IPTPP1/443-842/14-5/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizację I etapu projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismami w dniu 2 grudnia 2014r. oraz w dniu 8 grudnia 2014r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją II etapu projektu polegającego na przeprowadzeniu spotkań promujących produkty lokalne i ekologiczne, przygotowaniu opracowań o żywności lokalnej i ekologicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do zwrotu naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją I etapu projektu polegającego na przeprowadzeniu badań,
 • prawa do zwrotu naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją II etapu projektu polegającego na przeprowadzeniu spotkań promujących produkty lokalne i ekologiczne, przygotowaniu opracowań o żywności lokalnej i ekologicznej.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 2 grudnia 2014r. oraz w dniu 8 grudnia 2014r. o doprecyzowanie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz uiszczenie dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

W listopadzie 2013 roku .... jako osoba fizyczna złożył wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „....” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tytuł projektu „....”.

Cel projektu: wzrost świadomości społeczności lokalnej nt. produktów tradycyjnych i ekologicznych realizowany poprzez przeprowadzenie badania rynku produktów lokalnych i ekologicznych, przeprowadzenie spotkań na terenie LGD ... oraz wydanie opracowań.

Zestawienie rzeczowo-finansowe obejmuje następujące pozycje:

 • przeprowadzenie badań - 1 usługa,
 • przeprowadzenie spotkań promujących produkty lokalne i ekologiczne - szt. 3,
 • przygotowanie opracowań o żywności lokalnej i ekologicznej- szt. 2.

Projekt realizowany jest w dwóch etapach:

 • I etap - zrealizowany dotyczy: przeprowadzenia badań
 • II etap - przyszłe zdarzenie dotyczy: przeprowadzenia spotkań promujących produkty lokalne i ekologiczne oraz przygotowania opracowań o żywności lokalnej i ekologicznej.

Wykonanie wyżej wymienionych czynności zostanie zlecone jednej firmie, która wygrała postępowanie ofertowe.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu zostaną udokumentowane fakturą VAT wystawioną na Wnioskodawcę. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Formą pomocy jaką Wnioskodawca ma uzyskać z ww. programu jest refundacja 80% kosztów kwalifikowalnych. Koszty te obejmują również podatek od towarów i usług jeżeli nie ma możliwości jego odzyskania.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik nie wykonywał oraz nie wykonuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności żadnych usług w zakresie doradztwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z opisanym zdarzeniem przeszłym oraz zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca ma możliwości otrzymania zwrotu naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu polegającego na przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu spotkań promujących produkty lokalne i ekologiczne, przygotowaniu opracowań o żywności lokalnej i ekologicznej...

Zdaniem Wnioskodawcy, podmiot, który reprezentuję nie jest płatnikiem podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT z powodu nie posiadania statusu płatnika zgodnie z art. 15 i następnymi ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do zwrotu naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją II etapu projektu polegającego na przeprowadzeniu spotkań promujących produkty lokalne i ekologiczne, przygotowaniu opracowań o żywności lokalnej i ekologicznej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. W listopadzie 2013 roku Wnioskodawca złożył wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „...” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tytuł projektu „....”. Cel projektu: wzrost świadomości społeczności lokalnej nt. produktów tradycyjnych i ekologicznych realizowany poprzez przeprowadzenie badania rynku produktów lokalnych i ekologicznych, przeprowadzenie spotkań na terenie LGD .... oraz wydanie opracowań.

Zestawienie rzeczowo-finansowe obejmuje następujące pozycje:

 • przeprowadzenie badań - 1 usługa,
 • przeprowadzenie spotkań promujących produkty lokalne i ekologiczne - szt. 3,
 • przygotowanie opracowań o żywności lokalnej i ekologicznej- szt. 2.

Projekt realizowany jest w dwóch etapach:

 • I etap - zrealizowany dotyczy: przeprowadzenia badań
 • II etap - przyszłe zdarzenie dotyczy: przeprowadzenia spotkań promujących produkty lokalne i ekologiczne oraz przygotowania opracowań o żywności lokalnej i ekologicznej.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu zostaną udokumentowane fakturą VAT wystawioną na Wnioskodawcę. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Podatnik nie wykonywał oraz nie wykonuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności żadnych usług w zakresie doradztwa.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz powołane przepisy, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zwrotu naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją II etapu projektu polegającego na przeprowadzeniu spotkań promujących produkty lokalne i ekologiczne, przygotowaniu opracowań o żywności lokalnej i ekologicznej, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT”, pomimo odmiennej argumentacji, uznano je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie prawa do zwrotu naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją II etapu projektu polegającego na przeprowadzeniu spotkań promujących produkty lokalne i ekologiczne, przygotowaniu opracowań o żywności lokalnej i ekologicznej. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.