IPTPP1/443-882/14-2/AK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizację projektu
IPTPP1/443-882/14-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. odliczenie podatku
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ochotnicza Straż Pożarna realizuje zadanie pn. „...”. Zadanie polegać będzie na wykonaniu zagospodarowania części działki należącej do Ochotniczej Straży Pożarnej. Teren realizacji operacji znajduje się w centralnej części miejscowości i jest obecnie nieużytkowany.

Zarząd OSP podjął decyzję o utworzeniu miejsca w którym okoliczni mieszkańcy będą mogli się spotykać m. in. z lokalnym twórcą ludowym. Na terenie wokół remizy zostaną wykonane elementy małej architektury w tym zostanie posadowiona rzeźba przedstawiająca św. Floriana (patrona strażaków), rzeźba ta będzie wykonana przez wspomnianego artystę. Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej w B. określone zostało w projekcie zagospodarowania i polegać będzie na budowie/montażu:

 1. Wiaty - szt. 1 o powierzchni 25m2
 2. Ławek - szt. 12
 3. Stołów - szt. 3
 4. Posadowieniu rzeźby przedstawiającej św. Floriana wykonanej przez miejscowego rzeźbiarza
 5. Utwardzeniu terenu wokół wiaty kostką brukową grubości 4 cm - powierzchni 205m2
 6. Nasadzenia roślin: Abies nordmanniana - jodła kaukaska 1 szt.; Berberis thunbergii "Atropurpurea Nana" berberys Thunberga 292 szt.; Berberis thunbergii "Green Carpet" berberys Thunberga 29 szt.; Chaenomeles x superba "Texas Scarlet" pigwowiec pośredni 3 szt.; Cornus alba "sibirica" dereń biały 4 szt.; Hydrangea anomala subsp. petiolaris hortensja pnąca 17szt.; Matteuccia struthiopteris pióropusznik strusi 40 szt.; Picea pungens "Glauca Globosa" świerk kujący 1szt.; Pinus mugo "Mops" sosna górska, kosodrzewina 29szt.; Prunus subhirtella "Pendula" wiśnia różowa 1 szt.; Rhododendron "Sonatine" różanecznik 25szt.; Sambucus nigra "Aurea" bez czarny 3szt.; Sorbus aucuparia "Edulis" jarzębina 1 szt.; Schizophragma hydrangeoides "Moonlight" przywarka japońska 33szt.; Trawa 14 kg. Ponadto do nasadzeń zostaną wykorzystane następujące materiały: torf kwaśny - 0,8 m3; kora - 5,20 m3; włóknina - 128,50 m2 (szerokość włókniny 1,60 m); wyściółka czerwona - 1,30 m3
 7. Wykonaniu wjazdu na działkę według projektu (18m2) z kostki brukowej gr. 8 cm.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach środków z PROW 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Teren po wykonaniu zadania będzie udostępniony mieszkańcom nieodpłatnie, OSP nie osiągnie z tego tytułu żadnych dochodów w związku z tym będą to czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki na wykonanie zadania będą wystawione na Ochotniczą Straż Pożarną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje odliczenie podatku VAT w związku z wyżej wymienioną inwestycją w ramach projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna nie może odzyskać podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) ponieważ podczas realizacji zadania nie będą wykonywane czynności podlegające opodatkowaniu. Inwestycja będzie służyła czynnościom nieopodatkowanym. Ochotnicza Straż Pożarna nie prowadzi działalności gospodarczej i realizuje wyłącznie zadania statutowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna realizuje zadanie pn. „...”. Zadanie polegać będzie na wykonaniu zagospodarowania części działki należącej do Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie wokół remizy zostaną wykonane elementy małej architektury w tym zostanie posadowiona rzeźba przedstawiająca św. Floriana (patrona strażaków), rzeźba ta będzie wykonana przez wspomnianego artystę.

Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej w B. określone zostało w projekcie zagospodarowania i polegać będzie na budowie/montażu:

 1. Wiaty - szt.1 o powierzchni 25m2
 2. Ławek - szt. 12
 3. Stołów - szt. 3
 4. Posadowieniu rzeźby przedstawiającej Św. Floriana wykonanej przez miejscowego rzeźbiarza
 5. Utwardzeniu terenu wokół wiaty kostką brukową grubości 4 cm - powierzchni 205m2
 6. Nasadzenia roślin: Abies nordmanniana - jodła kaukaska 1 szt.; Berberis thunbergii "Atropurpurea Nana" berberys Thunberga 292 szt.; Berberis thunbergii "Green Carpet" berberys Thunberga 29 szt.; Chaenomeles x superba "Texas Scarlet" pigwowiec pośredni 3 szt.; Cornus alba "sibirica" dereń biały 4 szt.; Hydrangea anomala subsp. petiolaris hortensja pnąca 17szt.; Matteuccia struthiopteris pióropusznik strusi 40 szt.; Picea pungens "Glauca Globosa" świerk kujący 1szt.; Pinus mugo "Mops" sosna górska, kosodrzewina 29szt.; Prunus subhirtella "Pendula" wiśnia różowa 1 szt.; Rhododendron "Sonatine" różanecznik 25szt.; Sambucus nigra "Aurea" bez czarny 3szt.; Sorbus aucuparia "Edulis" jarzębina 1 szt.; Schizophragma hydrangeoides "Moonlight" przywarka japońska 33szt.; Trawa 14 kg. Ponadto do nasadzeń zostaną wykorzystane następujące materiały: torf kwaśny - 0,8 m3; kora - 5,20 m3; włóknina - 128,50 m2 (szerokość włókniny 1,60 m); wyściółka czerwona - 1,30 m3
 7. Wykonaniu wjazdu na działkę według projektu (18m2) z kostki brukowej gr. 8 cm.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach środków z PROW 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Teren po wykonaniu zadania będzie udostępniony mieszkańcom nieodpłatnie, OSP nie osiągnie z tego tytułu żadnych dochodów w związku z tym będą to czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki na wykonanie zadania będą wystawione na Ochotniczą Straż Pożarną.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż realizacja przedmiotowej inwestycji związana będzie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w związku z realizowanym projektem.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu pn. „.....”, ponieważ realizacja przedmiotowej inwestycji związana będzie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.