IPTPP1/443-669/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu.
IPTPP1/443-669/14-2/ŻRinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  3. szpital
  4. usługi medyczne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „...” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „...”,
  • uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ... złożył wniosek o dofinansowanie pn. „...”, którego celem jest podniesienie jakości placówki w świadczeniu usług medycznych oraz w zakresie działalności badawczej poprzez wyposażenie WSS w nowoczesny sprzęt medyczny. Projekt został pozytywnie rozpatrzony i została podpisana umowa z Samorządem Województwa ... na realizację tego projektu.

Realizacja projektu stworzy optymalne warunki dla rozwoju prac badawczo - naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych. Dzięki tym zabiegom zostanie utworzona nowoczesna baza naukowo-technologiczna i badawczo-rozwojowa a wyniki badań naukowych uzyskane w trakcie prac badawczo-wdrożeniowych WSS w ... będą miały wpływ bezpośrednio na diagnostykę i leczenie różnych schorzeń u pacjentów oraz wpłynie na podniesienie nakładów na nauki medyczne. Ostatecznymi odbiorcami projektu będą: pacjenci, jednostki ochrony zdrowia, personel medyczny, Samorząd Województwa ... oraz całe społeczeństwo głównie w regionie ....

W ramach projektu ponoszone będą wydatki związane z zakupem medycznego sprzętu specjalistycznego, promocją projektu oraz zarządzaniem projektem. Podstawowym zadaniem statutowym WSS w .... jest świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia. Może też prowadzić działalność gospodarczą, z której zyski w całości przeznaczone będą na realizację działalności statutowej.

Szpital jest zarejestrowany, jako czynny podatnik podatku VAT i dokonuje sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Co miesiąc Wnioskodawca składa deklarację VAT-7 z tytułu prowadzenia działalności medycznej, które to czynności są zwolnione od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, oraz z działalności niemedycznej opodatkowanej stawkami 5%, 8% i 23%. Wydatki poniesione w związku z planowaną realizacją ww. projektu będą miały związek ze sprzedażą zwolnioną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny .... ma prawo pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony w związku z wydatkami, jakie będzie ponosić w wyniku realizacji projektu ...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Usługi służące ochronie zdrowia i życia ludzkiego świadczone przez WSS .... zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zakupy dokonane na rzecz realizowanego projektu „.....” będą służyły tylko do działalności medycznej.

Wnioskodawca informuje, że:

  • faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją projektu są wystawione na WSS .....,
  • właścicielem projektu jest WSS .....,
  • efekty powstałe w wyniku realizacji projektu są związane z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT.

W związku, iż jest to działalność medyczna zwolniona i zakupy związane z ww. projektem dotyczą wyłącznie działalności medycznej nie przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT, dlatego też nieodliczony podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z wniosku ORD-IN wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”, którego celem jest podniesienie jakości placówki w świadczeniu usług medycznych oraz w zakresie działalności badawczej poprzez wyposażenie WSS w nowoczesny sprzęt medyczny.

Realizacja projektu stworzy optymalne warunki dla rozwoju prac badawczo - naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych. Dzięki tym zabiegom zostanie utworzona nowoczesna baza naukowo-technologiczna i badawczo-rozwojowa a wyniki badań naukowych uzyskane w trakcie prac badawczo-wdrożeniowych WSS w ... będą miały wpływ bezpośrednio na diagnostykę i leczenie różnych schorzeń u pacjentów oraz wpłynie na podniesienie nakładów na nauki medyczne. Ostatecznymi odbiorcami projektu będą: pacjenci, jednostki ochrony zdrowia, personel medyczny, Samorząd Województwa .... oraz całe społeczeństwo głównie w regionie .... W ramach projektu ponoszone będą wydatki związane z zakupem medycznego sprzętu specjalistycznego, promocją projektu oraz zarządzaniem projektem.

Szpital jest zarejestrowany, jako czynny podatnik podatku VAT i dokonuje sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Wydatki poniesione w związku z planowaną realizacją ww. projektu będą miały związek ze sprzedażą zwolnioną. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją projektu są wystawione na Wnioskodawcę. Właścicielem projektu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia nie został spełniony, gdyż wydatki poniesione w związku z realizacją projektu mają związek ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ wydatki poniesione na jego realizację mają związek ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu pn. „....”. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.