IPTPP1/443-891/14-2/AK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizację projektu
IPTPP1/443-891/14-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. odliczenie podatku
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „....”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Politechnika jest publiczną szkołą wyższą działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.). Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jej działalność obejmuje zarówno obszar podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak również niepodlegający i zwolniony z opodatkowania tym podatkiem. Działalność statutowa, niepodlegająca opodatkowaniu, to przede wszystkim dydaktyka i badania naukowe finansowane z dotacji. Odpłatna działalność to przede wszystkim usługi edukacyjne, które korzystają ze zwolnienia od podatku (zajęcia na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych itp.).

Uczelnia wykonuje również działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, polegającą na wynajmie lokali, badaniach wykonywanych na zlecenie. Uczelnia VAT rozlicza proporcją wyliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie obrotu osiągniętego w 2013 r., która wynosi 30% i Wnioskodawca odlicza również podatek VAT na zasadach przyporządkowania zakupów do sprzedaży opodatkowanej.

Uczelnia zgodnie z Umową od dnia 01 października 2012 r. realizuje projekt pod nazwą „....”, który jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach „...”. Całkowita wartość projektu 3.480,892,00 zł, dofinansowanie NCBiR 3.099,828,00 zł po spełnieniu warunków z Umowy. Projekt jest realizowany w konsorcjum w składzie P, AGH, S., ZP. Faktury dokumentujące poniesione wydatki dotyczące zadań wykonywanych przez P. w związku z realizacją projektu są wystawione na Politechnikę, .... , NIP .....

Politechnika jest liderem projektu i zgodnie z zapisami umowy z NCBiR oraz umową konsorcjum dokonuje przekazania środków finansowych Partnerom (członkom konsorcjum) otrzymanych w formie dotacji. Każdy z członków konsorcjum odpowiada za realizację zadań przewidzianych w projekcie i ponosi koszty związane z realizacją tych zadań. Funkcjonowanie konsorcjum opiera się na następującym schemacie. Badania technologiczne z wykorzystaniem techniki laserowej realizowane są w P. Zespół AGH realizuje specjalistyczne badania złączy spawanych. W zakładach przemysłowych zlokalizowane są prace przygotowawcze do fazy wdrożeniowej i specjalistyczne prace o charakterze konstrukcyjnym, technologicznym oraz eksploatacyjnym. Celem praktycznym projektu jest określenie podstawowych zależności procesu laserowego spawania dla wybranych grup elementów wykonanych z różnych materiałów w złączach jednorodnych i niejednorodnych, które będą wykorzystane przy przemysłowym wdrożeniu technologii.

W szczególności w badaniach technologicznych poprzedzonych analizami modelowymi opracowane zostaną:

 • warianty technologii uwzględniające laserowe spawanie z materiałem dodatkowym w postaci drutu i bez materiału dodatkowego,
 • technologie spawania laserowego z dodatkowymi zabiegami cieplnymi towarzyszącymi spawaniu,
 • oprzyrządowania zapewniające powtarzalność i wymaganą jakość złączy.

Przeprowadzone badania wytrzymałościowe i korozyjności złączy zakończą fazę badań przedwdrożeniowych. Projekt zakłada wykorzystanie technologii laserowych w dwóch szczegółowych zastosowaniach mieszczących się w zakresie energetyki a dotyczącej również zagadnień związanych z ochroną środowiska. Zakres badań realizowanych przez konsorcjum dla potrzeb S. obejmuje zagadnienia spawania laserowego w odniesieniu do dwóch typów elementów. Przedmiotem zainteresowania drugiego partnera przemysłowego w konsorcjum jest zagadnienie spawania na kładek z materiałów trudnotopliwych na elektrody świec zapłonowych. Pozyskanie projektu znacznie przyspieszy prace jak również umożliwi systematyczne badania zwłaszcza nad technologią spawania nakładek ze stopów o zróżnicowanym pod względem udziałów platyny i irydu składzie. Istotne znaczenie ma to że warianty technologiczne spawania nakładek mogą być sprawdzane w warunkach eksploatacyjnych na terenie siłowni przy oczyszczalni ścieków w S. k/..... Oczekiwanym efektem prac poprzedzających fazę wdrożenia jest osiągnięcie trwałości świec pracujących w silnikach na biogaz do 3000 godzin. Zwiększenie trwałości świec zapłonowych umożliwi zdobycie Zakładom PZ przewagi konkurencyjnej na polskim rynku stosującym siłownie biogazowe, a w dalszej perspektywie zwiększenia konkurencyjności na rynku unijnym biogazu, który charakteryzuje się dużym potencjałem rozwoju. Zapotrzebowanie na świece wysokiej jakości będzie sukcesywnie z roku na rok rosło zarówno na rynku polskim jak i unijnym.

Zgodnie z umową konsorcjum majątkowe prawa autorskie do utworów oraz do przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji Projektu należą do Uczestników Konsorcjum biorących udział w ich wytworzeniu, proporcjonalnie do wniesionego wkładu intelektualnego i/lub wkładu finansowego ustalonego przez Uczestników Konsorcjum. Współwłaściciele praw do przedmiotu własności przemysłowej ponoszą koszty ich rejestracji oraz utrzymania ochrony proporcjonalnie do udziału w tych prawach. Nabywane towary i usługi, związane z realizacją zadań przypisanych Politechnice Świętokrzyskiej, będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Partnerzy projektu nie przekazują własnych środków finansowych na rzecz lidera projektu.

Aparatura i urządzenia (zakupione zgodnie z kosztorysem projektu zaakceptowanym przez NCBiR) nabyte w trakcie realizacji projektu, pozostają do dyspozycji jednostki realizującej projekt. Prace naukowo-badawcze wykonywane przez jednostki naukowe (Politechnikę i Akademię ...) będą nieodpłatnie przekazywane dla partnerów S. i Zakłady Precyzyjne. Opisany stan faktyczny dotyczy tylko Politechniki i zakupów przez nią dokonywanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy będzie przysługiwało prawo podatnikowi do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do wszystkich zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu „....”...

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizowanego projektu „....” zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) Uczelni nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego od towarów i usług o kwotę podatku, gdyż Uczelnia nie będzie dokonywać sprzedaży wykonanych badań, a jedynie - zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu - wykona analizy modelowe procesu laserowego spawania oraz badania podstawowe odporności korozyjnej, przeprowadzi próby technologiczne oraz wykona badania materiałowe spawania złączy doczołowych obwodowych tulei i rur grubościennych oraz złączy płaskowników, wykona próby spawań laserowych, dokona obliczeń, przeprowadzi badania eksperymentalne i laboratoryjne mikrostruktury połączeń spawanych laserowo, wykona analizy wykonanych badań oraz próby technologiczne i wniesie do projektu. Po zrealizowaniu projektu firma S. będzie miała możliwość poprawy jakości i konkurencyjności w produkcji niektórych elementów konstrukcji kotłowych. Wprowadzenie spawania laserowego złącz doczołowych pozwoli na znaczące skrócenie czasu wykonywania połączeń oraz ograniczenie zużycia materiałów spawalniczych. Zakłady Precyzyjne zwiększą konkurencyjność na rynku krajowym w produkcji świec zapłonowych oraz zmniejszą koszt ich produkcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest publiczną szkołą wyższą działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uczenia zgodnie z Umową od dnia 01 października 2012 r. realizuje projekt pn. „....”, który jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach „...”. Faktury dokumentujące poniesione wydatki dotyczące zadań wykonywanych przez P. w związku z realizacją projektu są wystawione na Politechnikę. Politechnika jest liderem projektu i zgodnie z zapisami umowy z NCBiR oraz umowa konsorcjum dokonuje przekazania środków finansowych Partnerom (członkom konsorcjum) otrzymanych w formie dotacji. Każdy z członków konsorcjum odpowiada za realizację zadań przewidzianych w projekcie i ponosi koszty związane z realizacją tych zadań. Funkcjonowanie konsorcjum opiera się na następującym schemacie. Badania technologiczne z wykorzystaniem techniki laserowej realizowane są w P. Zespół AGH realizuje specjalistyczne badania złączy spawanych. W zakładach przemysłowych zlokalizowane są prace przygotowawcze do fazy wdrożeniowej i specjalistyczne prace o charakterze konstrukcyjnym, technologicznym oraz eksploatacyjnym. Celem praktycznym projektu jest określenie podstawowych zależności procesu laserowego spawania dla wybranych grup elementów wykonanych z różnych materiałów w złączach jednorodnych i niejednorodnych, które będą wykorzystane przy przemysłowym wdrożeniu technologii.

W szczególności w badaniach technologicznych poprzedzonych analizami modelowymi opracowane zostaną:

 • warianty technologii uwzględniające laserowe spawanie z materiałem dodatkowym w postaci drutu i bez materiału dodatkowego,
 • technologie spawania laserowego z dodatkowymi zabiegami cieplnymi towarzyszącymi spawaniu,
 • oprzyrządowania zapewniające powtarzalność i wymaganą jakość złączy.

Przeprowadzone badania wytrzymałościowe i korozyjności złączy zakończą fazę badań przedwdrożeniowych. Projekt zakłada wykorzystanie technologii laserowych w dwóch szczegółowych zastosowaniach mieszczących się w zakresie energetyki a dotyczącej również zagadnień związanych z ochroną środowiska. Zakres badań realizowanych przez konsorcjum dla potrzeb S. obejmuje zagadnienia spawania laserowego w odniesieniu do dwóch typów elementów. Zgodnie z umową konsorcjum majątkowe prawa autorskie do utworów oraz do przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji Projektu należą do Uczestników Konsorcjum biorących udział w ich wytworzeniu, proporcjonalnie do wniesionego wkładu intelektualnego i/lub wkładu finansowego ustalonego przez Uczestników Konsorcjum. Współwłaściciele praw do przedmiotu własności przemysłowej ponoszą koszty ich rejestracji oraz utrzymania ochrony proporcjonalnie do udziału w tych prawach. Nabywane towary i usługi, związane z realizacją zadań przypisanych Politechnice, będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Partnerzy projektu nie przekazują własnych środków finansowych na rzecz lidera projektu. Aparatura i urządzenia (zakupione zgodnie z kosztorysem projektu zaakceptowanym przez NCBiR) nabyte w trakcie realizacji projektu, pozostają do dyspozycji jednostki realizującej projekt. Prace naukowo-badawcze wykonywane przez jednostki naukowe (Politechnikę i Akademię ...) będą nieodpłatnie przekazywane dla partnerów S. i Zakłady Precyzyjne. Opisany stan faktyczny dotyczy tylko Politechniki i zakupów przez nią dokonywanych.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane towary i usługi, związane z realizacją zadań przypisanych Zainteresowanemu, będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „....”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane towary i usługi, związane z realizacją zadań przypisanych Zainteresowanemu, będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IPTPP1/443-898/14-2/AK | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku
ITPP1/443-1149/14/BK | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP4/4512-11/15/BP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.