IPTPP1/443-703/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „..” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „..”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest organizacją pozarządową działającą na terenie miejscowości ... i ... w Gminie ..., powstałą w 2008 roku. Organizacja prowadzi wielopłaszczyznową działalność na rzecz społeczności lokalnej. Liczy 50 członków, którzy za prowadzoną społecznie działalność nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Dwa razy w roku organizuje imprezy plenerowe - festyn rodzinny i piknik artystyczny. Prowadzi stronę internetową miejscowości oraz wydaje okazjonalnie biuletyn „...” prezentujący najważniejsze wydarzenia z życia wsi. Stowarzyszenie prowadzi również punkt przedszkolny dla 85 dzieci i świetlicę wiejską. Do prowadzenia zajęć w tych placówkach zatrudnia pracowników. Środki na ich prowadzenie pochodzą z dotacji gminnej.

Bardzo ważne miejsce w działalności Stowarzyszenia zajmuje odtwarzanie przeszłości i przybliżanie jej mieszkańcom. Powstały dwie monografie historyczne miejscowości: „...” (2008) oraz „...” (2012), obydwie autorstwa.... Od pięciu lat organizowane są kwesty na rzecz cmentarza parafialnego, połączone z prezentacją sylwetek zasłużonych zmarłych mieszkańców i odnawiane są zabytkowe nagrobki. Okazjonalnie urządzane są wystawy starych fotografii, np. ślubnych i weselnych czy też przedstawiających ... sprzed kilkudziesięciu lat. Przez dwa lata Stowarzyszenie organizowało cykliczne spotkania rodzinne pod hasłem „...”. Ich celem było nie tylko bliższe poznanie się, zacieśnienie więzi rodzinnych, ale także przywracanie pamięci o ludziach, którzy tworzyli kiedyś historię miejscowości. Stowarzyszenie zrealizowało również projekt „...” - indeksacja cmentarza parafialnego i stworzenie cyfrowej bazy informacji. Powstało przydatne narzędzie dla genealogów i wszystkich poszukujących swoich korzeni.

Jednym z obszarów działalności Stowarzyszenia jest pomoc w wydawaniu publikacji dotyczącej regionu, zwłaszcza autorstwa lokalnych twórców. W roku bieżącym wydaje dwie publikacje: zbiór wierszy znanej poetki ludowej ... „...” i monografię autorstwa ... ”. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „...”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu Małe projekty z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Korekta publikacji i przygotowanie ich do druku to nieodpłatna praca jednego z członków Stowarzyszenia. Skład i druk książek zlecony został drukarni. Po wydaniu książek odbędą się spotkania promocyjne dla mieszkańców. Odbiorcami wydanych publikacji będą w szczególności mieszkańcy Gminy. Otrzymają je w pierwszej kolejności autorzy książek, szkoły, instytucje kultury, stowarzyszenia. Obydwie pozycje udostępnione będą bezpłatnie w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy, w Gminnej Bibliotece ..., jak również w siedzibie Stowarzyszenia ..., która mieści się w Świetlicy Wiejskiej ....

Wydatki poniesione na rzecz realizacji operacji zapłacone zostały na podstawie faktur wystawionych na Stowarzyszenie .... Dokonane zakupy i efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest w stanie w żaden sposób odzyskać podatku VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu: „...”, współfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.1 w ramach Osi IV Leader PROW 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie jest i nie będzie w stanie odzyskać podatku VAT. Nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów usług dokonywanych w związku z realizacją projektu: „...”, współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż jednym z obszarów działalności Stowarzyszenia jest pomoc w wydawaniu publikacji dotyczącej regionu, zwłaszcza autorstwa lokalnych twórców. W roku bieżącym Stowarzyszenie wydaje dwie publikacje: zbiór wierszy znanej poetki ludowej ...” i monografię autorstwa .... Powyższe zadanie może być realizowane dzięki projektowi pn. „...”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu Małe projekty z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Korekta publikacji i przygotowanie ich do druku to nieodpłatna praca jednego z członków Stowarzyszenia. Skład i druk książek zlecony został drukarni. Po wydaniu książek odbędą się spotkania promocyjne dla mieszkańców. Odbiorcami wydanych publikacji będą w szczególności mieszkańcy Gminy.

Wydatki poniesione na rzecz realizacji operacji zapłacone zostały na podstawie faktur wystawionych na Stowarzyszenie. Dokonane zakupy i efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż dokonane zakupy usług i efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ dokonane zakupy usług i efekty powstałe w wyniku realizacji projektu pn. „...”, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.