IPTPP1/443-675/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP1/443-675/14-4/MWinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu pn. "...." – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu pn. "....".

Wniosek uzupełniono w dniu 24 listopada 2014 r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 6 września 2013 r. Gmina Z. wraz z Gminą C. oraz Gminą O. (zwanymi dalej Partnerami) podpisała z Powiatem z siedzibą w ... (zwanym dalej Liderem Partnerstwa), umowę partnerską o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "...", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Zgodnie z zapisami umowy Powiat został ustanowiony Liderem Partnerstwa w Projekcie, działającym na rzecz i w imieniu Partnerów w zakresie przygotowania Projektu oraz jego późniejszej realizacji.

Powiat w dniu 23 lipca 2014 r. podpisał umowę z Województwem, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, zwany dalej Instytucją Zarządzającą RPOW na lata 2007-2013, o dofinansowanie Projektu ... pn. "..." współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2. "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Osi 4. "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Całkowita wartość Projektu wynosi: 7.950.463,25 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 25/100). Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 7.812.597,31 PLN (słownie: siedem milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 31/100), w tym: środki europejskie w kwocie nieprzekraczającej 6.250.077,85 PLN (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 85/100) i stanowiącej nie więcej niż 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu; współfinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 0,00 PLN (słownie: zero złotych 00/100) i stanowiącej nie więcej niż 0,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu; wkład własny Beneficjenta w kwocie – 1.562.519,46 PLN (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 46/100) i stanowiące nie mniej niż 20% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Powiat jako Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu w wysokości: 137.865,94 PLN (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 94/100). Okres realizacji Projektu ustala się na: 1) rozpoczęcie realizacji: 26 lutego 2013 r.; 2) zakończenie realizacji: 31 marca 2015 r. Beneficjent ponosi wyłączną, odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu. Przedmiotem Projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w 12 budynkach użyteczności publicznej o łącznej pow. 22.128 m2, zlokalizowanych na terenie Powiatu i 3 gmin: C., O., Z.

W Gminie Z. Projektem objęty został Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w miejscowości ... (zwany dalej: ZSPPiG ), w którym prowadzone są roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku. Ponadto trwają prace polegające na modernizacji kotłowni na gazową, i kondensacyjną, współpracującą z pompami ciepła i instalacyjną paneli fotowoltanicznych oraz prace związane z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz sektor społeczny i gospodarczy. Wykonanie prac pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków, gdyż spadną koszty ponoszone na materiał grzewczy. Przeprowadzenie prac inwestycyjnych umożliwi poprawę sprawności grzewczej. Zajęcia odbywać się będą w lepszych warunkach, co wpłynie na jakość świadczonych usług. Dzięki lepszym warunkom mogą sie poprawić wyniki w nauce oraz frekwencja obecności, szczególnie w sezonie zimowym, kiedy panują częste zachorowania na grypę. Nastąpi redukcja zanieczyszczeń emitownych w okresie grzewczym podczas spalania nośnika energii dzięki ograniczeniu zapotrzebowania na energię cieplną redukcji mocy grzewczej kotłów i zmniejszeniu ilości spalonego paliwa. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wydatki/koszty kwalifikowane związane z wykonaniem Projektu w Gminie Z. wyniosą: 1.273.260,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100) - prace termomodernizacyjne w ZSPPiG; 34.805,00 PLN (siewnie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięć złotych 00/100) - dokumentacja techniczna; 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) - koszty menedżera projektu, inspektora nadzoru; 4.900,00 PLN (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100)- promocja Gminy. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą na realizację Projektu w Gminie termin realizacji zadania upływa w dniu 30 października 2014 r.

Gmina Z. (zwana dalej: "Gminą") jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, od dnia 3 marca 2005 r. Począwszy od rozliczeń podatku VAT za m-c marzec 2005 roku Gmina składa deklaracje VAT-7, posługując się własnym numerem NIP uzyskanym na mocy decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w ....

Gmina realizuje przede wszystkim zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nałożone odrębnymi przepisami. Realizowane w ramach Projektu zadanie należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.). W świetle art. 2 ust. 1 powołanej wcześniej ustawy, Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy, do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Natomiast do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ), w tym zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej.

Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji inwestycji będzie Gmina, która będzie ten majątek nadal wykorzystywać do realizacji swoich ustawowych zadań. Gmina zapewni w budżecie środki finansowe niezbędne do utrzymania Projektu w celu zapewnienia trwałości powstałej infrastruktury. Zastosowane technologie i materiały zostały dobrane w taki sposób, aby efekty Projektu służyły użytkownikom co najmniej kilkadziesiąt lat. Wszystkie faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług poniesione w ramach realizacji przedmiotowego Projektu będą wystawiane na Gminę.

Nabywane towary oraz usługi związane z realizacją projektu będą służyły Gminie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Gmina jako Partner projektu nie przekazuje i nie będzie przekazywać własnych środków finansowych na rzecz Lidera projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z powyższym, czy w opisanym stanie faktycznym, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację opisanego we wniosku Projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Aby możliwa była realizacja prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony w myśl art. 87 ust. 1 ustawy, nabywane przez podatnika towary i usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje usługi z zakresu administracji publicznej wykonywane we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Z treści art. 86 ust. 1 cytowanej ustawy wynika, iż prawo do odliczania przysługuje wówczas, gdy nabywane towary i usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza więc możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W zakresie przedmiotowej inwestycji Gmina nie będzie prowadziła działalności opodatkowanej VAT, a zatem nie będzie miała prawa co odliczenia podatku z faktur związanych z realizacją Projektu. Realizowane w ramach Projektu zadanie, należy do zadań własnych Gminy wymienionych w katalogu zadań art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), tj. edukacji publicznej.

Po zakończeniu realizacji Projektu, w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w miejscowości ...- Gmina, będą świadczone usługi przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Reasumując zapłacony podatek od towarów i usług będzie wydatkiem kwalifikowanym od refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, zgodnie bowiem z "Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013" podatek od towarów i usług może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta oraz beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Gmina Z., będąca czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT wraz z Gminą C. oraz Gminą O. (zwanymi Partnerami) podpisała z Powiatem z siedzibą w ... (zwanym Liderem Partnerstwa), umowę partnerską o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "...", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Zgodnie z zapisami umowy Powiat został ustanowiony Liderem Partnerstwa w Projekcie, działającym na rzecz i w imieniu Partnerów w zakresie przygotowania Projektu oraz jego późniejszej realizacji. Gmina realizuje przede wszystkim zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nałożone odrębnymi przepisami. Realizowane w ramach Projektu zadanie należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W świetle art. 2 ust. 1 powołanej wcześniej ustawy, Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy, do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Natomiast do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), w tym zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej. Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji inwestycji będzie Gmina, która będzie ten majątek nadal wykorzystywać do realizacji swoich ustawowych zadań. Gmina zapewni w budżecie środki finansowe niezbędne do utrzymania Projektu w celu zapewnienia trwałości powstałej infrastruktury. Zastosowane technologie i materiały zostały dobrane w taki sposób, aby efekty Projektu służyły użytkownikom co najmniej kilkadziesiąt lat. Wszystkie faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług poniesione w ramach realizacji przedmiotowego Projektu będą wystawiane na Gminę. Nabywane towary oraz usługi związane z realizacją projektu będą służyły Gminie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Gmina jako Partner projektu nie przekazuje i nie będzie przekazywać własnych środków finansowych na rzecz Lidera projektu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ dokonywane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu, nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „....”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.