IPTPP1/443-740/14-4/MH | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacja projektu
IPTPP1/443-740/14-4/MHinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. gmina
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 08 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Wniosek uzupełniono w dniu 22 grudnia 2012 r. o doprecyzowanie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina realizuje projekt pn. „...”. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3. "Promocja gospodarcza i turystyczna regionu", osi 2. "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007- 2013. Umowa została podpisana 16 lipca 2010 roku. Okres realizacji projektu: od 01 kwietnia 2009 roku - 30 września 2011 roku.

Realizowany projekt jest zadaniem własnym Gminy art. 7 ust. pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. Nr 594, ze zm.) - pkt 9 - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Uzasadnieniem realizacji projektu był niewykorzystany potencjał turystyczny. Wykonanie portalu turystycznego w trzech językach wzmocniło jego atrakcyjność i stworzyło warunki do wzrostu aktywności grup społecznych i mieszkańców.

Dzięki projektowi Gmina zyskała trwałe narzędzia do promocji Gminy i przekazywania informacji o Gminie:

 • turystyczny portal www. w 3 językach;
 • tablice informacyjno promocyjne w miastach.
 • markowy produkt turystyczny "...".

Do realizacji projektu przyjęto następujący zakres prac:

 • zorganizowanie Międzynarodowego Turnieju,
 • opracowanie i wydanie "...",
 • opracowanie i wydanie folderu- przewodnika "...",
 • udział w targach turystycznych,
 • badanie ruchu turystycznego i efektywności kampanii,
 • reklama w internecie.

W trakcie realizacji projektu środki wydatkowano na zakup materiałów, na opłacenie usług noclegowych i gastronomicznych, na wykonywanie pokazów artystycznych, na umowy zlecenia i umowy o dzieło. Faktury VAT dokumentujące zakup towarów i usług związanych z realizowanym projektem były wystawiane na Gminę.

Rozwój markowego produktu turystycznego "..." stwarza szanse na nowe inwestycje, rozwój branży turystycznej, zwiększenie napływu inwestorów, powstaniu nowych miejsc pracy. Projekt pod nazwą "..." to działania promujące Gminę, ukierunkowane na przyciągnięcie turystów. Projekt miał za zadanie zainteresować turystów przyjazdem w celu poznania jej kultury, zabytków i historii.

Składając wniosek o dofinansowanie Gmina oświadczyła, iż nie będzie osiągać przychodów po zakończeniu tego projektu, w związku z tym nie będzie ubiegać się o zwrot podatku VAT z tytułu jego realizacji. Podatek VAT w ramach realizowanego projektu jest wydatkiem kwalifikowanym, tj. Gmina, jako beneficjent programu uzyskała do niego dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie obejmuje całość wydatków - kwotę netto plus podatek VAT.

Składając wniosek o dofinansowania Gmina oświadczyła, iż nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie będzie ubiegać się o zwrot podatku od towarów i usług. Gmina została czynnym podatnikiem podatku VAT od 27 maja 2011 roku (tj. data złożenia VAT-R do Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu inwestycji projekt nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina jako beneficjent realizując projekt ma możliwość do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizowanego projektu i może wnioskować o zwrot całości podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z realizowanego projektu. Zakupy towarów i usług związane z projektem nie przyczynią się do pozyskania przychodów (nie będą służyły czynnościom opodatkowanym).

Gmina realizując projekt pn. „...” zyskała narzędzia do promocji Gminy, które stworzyły dobre warunki turystyczno-promocyjne a nie przysporzyły Gminie żadnych dochodów. W ramach tego projektu Gmina nie będzie uzyskiwała przychodów.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – nabywane towary i usługi związane z projektem nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, w związku z czym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, w ramach realizowanego projektu i nie ma możliwości wnioskować o zwrot podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Stosowanie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3. "Promocja gospodarcza i turystyczna regionu", osi 2. "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007- 2013. Okres realizacji projektu: od 01 kwietnia 2009 roku - 30 września 2011 roku. Uzasadnieniem realizacji projektu był niewykorzystany potencjał turystyczny. Wykonanie portalu turystycznego w trzech językach wzmocniło jego atrakcyjność i stworzyło warunki do wzrostu aktywności grup społecznych i mieszkańców.

Do realizacji projektu przyjęto następujący zakres prac:

 • zorganizowanie Międzynarodowego Turnieju,
 • opracowanie i wydanie "...",
 • opracowanie i wydanie folderu- przewodnika "...",
 • udział w targach turystycznych,
 • badanie ruchu turystycznego i efektywności kampanii,
 • reklama w internecie.

W trakcie realizacji projektu środki wydatkowano na zakup materiałów, na opłacenie usług noclegowych i gastronomicznych, na wykonywanie pokazów artystycznych, na umowy zlecenia i umowy o dzieło. Faktury VAT dokumentujące zakup towarów i usług związanych z realizowanym projektem były wystawiane na Gminę. Rozwój markowego produktu turystycznego "..." stwarza szanse na nowe inwestycje, rozwój branży turystycznej, zwiększenie napływu inwestorów, powstaniu nowych miejsc pracy. Projekt pod nazwą "..." to działania promujące Gminę, ukierunkowane na przyciągnięcie turystów. Składając wniosek o dofinansowania Gmina oświadczyła, iż nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie będzie ubiegać się o zwrot podatku od towarów i usług. Gmina została czynnym podatnikiem podatku VAT od 27 maja 2011 roku (tj. data złożenia VAT-R do Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu inwestycji projekt nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – projekt nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, projekt nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

gmina
ILPP2/443-858/14-3/MN | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP2/443-1156/14/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.