IPTPP1/443-903/14-4/AK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizację projektu
IPTPP1/443-903/14-4/AKinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. odliczenie podatku
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 lutego 2015r. (data wpływu 12 lutego 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 11 lutego 2015r. w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Stan faktyczny.

Wnioskodawczyni - ..., jako właścicielka gospodarstwa agroturystycznego o nazwie „...” złożyła 27 maja 2013 r. wniosek o przyznanie pomocy na operację pt. „...” z zakresu małe projekty w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW na lata 2007-2013) z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) ....., działającego m.in. na terenie gminy M.

Umowa na dofinansowanie projektu „....” została podpisana z Samorządem Województwa z siedzibą w O. dnia 28 maja 2014 r. Projekt został zrealizowany, a jego celem było utworzenie towarzyszącej infrastruktury wypoczynkowej na wolnym powietrzu i adaptacja poddasza domu gospodarza w celu udostępnienia turystom dodatkowych miejsc noclegowych i możliwości spędzania czasu w strefach wypoczynkowych gospodarstwa agroturystycznego.

W ramach ww. operacji finansowane były koszty związane z zakupem towarów (m.in. zakup kostki granitowej, zakup okien dachowych, zakup wyposażenia węzła sanitarnego i aneksu kuchennego) oraz usług (montaż okien dachowych i altany biesiadnej, budowa kuchni ogrodowej). Zakupione w wyniku realizacji projektu mienie pozostanie wyłączną własnością Wnioskodawcy i będzie wykorzystywane w ramach prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Przedmiotowa operacja przyczyniła się do realizacji celów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) LSD ..., tj. celu ogólnego 1 Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i celu szczególnego 1.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD do roku 2015.

Operacja ta jest również komplementarna z działaniami PROW 2007-2013 i przyczynia się do osiągnięcia celów Osi 3, jednak osoba wnioskodawcy, jako osoba fizyczna nie spełniała warunków przyznania pomocy wynikających z definicji Beneficjenta w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi oraz działania 312 (tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw). Wnioskodawca nie figuruje w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS i z racji na ten fakt, operacja nie spełniała warunków przyznania pomocy w ramach działania 311 (różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej).

Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo agroturystyczne (5 pokoi) nie jest i nie była czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawczyni nie składała i nie składa deklaracji VAT-7. Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Wnioskodawczyni oświadcza, iż posiada numer identyfikacyjny .... Prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność polega na wynajmowaniu pokoi w gospodarstwie rolnym. Owa działalność nie podlega obowiązkowi rejestracji działalności w CEIDG. Wnioskodawczyni zadeklarowała we wniosku o przyznanie pomocy VAT jako koszt kwalifikowalny. Obowiązkiem Wnioskodawczyni jako Beneficjenta małego projektu jest dostarczenie jako załącznika do wniosku o płatność indywidualnej interpretacji w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT.

Faktury VAT oraz dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dokumentujące zakupy towarów i usług, związane z realizacją projektu są wystawione na Wnioskodawczynię. Zakupione przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją operacji towary i usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni, znajdując się po zakończeniu realizacji przedmiotowej operacji, przygotowuje wniosek o płatność do właściwej Instytucji Zarządzającej PROW na lata 2007-2013 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Zdarzeniem przyszłym jest wraz ze złożeniem wniosku o płatność w terminie od 01-31 grudnia 2014 r. prawidłowe rozliczenie kosztów kwalifikowalnych, związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Koszty kwalifikowalne udokumentowane są fakturami oraz dokumentami o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Deklarując VAT we wniosku o przyznanie pomocy jako koszt kwalifikowalny Wnioskodawczyni będzie starała się o jego zwrot w ramach prawidłowego rozliczenia kosztów z Urzędem Marszałkowskim Województwa drogą wniosku o płatność. Wnioskodawca w wyniku realizacji przedmiotowej operacji nie będzie składał deklaracji VAT-7, jak i nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT, bowiem działalność związana z realizacją ww. projektów nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług.

W wyniku realizacji operacji prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność w dalszym ciągu nie będzie podlegała obowiązkowi rejestracji w CEIDG. Jako osoba fizyczna, Wnioskodawczyni w związku ze zrealizowaną operacją, będzie rozwijać działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu pokoi, która zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) została wyłączona z przepisów tej ustawy, co oznacza m.in. że nie podlega obowiązkowi rejestracji w CEIDG. Działalność związana z wynajmowaniem pokoi w gospodarstwie rolnym Wnioskodawczyni nadal będzie figurowała w prowadzonej przez Wójta Gminy M. ewidencji obiektów hotelarskich i innych obiektów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Pytanie do przedstawionego stanu faktycznego

(we wniosku wskazane jako nr 1) Czy Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo agroturystyczne pod nazwą „...” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących zakupu towarów i usług dokonanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”)...

Pytanie do przedstawionego zdarzenia przyszłego.

(we wniosku wskazane jako nr 2) Czy Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo agroturystyczne pod nazwą „..” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących zakupu towarów i usług dokonanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrot u różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie). Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym płatnikiem VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikiem są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle ustawy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo agroturystyczne nie jest i nie była czynnym podatnikiem VAT. Zainteresowana jako właścicielka gospodarstwa agroturystycznego o nazwie „...” złożyła 27 maja 2013 r. wniosek o przyznanie pomocy na operację pn. „...” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt został zrealizowany, a jego celem było utworzenie towarzyszącej infrastruktury wypoczynkowej na wolnym powietrzu i adaptacja poddasza domu gospodarza w celu udostępnienia turystom dodatkowych miejsc noclegowych i możliwości spędzania czasu w strefach wypoczynkowych gospodarstwa agroturystycznego. W ramach ww. operacji finansowane były koszty związane z zakupem towarów (m.in. zakup kostki granitowej, zakup okien dachowych, zakup wyposażenia węzła sanitarnego i aneksu kuchennego) oraz usług (montaż okien dachowych i altany biesiadnej, budowa kuchni ogrodowej). Zakupione w wyniku realizacji projektu mienie pozostanie wyłączną własnością Wnioskodawczyni i będzie wykorzystywane w ramach prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Faktury VAT oraz dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dokumentujące zakupy towarów i usług, związane z realizacją projektu są wystawione na Wnioskodawczynię. Zakupione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją operacji towary i usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdarzeniem przyszłym jest wraz ze złożeniem wniosku o płatność w terminie od 01-31 grudnia 2014 r. prawidłowe rozliczenie kosztów kwalifikowalnych, związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Koszty kwalifikowalne udokumentowane są fakturami oraz dokumentami o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Deklarując VAT we wniosku o przyznanie pomocy jako koszt kwalifikowalny Wnioskodawczyni będzie starała się o jego zwrot w ramach prawidłowego rozliczenia kosztów z Urzędem Marszałkowskim drogą wniosku o płatność.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w doniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały/nie zostaną spełnione, gdyż jak wskazała Zainteresowana, zakupione w związku z realizacją operacji towary i usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponadto Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawczyni nie ma/nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni nie ma/nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ zakupione w związku z realizacją operacji towary i usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponadto Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IBPP2/4512-6/15/RSz | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ITPP2/443-914/14/EB | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku
ITPP1/443-1149/14/BK | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP1/443-1563/14/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.