IPTPP1/443-653/14-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

Prawo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP1/443-653/14-4/ŻRinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. uczelnie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 05 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „....”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Politechnika ... w .... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarowi usług. Politechnika .... w ..... realizuje projekt o nazwie „...”. Projekt realizowany jest w ramach działania 2.1 Rozwój Innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „Badanie i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Projekt dotyczy utworzenia stanowiska do badań przepływu reologicznych cieczy w Katedrze ... Politechniki. Umiejscowienie Laboratorium zaplanowano w pomieszczeniu Nr 0.34 o powierzchni ok. 33 m2 w budynku C, należącego do Wydziału Zarządzania .... Pomieszczenie jest wyposażone w odpowiednią instalację elektryczną, system wentylacji i posiada dostęp do bieżącej wody. W pomieszczeniu znajdują się odpowiednie meble laboratoryjne przygotowane do umożliwienia przeprowadzania pomiarów.

Cele operacyjne projektu: podniesienie poziomu innowacyjności potencjału badawczego i konkurencyjności Politechniki; podniesienie jakości kształcenia, rozwój kadry naukowej oraz zwiększenie stopnia współpracy z jednostkami gospodarczymi regionu w zakresie badań i rozwoju; szansa na zwiększenie stopnia współpracy międzynarodowej. Działania te wpisują się w cel generalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa: „Poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy gospodarki” oraz są zgodne z 2. celem szczegółowym RPO, będącym jednocześnie celem głównym 2. osi priorytetowej: „Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz powiązań pomiędzy sektorem B+R a gospodarką”. Zastosowanie nowoczesnej aparatury pozwoli na unowocześnienie kształcenia. Posiadanie sprzętu nie mającego odpowiednika w regionie podniesie prestiż Uczelni jako jedynej i wiodącej Uczelni technicznej w regionie świętokrzyskim. Uczelnia nie będzie prowadziła działalności komercyjnej.

Zakupione towary w ramach realizowanego projektu pn. „...” będą wykorzystywane na cele statutowe, które dotyczą zarówno sprzedaży zwolnionej jak i niepodlegającej opodatkowaniu od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawiane na Politechnikę, będącą beneficjentem projektu. Właścicielem efektów projektu jest Politechnika. Nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu „...” służą Wnioskodawcy do czynności nieobjętych opodatkowaniem (działalność badawcza - statutowa), bądź działalności zwolnionej z podatku VAT (działalność dydaktyczna), gdyż zadania w projekcie realizowane są tylko i wyłącznie do czynności w związku, z którymi Uczelni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w ramach zakupów towarów i usług dokonywanych w projekcie „...” przysługuje Uczelni prawo do odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizowanego projektu „...”, zgodnie z art. 86 ust. 1 Uczelni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu nie przewiduje się wykorzystania zakupów do sprzedaży opodatkowanej, a tylko do sprzedaży zwolnionej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach działania 2.1 Rozwój Innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „Badanie i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, realizuje projekt pn. „....”.

Projekt dotyczy utworzenia stanowiska do badań przepływu reologicznych cieczy w Katedrze .... Politechniki. Cele operacyjne projektu: podniesienie poziomu innowacyjności potencjału badawczego i konkurencyjności Politechniki, podniesienie jakości świadczenia, rozwój kadry naukowej oraz zwiększenie stopnia współpracy z jednostkami gospodarczymi regionu w zakresie badań i rozwoju, szansa na zwiększenie stopnia współpracy międzynarodowej. Zastosowanie nowoczesnej aparatury pozwoli na unowocześnienie kształcenia. Posiadanie sprzętu niemającego odpowiednika w regionie, podniesie prestiż Uczelni jako jedynej i wiodącej uczelni technicznej w regionie . Uczelnia nie będzie prowadziła działalności komercyjnej.

Zakupione towary w ramach realizowanego projektu będą wykorzystywane na cele statutowe, które dotyczą zarówno sprzedaży zwolnionej jak i niepodlegającej opodatkowaniu od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawiane na Politechnikę. Właścicielem efektów projektu jest Politechnika. Nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu służą Wnioskodawcy do czynności nieobjętych opodatkowaniem (działalność badawcza - statutowa), bądź działalności zwolnionej z podatku VAT (działalność dydaktyczna), gdyż zadania w projekcie realizowane są tylko i wyłącznie do czynności, w związku z którymi Uczelni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż nabyte towary i usługi w ramach realizacji projektu służą Wnioskodawcy do czynności nieobjętych opodatkowaniem (działalność badawcza-statutowa), bądź działalności zwolnionej z podatku VAT (działalność dydaktyczna). Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „......”, ponieważ nabyte towary i usługi w ramach realizacji projektu nie służą Wnioskodawcy do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.