IPTPP1/443-852/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 02 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Stowarzyszenie w ..... nie prowadzi działalności gospodarczej i z tego tytułu nie osiąga przychodów, nie wykonuje żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz nie występuje cel zarobkowy, natomiast prowadzona działalność ma charakter non-profit. Stowarzyszenie zgodnie z celami statutowymi prowadzi działalność w obszarze pożytku publicznego.

Stowarzyszenie realizuje obecnie projekt ..... finansowany w 75% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich), w 10% ze środków budżetu Państwa, a w pozostałych 15% ze środków własnych. Program Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, w ramach którego realizowany jest projekt, wdrażany jest w perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Instytucja zarządzająca na poziomie krajowym środkami europejskimi (Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych) nałożyła na Stowarzyszenie obowiązek dołączenia do raportu finansowego kopi indywidualnej interpretacji potwierdzającej, że Stowarzyszenie nie może odzyskać opłacanego podatku VAT (co jest warunkiem kwalifikowalności podatku od towarów i usług). Uzyskanie takiej interpretacji jest niezbędne do rozliczenia wydatkowanych środków i uzyskania kolejnych transz dotacji.

Informacje o realizowanym projekcie i cele, na jakie zostały wydatkowane środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu Państwa i środków własnych:

Projekt zakłada podjęcie działań mających na celu wsparcie medialne dla inicjatyw służących integracji Obywateli Państw Trzecich (OPT) w Polsce oraz podniesienie społecznej świadomości w społeczeństwie przyjmującym dot. obecności Obywateli Państw Trzecich na terenie Polski. Projekt realizowany jest w terminie: 01 stycznia 2014 r. – 30 czerwca 2014 r.

W ramach ww. projektu powstaną innowacyjne narzędzia medialne takie jak: Krótkie Formy Radiowe (audycje radiowe emitowane w radiu) oraz Optymistyczne Dzienniki Integracyjne (prezentacje video emitowane na specjalnie powstałym kanale na portalu ...). Ich uzupełnienie stanowić będą na bieżąco moderowane: .... na portalu społecznościowym ... oraz Medialne Namioty Integracji (mobilne studia radiowe), poprzez które dziennikarze/wolontariusze relacjonować będą inicjatywy i wydarzenia podejmowane przez społeczność lokalną w mniejszych miejscowościach regionu .......

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 1. Spotkania metodologiczne kadry projektu,
 2. Przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
 3. Założenie i moderowanie ... na .... oraz restauracja strony internetowej projektu,
 4. Powołanie i działania zespołu ekspertów,
 5. Spotkanie rekrutacyjne studentów dziennikarstwa do udziału w projekcie,
 6. Przygotowanie i realizacja warsztatów zamiejscowych dla studentów dziennikarstwa, NGOsów i wolontariuszy,
 7. Powołanie i działania Grupy Medialnej,
 8. Specjalistyczne warsztaty medialne z zakresu realizacji telewizyjnych, radiowych i administracji na .... na rzecz integracji z OPT,
 9. Zdjęcia i nagrania medialne do przygotowania Krótkich Form Radiowych i Optymistycznych Dzienników Integracyjnych,
 10. Przygotowanie i emisja audycji: Krótkich Form Radiowych,
 11. Przygotowanie i emisja Optymistycznych Dzienników Integracyjnych (prezentacje video),
 12. Przygotowanie i realizacja warsztatów zamiejscowych dla studentów dziennikarstwa, NGOsów i wolontariuszy,
 13. Przygotowanie i realizacja Medialnych Namiotów Integracyjnych (mobilnych studiów radiowych),
 14. Przygotowanie i organizacja konferencji kończącej projekt,
 15. Przygotowanie specjalnego numeru studenckiego miesięcznika,
 16. Zamykanie projektu.

Poniesione wydatki zgodnie z budżetem dotyczą przede wszystkim: kosztów personelu i bieżącego, kompleksowego zarządzania, kosztów podróży i utrzymania, organizacji warsztatów, spotkań oraz konferencji, kosztów zakupu sprzętu i urządzeń, wynajmu sal, przygotowania i realizacji materiałów promocyjnych, wydania specjalnego numeru miesięcznika studenckiego.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki poniesione na realizację projektu są na bieżąco dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy.

Efekty projektu zostaną wykorzystane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie jest uprawnione do odzyskiwania podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług opłacanych w ramach realizacji projektu finansowanego w 75% ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich), w 10% ze środków budżetu Państwa, a w pozostałych 15% ze środków własnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź jest przecząca. Stowarzyszenie nie jest uprawnione do odliczania lub odzyskiwania podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług opłacanych w ramach realizacji projektu finansowanego w 75% ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz na rzecz integracji Obywateli Państw Trzecich), w 10% ze środków budżetu Państwa, a w pozostałych 15% ze środków własnych Stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 86 ustawy, podatnikom przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca - Stowarzyszenie prowadzi działalność o charakterze non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i nie występuje cel zarobkowy.

Stowarzyszanie nie ma prawa do odliczenia podatku VAT ani jego odzyskania. W związku z tym, podatek VAT należy uznać za koszt kwalifikowalny w projekcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, ze środków budżetu Państwa oraz ze środków własnych. Program Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, w ramach którego realizowany jest projekt, wdrażany jest w perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Projekt zakłada podjęcie działań mających na celu wsparcie medialne dla inicjatyw służących integracji Obywateli Państw Trzecich (OPT) w Polsce oraz podniesienie społecznej świadomości w społeczeństwie przyjmującym dot. obecności Obywateli Państw Trzecich w na terenie Polski. Projekt realizowany jest w terminie 01 stycznia 2014 r. – 30 czerwca 2014 r.

W ramach ww. projektu powstaną innowacyjne narzędzia medialne takie jak: Krótkie Formy Radiowe (audycje radiowe emitowane w radiu) oraz Optymistyczne Dzienniki Integracyjne (prezentacje video emitowane na specjalnie powstałym kanale na portalu ....). Ich uzupełnienie stanowić będą na bieżąco moderowane: ... na portalu społecznościowym .... oraz Medialne Namioty Integracji (mobilne studia radiowe), poprzez które dziennikarze/wolontariusze relacjonować będą inicjatywy i wydarzenia podejmowane przez społeczność lokalną w mniejszych miejscowościach regionu .......

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 1. Spotkania metodologiczne kadry projektu,
 2. Przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
 3. Założenie i moderowanie ... na .... oraz restauracja strony internetowej projektu,
 4. Powołanie i działania zespołu ekspertów,
 5. Spotkanie rekrutacyjne studentów dziennikarstwa do udziału w projekcie,
 6. Przygotowanie i realizacja warsztatów zamiejscowych dla studentów dziennikarstwa, NGOsów i wolontariuszy,
 7. Powołanie i działania Grupy Medialnej,
 8. Specjalistyczne warsztaty medialne z zakresu realizacji telewizyjnych, radiowych i administracji na .... na rzecz integracji z OPT,
 9. Zdjęcia i nagrania medialne do przygotowania Krótkich Form Radiowych i Optymistycznych Dzienników Integracyjnych,
 10. Przygotowanie i emisja audycji: Krótkich Form Radiowych,
 11. Przygotowanie i emisja Optymistycznych Dzienników Integracyjnych (prezentacje video),
 12. Przygotowanie i realizacja warsztatów zamiejscowych dla studentów dziennikarstwa, NGOsów i wolontariuszy,
 13. Przygotowanie i realizacja Medialnych Namiotów Integracyjnych (mobilnych studiów radiowych),
 14. Przygotowanie i organizacja konferencji kończącej projekt,
 15. Przygotowanie specjalnego numeru studenckiego miesięcznika,
 16. Zamykanie projektu.

Poniesione wydatki zgodnie z budżetem dotyczą przede wszystkim: kosztów personelu i bieżącego, kompleksowego zarządzania, kosztów podróży i utrzymania, organizacji warsztatów, spotkań oraz konferencji, kosztów zakupu sprzętu i urządzeń, wynajmu sal, przygotowania i realizacji materiałów promocyjnych, wydania specjalnego numeru miesięcznika studenckiego.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki poniesione na realizację projektu są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Efekty projektu zostaną wykorzystane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, efekty projektu zostaną wykorzystane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.