IPTPP1/443-824/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie będzie mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu?
IPTPP1/443-824/14-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. odliczenie podatku
 4. projekt
 5. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie ...... realizowało mały projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt polegał na organizacji spływu kajakowego rzeką ..... i jej odnogą Strumieniem ...... dla mieszkańców miejscowości ...... i okolicznych wsi, a po zakończeniu spływu na zorganizowaniu pikniku integracyjnego dla jej uczestników. Zgodnie z wnioskiem zrealizowane zostały dwie imprezy integracyjne w miesiącach sierpień i wrzesień br. Łącznie udział w spływie kajakowym podczas jednej imprezy wzięło 25 osób, mieszkańców ....... oraz okolicznych wsi.

Organizowany w ramach projektu spływ kajakowy był bezpłatny dla uczestnika. Uczestnik spływu na czas spływu otrzymał także od organizatora nieodpłatnie kamizelkę asekuracyjną oraz wodoszczelny pojemnik dla przechowania telefonu, aparatu i innych cennych przedmiotów. Spływ poprzedził instruktaż obsługi kajaka/kanadyjki, wraz z omówieniem zasad bezpieczeństwa podczas spływu. Uczestnikom przekazane zostały także informacje o napotykanych na trasie spływu przeszkodach i sposobach ich pokonania. Natomiast podczas spływu, szczególnie w trakcie koniecznych przeniosek kajaków/kanadyjek, uczestnikom zostały przedstawione walory przyrodnicze i krajoznawcze doliny ......, a także ciekawostki dotyczące historii i kultury Ziemi .........

Po zakończeniu każdego spływu uczestnicy zostali przewiezieni autokarem celem udziału w imprezie integracyjnej w formie cateringu dla jej uczestników w parku wiejskim w ........... Podczas grilla zorganizowane zostały zabawy i konkursy integracyjne, w których udział brali uczestnicy projektu. W konkursach sprawdzona została wiedza uczestników spływu, dotycząca walorów przyrodniczych i krajoznawczych ........., a także w zakresie historii i kultury Ziemi ...........

W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie ........ poniosło wydatki tytułem:

 1. zamówienia plakatów zapraszających do udziału w imprezie integracyjnej,
 2. organizacji spływu kajakowego,
 3. przewozu uczestników spływu,
 4. usługi cateringowej dla uczestników spływu kajakowego,
 5. przeprowadzenia zabaw i konkursów integracyjnych.

W związku z realizacją projektu Stowarzyszenie ......... nie uzyskało żadnych przychodów i na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie występować sprzedaż opodatkowana. Stowarzyszenie ......... nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ......... będzie mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie ........ nie będzie miało możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu, realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ Stowarzyszenie nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów z tej działalności, nie będzie także występować sprzedaż opodatkowana, co - w ocenie Wnioskodawcy - skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku zawartego w fakturach z realizacji zadań, co jest zgodne z art. 86 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizował mały projekt w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt polegał na organizacji spływu kajakowego rzeką ...... i jej odnogą ....... dla mieszkańców miejscowości ........ i okolicznych wsi, a po zakończeniu spływu na zorganizowaniu pikniku integracyjnego dla jej uczestników. Zgodnie z wnioskiem zrealizowane zostały dwie imprezy integracyjne w miesiącach sierpień i wrzesień br. Łącznie udział w spływie kajakowym podczas jednej imprezy wzięło 25 osób, mieszkańców ........... oraz okolicznych wsi. Organizowany w ramach projektu spływ kajakowy był bezpłatny dla uczestnika. W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie poniosło wydatki tytułem: zamówienia plakatów zapraszających do udziału w imprezie integracyjnej, organizacji spływu kajakowego, przewozu uczestników spływu, usługi cateringowej dla uczestników spływu kajakowego, przeprowadzenia zabaw i konkursów integracyjnych. W związku z realizacją projektu Stowarzyszenie Miłośników ........... nie uzyskało żadnych przychodów i na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie występować sprzedaż opodatkowana. Stowarzyszenie nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu nie służyły czynnościom opodatkowanym, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących do realizacji ww. projektu.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.