IPTPP1/443-877/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji.
IPTPP1/443-877/14-2/ŻRinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „....”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ochotnicza Straż Pożarna w ... działa na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. OSP prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie pożarom, bierze udział w akcjach ratowniczych, prowadzi szkolenia pożarnicze członków OSP a także organizuje młodzieżowe drużyny pożarnicze. Oprócz działalności pożarniczej, zgodnie ze statutem, prowadzi także działalność mającą na celu rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej oraz działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest zatem płatnikiem podatku VAT, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że nie może odzyskać uiszczonego VAT-u, ponieważ nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

23 września 2013 r. OSP w ... podpisała umowę przyznania pomocy w ramach działania PROW 2007-2013 dla realizacji operacji w ramach tzw. „Małych projektów” - Oś 4 Programu PROW. Dotacja wypłacana będzie na zasadzie refundacji kosztów na podstawie wniosku o płatność. Realizowany przez OSP projekt przewiduje remont i wymianę dachu na budynku OSP pełniącego funkcję świetlicy dla mieszkańców. Zakupione do realizacji projektu towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT wykorzystane będą do wykonania robót rozbiórkowych starego pokrycia dachu (papa), docieplenia stropu oraz wykonania prac murarsko-dekarskich związanych z położeniem nowego pokrycia z blachodachówki. Świetlica, której dach jest remontowany udostępniana jest nieodpłatnie różnym grupom mieszkańców na spotkania o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym.

Z tytułu realizacji operacji OSP nie osiągnie żadnego obrotu. Realizując zadanie po stronie zakupów wystąpi podatek naliczony. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Faktury dokumentujące nabycie usługi remontowej wystawione będą na Ochotniczą Straż Pożarną w ..... Przyznana pomoc finansowa uwzględnia w kosztach kwalifikowanych VAT. OSP będzie się ubiegać o refundację poniesionych wydatków łącznie z podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z powyższym stanem faktycznym, czy OSP w ...., niebędący płatnikiem podatku VAT, realizując operację pn. „....”, tzw. Małe projekty w ramach Osi 4 Leader, PROW 2007-2013, może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy też nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać ...

Zdaniem Wnioskodawcy, OSP w .... nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”, gdyż nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni na podstawie art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku VAT skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni.

Z treści wniosku wynika, że dotacja OSP będzie wypłacana na zasadzie refundacji kosztów na podstawie wniosku o płatność. Refundacji podlegać będą koszty dotyczące remontu i modernizacji pokrycia dachowego w budynku pełniącym funkcję świetlicy. W świetle powyższego otrzymana przez OSP dotacja nie jest zapłatą za świadczone usługi ani dopłatą do ceny świadczonych usług, tym samym będące przedmiotem wniosku dotacje nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przepis art. 96 ust. 1 ustawy stanowi, iż podmioty, o których mowa w art. 15 są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Stosownie zatem do powyższych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

OSP nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W roku 2013 r. OSP podpisała umowę o dofinansowanie dotacją w ramach działania PROW 2001-2013 dla realizacji operacji w ramach tzw. „Małych projektów” - Oś 4 Programu PROW. Dotacja wypłacana będzie na zasadzie refundacji kosztów na podstawie wniosku o płatność, refundacji podlegać będą koszty dotyczące remontu i modernizacji pokrycia dachowego obejmujące wydłużenie dachu, docieplenie stropu, wymianę pokrycia dachowego, montaż drabinki p.poż. na ścianie budynku. Remontowane pomieszczenia świetlicowe są udostępniane mieszkańcom nieodpłatnie. Z tytułu realizacji operacji OSP nie osiągnie żadnego obrotu.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że OSP nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikające z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizowanym projektem. Powyższe wynika z faktu, iż w opisanej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. istnienie związku pomiędzy nabytymi towarami i usługami, a wykonywanymi przez OSP czynnościami opodatkowanymi. OSP nie jest bowiem czynnym podatnikiem podatku VAT i nie wykonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W konsekwencji, również otrzymana dotacja nie będzie stanowiła podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdyż podstawę opodatkowania zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) nie podlega opodatkowaniu.

W świetle powyższego OSP stoi na stanowisku, że nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że OSP prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie pożarom, bierze udział w akcjach ratowniczych, prowadzi szkolenia pożarnicze członków OSP a także organizuje młodzieżowe drużyny pożarnicze. Oprócz działalności pożarniczej, zgodnie ze statutem, prowadzi także działalność mającą na celu rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej oraz działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

W ramach tzw. „Małych projektów” - Oś 4 Programu PROW 2007-2013, realizacje projekt pn. „....”. Realizowany projekt przewiduje remont i wymianę dachu na budynku OSP pełniącego funkcję świetlicy dla mieszkańców. Zakupione do realizacji projektu towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT wykorzystane będą do wykonania robót rozbiórkowych starego pokrycia dachu (papa), docieplenia stropu oraz wykonania prac murarsko-dekarskich związanych z położeniem nowego pokrycia z blachodachówki. Świetlica, której dach jest remontowany udostępniana jest nieodpłatnie różnym grupom mieszkańców na spotkania o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym.

Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie usługi remontowej wystawione będą na Wnioskodawcę. OSP nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi zakupione w celu realizacji operacji wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „....”, ponieważ towary i usługi zakupione w celu realizacji operacji wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w .... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP3/443-217/14-2/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.