikowalnym. Gmina nie będzie bowiem pobierała opłat. Wydatki nie mają zatem związku z jakąkolwiek sprzedażą. Nadto Gmina nie przystępuje do zadania w charakterze organu władzy publicznej. Jest ono bowiem dla niej niejako czynnością fakultatywną. Obowiązek realizacji inwestycji nie został nałożony na gminę przepisami prawa. Jej charakter mieści się co prawda w zadaniach własnych gminy, niemniej jednak ani ustawa ustrojowa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ani inna ustawa nie nakładają obowiązku na gminę podjęcia takiego zadania.

Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie...

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego ponoszonego w kosztach projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT z zakupów związanych z projektem ponieważ nie mają one związku z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust.1 cytowanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawca realizuje projekt pn. „....". Projekt ten ma zostać dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców na terenach zależnych od rybactwa poprzez wyremontowanie świetlicy wiejskiej i poszerzenie jej oferty o I. T.i R. Śr., przez co wpłynie to na wzmocnienie turystyki i rekreacji poprzez organizację w danym budynku spotkań, wystaw i prezentacji związanych z rybołówstwem, jak również krzewieniem turystki i usług oraz aktywizacji mieszkańców. Budynek „B.” jest budynkiem wolnostojącym o funkcji świetlicy wiejskiej. Jest to obiekt użyteczności publicznej - świetlica wiejska, pełniąca funkcje społeczno-kulturalne. W celu zapewnienia zwiedzającym korzystnych, dogodnych warunków konieczne jest dokonanie remontu całego budynku, przeprowadzanie prac budowlano- remontowych, łącznie z wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej, jak również doposażenie sali w celu zapewnienia komfortu i odpowiedniej jakości dla osób korzystających z nich. Zakres prac związanych z remontem przewiduje wymianę stropu z drewnianego na teriva bis, wykonanie nowych schodów, remont podłogi w świetlicy, wymianę posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zasypanie piwnicy, remont ścianek działowych, wykonanie przegrody w przestrzeni poddasza oddzielającej przestrzeń świetlicy od zaplecza, wymiana pokrycia dachowego, impregnacja więźby dachowej, termoizolacja ścian i stropów, wykonanie instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej, instalację wentylacji mechanicznej, instalację c.o., oraz wymianę instalacji elektrycznej. Zakup wyposażenia jest niezbędny do pełnego funkcjonowania obiektu. Gmina nie będzie pobierała opłat. Wydatki nie mają zatem związku z jakąkolwiek sprzedażą. Nadto Gmina nie przystępuje do zadania w charakterze organu władzy publicznej. Jest ono bowiem dla niej niejako czynnością fakultatywną. Obowiązek realizacji inwestycji nie został nałożony na gminę przepisami prawa. Jej charakter mieści się co prawda w zadaniach własnych gminy, niemniej jednak ani ustawa ustrojowa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ani inna ustawa nie nakładają obowiązku na gminę podjęcia takiego zadania.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizowanym projektem.

Reasumując, Gmina nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ poniesione wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczyć jednak należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o zaistniały stan faktyczny opisany w złożonym wniosku, z którego wprost wynika, że ww. projekt nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

W niniejszej interpretacji rozstrzygnięto wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu. Natomiast wniosek w części dotyczącej uznania Gminy za podatnika podatku VAT przy realizacji ww. projektu został rozpatrzony interpretacją nr ITPPP1/443-92/12-4/AK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski