IPTPP1/443-674/14-4/MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • braku prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu
  • braku prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu

Wniosek uzupełniono w dniu 24 listopada 2014 r. o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego, przeformułowanie pytania, własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz o uiszczenie brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje projekty w ramach Działania 413 przewidzianego w ramach oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o płatność jest Interpretacja indywidualna.

W ramach projektu Stowarzyszenie finansuje koszty związane z:

  • przygotowaniem i wydrukiem publikacji,
  • przygotowaniem i pozycjonowaniem strony www,
  • przygotowaniem spotu telewizyjnego.

Faktury dokumentujące wydatki wystawiane będą na Lokalną Organizację Turystyczną. Lokalna Organizacja Turystyczna nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 15 ust. 1 ustawy o ptu (zwolnienie podmiotowe). Nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o ptu. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7.

Celem projektu jest rozwój turystyki na obszarze LGD, poprzez realizację kampanii promującej walory turystyczne obszaru LGD i regionu. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektów Stowarzyszenie będzie świadczyło nieodpłatnie, przygotowane publikacje będą dystrybuowane bezpłatnie, przygotowana strona i spot telewizyjny będą udostępniane bezpłatnie i będą wykorzystywane zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów.

Działalność Stowarzyszenia związana z realizacją ww. projektów nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie ptu. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT), bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje projekty w ramach Działania 413 „Wdrażanie, lokalnych strategii rozwoju” przewidzianego w ramach oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o płatność jest Interpretacja indywidualna.

W ramach projektu Stowarzyszenie finansuje koszy związane z:

  • przygotowaniem i wydrukiem plakatów i zaproszeń;
  • przygotowanie i odczyt referatów tematycznych,
  • przygotowanie i zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów hutniczych (węgiel drzewny, drewno);
  • noclegi dla uczestników warsztatów;
  • wizyta studyjna (wycieczki autokarowe) dla uczestników warsztatów

Faktury dokumentujące wydatki wystawiane będą na Lokalną Organizację Turystyczną. Lokalna Organizacja Turystyczna nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 15 ust. 1 ustawy o ptu (zwolnienie podmiotowe). Nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o ptu. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7.

Celem projektu jest promocja lokalnego dziedzictwa poprzez przeprowadzenie Warsztatów. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektów Stowarzyszenie będzie świadczyło nieodpłatnie, udział w warsztatach oraz korzystanie z noclegów i wizyty studyjnej będzie bezpłatny. Realizacja Warsztatów jest zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia związana z realizacją ww. projektów nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie ptu. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT), bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT. Stowarzyszenie w ramach Działania 413 przewidzianego w ramach oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zamierza realizować projekt. Celem projektu jest rozwój turystyki na obszarze LGD, poprzez realizację kampanii promującej walory turystyczne obszaru LGD i regionu ....... Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektów Stowarzyszenie będzie świadczyło nieodpłatnie, przygotowane publikacje będą dystrybuowane bezpłatnie, przygotowana strona i spot telewizyjny będą udostępniane bezpłatnie i będą wykorzystywane zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Faktury dokumentujące wydatki wystawiane będą na Zainteresowanego. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (VAT), bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.