IPTPP1/443-833/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego
IPTPP1/443-833/14-4/MWinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 lutego 2015r. (data wpływu 18 lutego 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „.......” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „.........”.

Wniosek został uzupełniony w dniu 18 lutego 2015r. w zakresie przedmiotu wniosku, doprecyzowania opisu stanu faktycznego, sformułowania pytania w zakresie podatku od towarów i usług, przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz uiszczenia opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Fundacja ........ w ramach prowadzonej działalności statutowej, tj. popularyzowania i prowadzenia edukacji związanej z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem oraz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o ekologii, ochronie środowiska oraz o zrównoważonym rozwoju wydała w 2014r. folder promocyjno-edukacyjny o czterech obszarach chronionych powiatu ......:

 • Rezerwatu Krajobrazowo-Leśnego „.........
 • Rezerwatu Leśnego „........
 • Rezerwatu Leśnego „.........
 • Obszaru Natura 2000 „.........”.

Publikacja była współfinansowana w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cały nakład folderu został rozkolportowany wśród mieszkańców powiatu ....., a także przekazany nieodpłatnie do bibliotek:

 • Gminnych, tych gmin na obszarze, których znajdują się obszary chronione (......, ......)
 • Publicznych – w ..... i .......
 • biblioteki szkolnej w ......... i Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w .........

Mieszkańcy otrzymali publikację nieodpłatnie. Na dzień składania niniejszego wniosku podatnik w zakresie usług związanych z działalnością statutową (w zakresie ochrony środowiska) korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Fundacja ....... złożyła wniosek o przyznanie pomocy w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i tym samym Fundacja ......... podpisała umowę w dniu 14 stycznia 2014r. na realizację zadania pod nazwą ".......". Cel główny projektu to: „.......”.

Fundacja nie jest i nigdy nie była czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (zwolnienie podmiotowe). Statut Fundacji nie zawiera w swoim zakresie działalności gospodarczej, co jest jednoznaczne z nieprowadzeniem działalności gospodarczej a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o VAT. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął i nie osiągnie żadnych dochodów. Działalność Fundacji związana z realizacją ww. projektu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie VAT. Fundacja nie stała się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji wskazanego przez Wnioskodawcę projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wykonany i zakupiony folder został bezpłatnie rozkolportowany wśród mieszkańców powiatu ....... oraz nieodpłatnie przekazany do bibliotek. Folder informacyjno-edukacyjny przedstawia bliżej specyfikę czterech obszarów chronionych powiatu ...... (trzy z nich to rezerwaty krajobrazowo-leśne, czwarty to obszar Natura 2000) wraz z opisami i fotografiami przedstawiającymi gatunki chronione, rzadkie, unikatowe dla całego regionu ...... i ......, by przybliżyć lokalnej społeczności ich znaczenie dla ekosystemów jako całości różnorodności siedlisk i gatunków je zamieszkujących. Kształtowania postaw proekologicznych w szacunku dla lokalnego dziedzictwa krajobrazowo-przyrodniczego i jego zachowania dla przyszłych pokoleń.

Faktury VAT dokumentujące poniesione w ramach projektu wydatki są wystawione na Fundację ........

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu o którym mowa we wniosku związane są z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Fundacja na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla "małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy Fundacja ........ ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części, w ramach realizowanego działania: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla "małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013, na podstawie u mowy przyznania pomocy 01948-6930-UM0343680/13, zawartej w dniu 14.01.2014 z Samorządem Województwa ........ a Fundacją ......... z siedzibą w ..........

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą "..............".

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Fundacja .......... nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zrealizował zadanie pod nazwą „........” w ramach działania: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla "małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013 Fundacja nie jest i nigdy nie była czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął i nie osiągnie żadnych dochodów. Działalność Fundacji związana z realizacją ww. projektu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie VAT. Dokonane zakupy towarów i usług w ramach ww. projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wykonany i zakupiony folder został bezpłatnie rozkolportowany wśród mieszkańców powiatu oraz nieodpłatnie przekazany do bibliotek. Folder informacyjno-edukacyjny przedstawia bliżej specyfikę czterech obszarów chronionych powiatu (trzy z nich to rezerwaty krajobrazowo-leśne, czwarty to obszar Natura 2000) wraz z opisami i fotografiami przedstawiającymi gatunki chronione, rzadkie, unikatowe dla całego regionu. Faktury VAT dokumentujące poniesione w ramach projektu wydatki są wystawione na Fundację. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu, o którym mowa we wniosku związane są z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż - jak wskazał Wnioskodawca - towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowaną projektem w całości ani w części.

Mając na uwadze okoliczności stanu faktycznego oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w całości lub w części od zakupów dokonanych w związku realizacją projektu pn. ".........”, ponieważ towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy wskazać, że art. 88 ust. 4 ustawy w brzmieniu wskazanym przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku, z dniem 1 stycznia 2014r. został zmieniony przez art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35, z późn. zm.).

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie podatku od towarów i usług. Wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ITPP2/443-914/14/EB | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1396/14/DM | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP1/443-1277/14/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.