IPTPP1/443-741/14-4/IG | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich realizując projekt może odzyskać koszt podatku od towarów i usług naliczonego od realizacji zadania?
IPTPP1/443-741/14-4/IGinterpretacja indywidualna
  1. podmiot niezarejestrowany
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014r.) o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 06 czerwca 2014 roku Stowarzyszenie ..... złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013, dotyczącego operacji, do Lokalnej Grupy Działania ...... w ........

Prezes LGD pismem z dnia 27 czerwca 2014 roku poinformował, iż wniosek ww. nr .... zajął pierwsze miejsce na liście ocenianych operacji w ramach działania 413 dla Małych projektów na terenie działania LGD.

Wniosek został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego. Po dokonaniu uzupełnień w dniu 06 października 2014 roku Zainteresowany oczekuje na podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa .... w sprawie otrzymania pomocy na zakup mobilnego sprzętu gastronomicznego w celu doposażenia istniejącej świetlicy wiejskiej w ....... Całość zadania to wydatek 12.274,50 złotych z czego wnioskowana kwota dofinansowania brutto – 9.819,60 zł.

Przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu Stowarzyszenie złożyło oświadczenie, w którym stwierdza, że nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego podatku VAT, w związku z czym stanowi on koszt kwalifikowalny objęty dofinansowaniem.

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o płatność dla działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, wymaganym załącznikiem do wniosku o płatność, gdy beneficjent złożył oświadczenie o kwalifikowalność VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych podatek VAT - jest interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

Dokonywane zakupy towarów w ramach realizacji ww. projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  1. Zakupy dokonane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
  2. Stowarzyszenie KGW w ...... nie prowadzi działalności gospodarczej tylko wyłącznie działalność statutową,
  3. Stowarzyszenie KGW w ...... nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza zakupić następujący sprzęt: grill gazowy, namiot handlowy 2,7x4, termos stalowy 30 l, termos 13 l, podgrzewacz podgrzewany paliwem 9 l, garnek wysoki z pokrywą 50 l, piec konwekcyjny, stół, lada chłodnicza.

Łączna kwota brutto 12.274,50 zł (w tym VAT 2.295,25 zł). Poprzez zakup ww. sprzętu Zainteresowany doposaża świetlicę wiejską, co umożliwi mieszkańcom sołectwa promowanie tradycji kulinarnych regionu oraz uczestniczenie w imprezach plenerowych i stacjonarnych. W roku 2013 Wnioskodawca wyposażył świetlicę w ramach małych projektów poprzez zakup 60 krzeseł i 15 stołów.

Zrobiono rozeznanie cenowe i wybrano Firmę ......., która oferuje szeroki wybór artykułów, zapewnia doskonałą obsługę i transport.

Faktura VAT dokumentująca poniesiony wydatek w ramach przedmiotowego wniosku,będzie wystawiona na Wnioskodawcę czyli Koło Gospodyń Wiejskich w .......

Budynek świetlicy wiejskiej administruje Stowarzyszenie KGW, mając tam zarazem swoją siedzibę.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości życia, aktywizację mieszkańców wsi, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, społecznych oraz wzmocni ich więź z ich miejscem zamieszkania. Promując tradycje kulinarne regionu kultywując regionalne potrawy nie tylko w miejscu zamieszkania, ale także na terenie całego województwa. Działania powyższe zgodne są z celami statutowymi stowarzyszenia (§ 2 pkt e statutu Stowarzyszenia).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w ....... realizując projekt może odzyskać koszt podatku od towarów i usług naliczonego od realizacji zadania...

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w ...... realizując projekt (Zakup sprzętu gastronomicznego dla Koła Gospodyń Wiejskich w ......) nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego podatku VAT naliczonego od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowi on koszt kwalifikowalny objęty dofinansowaniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 ma zamiar zrealizować operację. Zakupy dokonane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej tylko wyłącznie działalność statutową. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług.

W ramach projektu Wnioskodawca zamierza zakupić następujący sprzęt: grill gazowy, namiot handlowy 2,7x4, termos stalowy 30 l, termos 13 l, podgrzewacz podgrzewany paliwem 9 1, garnek wysoki z pokrywą 50 1, piec konwekcyjny, stół, lada chłodnicza. Poprzez zakup ww. sprzętu Zainteresowany doposaża świetlicę wiejską, co umożliwi mieszkańcom sołectwa promowanie tradycji kulinarnych regionu oraz uczestniczenie w imprezach plenerowych i stacjonarnych. Faktura VAT dokumentująca poniesiony wydatek w ramach przedmiotowego wniosku, będzie wystawiona na Wnioskodawcę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca – zakupy dokonane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz powołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ nabyte towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.