IPTPP1/443-674/14-5/MH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu
IPTPP1/443-674/14-5/MHinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. projekt
 3. stowarzyszenia
 4. zadania statutowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu,
 • braku prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.

Wniosek uzupełniono w dniu 24 listopada 2014 r. o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego, przeformułowania pytania, własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz o uiszczenie brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje projekty w ramach Działania 413 przewidzianego w ramach oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o płatność jest Interpretacja indywidualna.

W ramach projektu Stowarzyszenie finansuje koszty związane z:

 • przygotowaniem i wydrukiem publikacji,
 • przygotowaniem i pozycjonowaniem strony www,
 • przygotowaniem spotu telewizyjnego.

Faktury dokumentujące wydatki wystawiane będą na Lokalną Organizację Turystyczną. Lokalna Organizacja Turystyczna nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 15 ust. 1 ustawy o ptu (zwolnienie podmiotowe). Nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o ptu. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7.

Celem projektu jest rozwój turystyki na obszarze LGD, poprzez realizację kampanii promującej walory turystyczne obszaru LGD i regionu ....... Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektów Stowarzyszenie będzie świadczyło nieodpłatnie, przygotowane publikacje będą dystrybuowane bezpłatnie, przygotowana strona i spot telewizyjny będą udostępniane bezpłatnie i będą wykorzystywane zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów.

Działalność Stowarzyszenia związana z realizacją ww. projektów nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie ptu. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT), bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje projekty pod nazwą w ramach Działania 413 przewidzianego w ramach oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o płatność jest Interpretacja indywidualna.

W ramach projektu Stowarzyszenie finansuje koszy związane z:

 • przygotowaniem i wydrukiem plakatów i zaproszeń;
 • przygotowanie i odczyt referatów tematycznych,
 • przygotowanie i zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów hutniczych (węgiel drzewny, drewno);
 • noclegi dla uczestników warsztatów;
 • wizyta studyjna (wycieczki autokarowe) dla uczestników warsztatów

Faktury dokumentujące wydatki wystawiane będą na Lokalną Organizację Turystyczną. Lokalna Organizacja Turystyczna nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 15 ust. 1 ustawy o ptu (zwolnienie podmiotowe). Nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o ptu. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7.

Celem projektu jest promocja lokalnego dziedzictwa poprzez przeprowadzenie Warsztatów. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektów Stowarzyszenie będzie świadczyło nieodpłatnie, udział w warsztatach oraz korzystanie z noclegów i wizyty studyjnej będzie bezpłatny. Realizacja Warsztatów jest zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia związana z realizacją ww. projektów nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie ptu. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT), bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT. Stowarzyszenie w ramach Działania 413 przewidzianego w ramach oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zamierza realizować projekt. Celem projektu jest promocja lokalnego dziedzictwa poprzez przeprowadzenie Warsztatów. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektów, Stowarzyszenie będzie świadczyło nieodpłatnie, przygotowane publikacje będą dystrybuowane bezpłatnie, zakupione mienie w wyniku realizacji projektu pozostanie jej wyłączną własnością i będzie wykorzystywane jedynie na potrzeby Stowarzyszenia. Faktury dokumentujące wydatki wystawiane będą na Zainteresowanego. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.