IPTPP1/443-753/14-3/MW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku naliczonego
IPTPP1/443-753/14-3/MWinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. odliczenie podatku od towarów i usług
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja ...... w ....... została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 07 lutego 2003 r. Fundacja posiada osobowość prawną, a od 07 maja 2009 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną, natomiast działalność statutowa odpłatna realizowana jest przez powołaną przez Fundację uchwałą z dnia 22 lipca 2005 roku - na mocy postanowień statutu fundacji - jednostkę podległą: Dom Seniora im. ..... w ........ Dom Seniora i Fundacja posiadają odrębne Numery Identyfikacji Podatkowej. Cele statutowe Fundacji to: prowadzenie domów pomocy społecznej dla ludzi w podeszłym wieku; wspieranie działań na rzecz ludzi starszych, chorych w trudnej sytuacji materialnej; prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej wśród ludzi starszych, organizowanie życia kulturalnego wśród ludzi starszych, propagowanie idei pomocowej, prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych; prowadzenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych. Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację imprez kulturalnych dla ludzi starszych. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i zgodnie z KRS przedmiotem działalności nieodpłatnej jest m.in. wspieranie działań na rzecz ludzi starszych oraz propagowanie idei pomocowej.

Fundacja nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT-7.

Fundacja wystąpiła z wnioskiem do ŚBRR o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" projektu. Celem projektu zgodnie ze statutem Fundacji było zorganizowanie życia kulturalnego dla ludzi starszych, a także wzrost aktywności lokalnej w grupie osób 50+. Operacja została zrealizowana na terenie należącym do Fundacji i polegała na zorganizowaniu spotkania rekreacyjno –edukacyjnego, którego zadaniem było m.in. zapoznanie uczestników z ideą pomocową. W części edukacyjnej uczestnicy wysłuchali wykładu prezesa na temat życia i pracy lady ....... W części rekreacyjnej wystąpił zespół muzyczny, a po występie nastąpił poczęstunek - potrawy regionalne przygotowane przez firmę cateringową.

Z tytułu realizacji projektu Fundacja poniosła koszty w postaci:

  • zakup usługi artystycznej - występ zespołu muzycznego,
  • zakup usługi cateringowej - przygotowanie potraw regionalnych.

Resztę usług w postaci przeprowadzenia wykładu, pracy koordynatowa projektu oraz obsługi księgowej projektu wykonali pracownicy domu seniora w sposób nieodpłatny.

Szacuje się, że udział w projekcie wzięło ok. 200 osób. Były to osoby powyżej 50 roku życia, a ich udział w spotkaniu był całkowicie nieodpłatny. Spotkanie miało charakter niekomercyjny i niedochodowy.

Fundacja oczekuje refundacji poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Interpretacja w zakresie możliwości odzyskania uiszczonego podatku VAT przy realizacji ww. projektu jest niezbędna jako załącznik do wniosku o płatność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu, Fundacja ...... w ...... ma możliwość odzyskania podatku naliczonego ...

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu, dotyczących projektu. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej ani działalności odpłatnej, wobec czego nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług - nie spełnia bowiem przesłanek zawartych w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. W stosunku do Fundacji nie ma zastosowania art. 86 ust. 1, gdyż odliczeń podatku można dokonywać w zakresie wykonywania czynności opodatkowanych. Fundacja nie dokonuje takowych czynności, nie spełnia bowiem wymagań określonych w art. 5.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Fundacja nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT-7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i zgodnie z KRS przedmiotem działalności nieodpłatnej jest m.in. wspieranie działań na rzecz ludzi starszych oraz propagowanie idei pomocowej. Fundacja wystąpiła z wnioskiem do ŚBRR o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" projektu. Celem projektu zgodnie ze statutem Fundacji było zorganizowanie życia kulturalnego dla ludzi starszych, a także wzrost aktywności lokalnej w grupie osób 50+. Operacja została zrealizowana na terenie należącym do Fundacji i polegała na zorganizowaniu spotkania rekreacyjno – edukacyjnego, którego zadaniem było m.in. zapoznanie uczestników z ideą pomocową. W części edukacyjnej uczestnicy wysłuchali wykładu prezesa na temat życia i pracy lady ...... W części rekreacyjnej wystąpił zespół muzyczny, a po występie nastąpił poczęstunek - potrawy regionalne przygotowane przez firmę cateringową. Z tytułu realizacji projektu Fundacja poniosła koszty w postaci zakupu usługi artystycznej - występ zespołu muzycznego oraz zakupu usługi cateringowej - przygotowanie potraw regionalnych. Resztę usług w postaci przeprowadzenia wykładu, pracy koordynatowa projektu oraz obsługi księgowej projektu wykonali pracownicy domu seniora w sposób nieodpłatny. Szacuje się, że udział w projekcie wzięło ok. 200 osób. Były to osoby powyżej 50 roku życia, a ich udział w spotkaniu był całkowicie nieodpłatny. Spotkanie miało charakter niekomercyjny i niedochodowy.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż jak wynika z przedstawionych okoliczności, nie prowadzi działalności gospodarczej ani działalności odpłatnej, nie wykonuje czynności opodatkowanych, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowaną projektem. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupów dokonanych w związku realizacją projektu, ponieważ efekty zrealizowanego projektu nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Ochotnicza Straż Pożarna
IPTPP1/443-874/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-1046/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP2/443-754/14/KT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.